Ett år sedan banbrytande dom om studieavgifter

By 2017-06-14 november 12th, 2018 Aktuellt
Clarence Crafoord, Connie Dickinson och Fredrik Bergman. Foto: Centrum för rättvisa

För ett år sedan kom den banbrytande domen från Västmanlands tingsrätt i målet Connie Dickinson mot Mälardalens högskola. I domen förpliktades högskolan att betala tillbaka de studieavgifter som Connie Dickinson hade betalat för att läsa en kandidatutbildning i matematik. Detta eftersom utbildningen inte uppfyllde högskolelagens kvalitetskrav. 

– Tingsrättens dom var banbrytande. Den slog fast att en högskola som tillhandahåller utbildning som inte uppfyller högskolelagens kvalitetskrav kan bli skyldig att ersätta de studenter som har betalat studieavgift. Domen sänder en tydlig signal till landets högskolor och den stärker studenternas rättssäkerhet, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, som tillsammans med chefsjuristen Fredrik Bergman företräder Connie Dickinson i rättegången.

Utbildningen underkändes av UKÄ på fyra av fem punkter
Connie Dickinson från USA är en av de tusentals studenter från länder utanför EES-området som varje år kommer till Sverige för att studera.

Hon betalade drygt 170 000 kr för en kandidatutbildning i matematik vid Mälardalens högskola, som visade sig vara så dålig att den underkändes på fyra av fem punkter av statens eget kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

UKÄ gav utbildningen det samlade omdömet ”bristande kvalitet” och högskolans rätt att utfärda examen ifrågasattes.

När Connie Dickinson fick reda på UKÄ:s bedömning vände hon sig till högskolan och begärde att få sina pengar tillbaka. Högskolan avslog kravet med hänvisning till att det inte fanns några lagbestämmelser som medgav återbetalning av studieavgifter på grund av bristande utbildningskvalitet.

Connie Dickinson vann i tingsrätten och i hovrätten
Med Centrum för rättvisa som ombud stämde Connie Dickinson högskolan vid Västmanlands tingsrätt med yrkande om att högskolan skulle förpliktas att återbetala hela det erlagda beloppet på civilrättslig grund.

Västmanlands tingsrätts dom kom den 14 juni 2016 (läs domen här). Tingsrätten bedömde att högskolan hade brutit mot ett civilrättsligt avtal med Connie Dickinson genom att sälja en utbildning som inte höll måttet (läs tingsrättens pressmeddelande här).

Tingsrätten förpliktade högskolan att återbetala hela det erlagda beloppet, 170 812 kr. Skälet till att hela beloppet skulle återbetalas var enligt tingsrätten att felet i utbildningen var så väsentligt att utbildningen ”praktiskt taget saknade värde” för Connie Dickinson.

Högskolan överklagade domen till Svea hovrätt (läs överklagandet här). Svea hovrätt meddelade prövningstillstånd i målet och domen kom den 6 april 2017 (läs domen här).

Även hovrätten bedömde att högskolan hade brutit mot ett ömsesidigt förpliktande avtal med Connie Dickinson genom att sälja utbildning som var av bristande kvalitet. Hovrätten uttalade bland annat att en student måste kunna lita på att utbildningar som lyder under högskolelagen håller den kvalitet som anges i lagen.

Till skillnad från tingsrätten, som ansåg att utbildningen i praktiken saknade värde, ansåg hovrätten att Connie Dickinson fick anses haft ”viss nytta” av utbildningen.

Hovrätten förpliktade därför högskolan att betala tillbaka halva det erlagda beloppet för utbildningen, det vill säga 85 406 kr.

Fallet tas till Högsta domstolen
Mälardalens högskola har överklagat och begär att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och förklara att högskolan inte är skyldig att återbetala några studieavgifter till Connie Dickinson (läs överklagandet här).

Högskolan anger på sin hemsida att högskolesektorn vill ha ett prejudikat i frågan om att det föreligger ett civilrättsligt avtal mellan en avgiftsbetalande student och ett statligt lärosäte (läs pressmeddelandet här).

Högskolan begär vidare att Connie Dickinson ska betala högskolans advokatkostnader på 668 750 kronor.

Sedan högskolan överklagat till Högsta domstolen har även Connie Dickinson gjort det. Hon begär i sitt överklagande att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom på så sätt att högskolan ska betala tillbaka hela det erlagda beloppet (läs överklagandet här).

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs att målet får prövningstillstånd. Besked i den frågan kan komma under våren eller sommaren.