Dom idag: Vinst för Henrik Gustavsson i tvisten med Byggnads!

By 2017-12-08 november 9th, 2018 Aktuellt
För tio år sedan krossade Byggnads Henrik Gustavssons byggföretag genom en olaglig blockad. I en dom från Stockholms tingsrätt får han nu skadestånd med 140 000 kr. Foto: Centrum för rättvisa

För tio år sedan förlorade Henrik Gustavsson sitt företag på grund av Byggnads olagliga blockad. I en banbrytande dom från Stockholms tingsrätt tillerkänns han idag skadestånd med 140 000 kr. Detta eftersom tingsrätten bedömer att Byggnads stridsåtgärder kränkt företagets rättigheter enligt Europakonventionen och varit kvalificerat otillbörliga. Domen är viktig eftersom den slår fast att stridsåtgärder som är oförenliga med Europakonventionen är olagliga.

Läs tingsrättens dom här.

– Det här är en mycket viktig dom. Tingsrätten slår fast att Byggnads ska betala skadestånd till Henrik Gustavsson, eftersom fackförbundets stridsåtgärder har kränkt företagets rätt till föreningsfrihet och äganderätt enligt Europakonventionen samt varit kvalificerat otillbörliga. Det här är en tydlig markering från tingsrättens sida att stridsåtgärder som är oförenliga med Europakonventionen är olagliga. Det är bra att detta tydliggörs och att Henrik nu äntligen får upprättelse, säger Fredrik Bergman, ombud för Henrik Gustavsson och tf. chef på Centrum för rättvisa.

– Det känns fantastiskt att få upprättelse efter tio års rättegång i olika instanser. Tingsrätten har bekräftat de argument som vi framfört från dag ett. Jag är oerhört tacksam för allt Centrum för rättvisa gjort för mig och ett extra stort tack till alla er bakom stiftelsen. Det här är en dag jag aldrig kommer glömma, säger Henrik Gustavsson.

Henrik Gustavsson ägde och drev ett mindre byggföretag, HGS Linköping AB, vars tre arbetstagare inte var fackligt organiserade. Under våren 2006 kontaktade fackförbundet Byggnads HGS i syfte att branschens kollektivavtal skulle bli bindande för företaget, antingen genom att företaget blev medlem i arbetsgivar-organisationen Sveriges Byggindustrier eller genom att ett hängavtal tecknades.

I kollektivavtalet ingick ett system med s.k. granskningsavgifter, som innebar att ett belopp motsvarande 1,5 procent av de anställdas löner varje månad skulle betalas till Byggnads. Det kunde varken Henrik Gustavsson eller hans tre anställda gå med på, eftersom de hade valt att stå utanför facket och inte ville bidra till dess verksamhet, som delvis är politisk.

Henrik Gustavsson begärde därför att få teckna ett avtal utan granskningsavgifter, något som Byggnads inte gick med på. Trots att anställningsvillkoren var lika bra eller bättre än kollektivavtalets försatte därefter Byggnads det lilla byggföretaget i en blockad i juni 2006. Blockaden slog undan benen på Henrik Gustavssons företag, eftersom uppdragsgivare och underentreprenörer inte vågade samarbeta med ett företag som var utsatt för stridsåtgärder.

Mitt under pågående blockad, i februari 2007, underkände Europadomstolen kollektivavtalets system med granskningsavgifter. Europadomstolen slog fast att system stred mot skyddet för äganderätten. Detta eftersom det inte kunde uteslutas att tvångsavgifterna från oorganiserade arbetstagare gick till politisk verksamhet.

Trots att Europadomstolen underkänt systemet med granskningsavgifter, och att Henrik Gustavsson därmed fått rätt om att kollektivavtalet var olagligt, fortsatte Byggnads blockaden. Följden blev att HGS Linköping AB gick i konkurs, att de anställda förlorade sina jobb och att Henrik Gustavsson personligen tvingades betala hundratusentals kronor av företagets skulder ur egen ficka.

År 2009 stämde Henrik Gustavsson Byggnads i Stockholms tingsrätt och begärde ersättning för den skada som den olagliga blockaden hade orsakat. En viktig principfråga i målet var om en fackförening över huvud taget kan bli skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som är oförenlig med Europakonventionen. Byggnads hävdade att förbundet inte hade något rättsligt ansvar för sitt agerande. Den frågan prövades genom en s.k. mellandom.

Högsta domstolen slog den 17 december 2015 fast att stridsåtgärder som är oförenliga med Europakonventionen är olagliga och att Byggnads kan bli skadeståndsskyldig om stridsåtgärderna med hänsyn till omständigheterna är att anse som kvalificerat otillbörliga.

Med detta viktiga principbesked i ryggen skickades målet tillbaka till tingsrätten, som därefter hade att bedöma om stridsåtgärderna var kvalificerat otillbörliga.

Tingsrätten har nu bedömt att Byggnads ska betala skadestånd till Henrik Gustavsson, eftersom stridsåtgärderna kränkt företagets rättigheter enligt Europakonventionen och varit kvalificerat otillbörliga. Tingsrätten anför bl.a. följande i sin dom:

”Tingsrättens uppfattning är att Byggnads, genom att låta Henrik Gustavsson välja mellan hängavtal, medlemskap i arbetsgivarorganisationen eller i annat fall bli föremål för stridsåtgärder, har försatt Henrik Gustavsson i vad som närmast är att anse som en tvångssituation.”

”Av det nu sagda drar tingsrätten slutsatsen att Byggnads i och för sig grundlagsskyddade stridsåtgärder genomförts i strid mot såväl den likaledes, genom Europakonventionen, skyddade föreningsfriheten som äganderätten.”

”Tingsrätten gör sammanfattningsvis bedömningen att Byggnads handlande i tiden efter att Europadomstolen meddelat dom i Evaldsson-målet har varit kvalificerat otillbörligt. Detta innebär att Byggnads är ansvarigt för den rena förmögenhetsskada som blockaden i tiden efter domen kan ha orsakat HGS.”

__________________________

Läs domen här.
För frågor, kontakta Fredrik Bergman.