Enigt HD stoppar dubbelbestraffning

By 2013-06-11 november 27th, 2018 Aktuellt

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift. Det har Högsta domstolen kommit fram till i plenum i dag.

Därmed går HD emot sitt eget ställningstagande från 2010 då den i oenighet slog fast att det krävs ”klart stöd” för att underkänna det svenska systemet som möjliggjort skattetillägg och åtal för skattebrott rörande samma gärning. Denna dom har kritiserats kraftigt av många jurister.

Det är sedan länge fastslaget att den enskilde har ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden. Det framgår av ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen och av EU:s rättighetsstadga.

Högsta domstolen har tagit hänsyn till en dom som EU-domstolen meddelade tidigare i år. Den domen gäller mervärdesskatt. Högsta domstolens beslut innebär att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även andra skatter, exempelvis inkomstskatt.

HD passar på att kritisera lagstiftaren som inte vidtagit några åtgärder trots ett förändrat rättsläge i Europadomstolen.

HD syftar framför allt på Europadomstolens avgörande i målet mellan Zolotuchin och Ryssland år 2009 som innebar en förändring av konventionsrätten.

”Det måste då också vägas in att rättsutvecklingen i Europadomstolen sedan år 2009 inte har föranlett de lagstiftningsåtgärder som hade kunnat förväntas” skriver HD.

Läs domen på Högsta domstolens hemsida