Remissyttrande: Lagförslag om arbetskraftsinvandring bör göras om

By 2018-02-23 november 9th, 2018 Aktuellt

Centrum för rättvisa har varit remissinstans för departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64). Centrum för rättvisa avstyrker promemorians lagförslag i dess nuvarande utformning, eftersom det inte har beaktat Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden MIG 2017:24 och MIG 2017:25, som klargör att frågan om ett arbetstillstånd kan förlängas ska avgöras efter en helhetsbedömning. För det fall regeringen väljer att gå vidare med förslaget bör det omarbetas så att de nya domarna beaktas.

Ladda ner Centrum för rättvisas remissyttrande här.

Problemet med utvisningarna av arbetskraftsinvandrare på grund av mindre misstag som beror på arbetsgivaren har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren. Centrum för rättvisa har drivit flera rättsprocesser i domstol för att få till stånd en ändring av rättspraxis med rimligare och mer rättssäkra bedömningar.

Centrum för rättvisas uppfattning har varit att Migrationsverkets tolkning av lagen, som innebär att arbetskraftsinvandrare automatiskt ska utvisas om det någon gång har funnits minsta brist i anställningsvillkoren, är felaktig. Centrum för rättvisa har därför velat få denna rättstillämpning prövad i Migrationsöverdomstolen, som är högsta instans i migrationsmål och vars domar är vägledande.

Migrationsöverdomstolens nya domar sätter stopp för orimliga utvisningar

Den 20 februari 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd i Centrum för rättvisas fall med pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk som Migrationsverket beslutat att utvisa på grund av att han under en period haft 460 kronor för lite i lön, på grund av ett administrativt misstag från arbetsgivarens sida. Ett misstag som arbetsgivaren rättade till så snart det upptäcktes.

Senare under den våren meddelade Migrationsöverdomstolen fler prövningstillstånd i mål om arbetskraftsinvandrare.

Parallellt med rättsprocesserna har det tagits flera politiska initiativ för att ändra lagen så att de orimliga, automatiska utvisningarna på grund av varje misstag stoppas på det sättet.

Det senaste lagförslaget presenterades den 19 december 2017, i departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) och går ut på att det ska göras undantag från utvisning om bristen i anställningsvillkoren har utgjort ett ”ringa fall”. Förslaget utgår alltså från att det som huvudregel gäller att en brist i anställningsvillkoren måste leda till utvisning. Några dagar innan förslaget presenterades, den 13 december 2017, klargjorde dock Migrationsöverdomstolen i sin dom i fallet med Danyar Mohammed (MIG 2017:25), och i en annan dom som meddelades samma dag, att så inte är fallet (MIG 2017:24).

Enligt Migrationsöverdomstolens båda domar måste en helhetsbedömning göras av om villkoren har varit uppfyllda och om det har förekommit en sett till helheten mindre och tillfällig brist som uppenbarligen inte beror på att arbetsgivaren är oseriös ska villkoren trots bristen anses ha varit uppfyllda.

I departementspromemorian kunde dock bara material som tillkom före den 11 december 2017 beaktas och lagförslaget har därför inte tagit hänsyn till Migrationsöverdomstolens nya domar.

Centrum för rättvisa bjöds in att som remissinstans yttra sig över lagförslaget i promemorian och inkom med yttrandet den 20 februari.

Lagförslaget måste anpassas till Migrationsöverdomstolens nya domar

Enligt Centrum för rättvisa kan det i och för sig finnas skäl att i lag förtydliga att frågan om arbetstillstånd kan förlängas måste avgöras genom en nyanserad helhetsbedömning i enlighet med vad Migrationsöverdomstolen har uttalat. I och med att det aktuella lagförslaget är anpassat efter hur rättsläget uppfattades före Migrationsöverdomstolens nya domar finns det dock en risk att det kan uppfattas som en inskränkning av domarna.

Om regeringen går vidare med lagstiftningsärendet måste det slutliga lagförslaget utformas så att det beaktar Migrationsöverdomstolens nya domar och det måste tydliggöras att lagförslaget preciserar dessa domar och inte kan tolkas om en inskränkning av dem.

Centrum för rättvisa framhåller i sitt yttrande att Migrationsöverdomstolens nya domar redan efter knappt två månader hade tillämpats av migrationsdomstolarna i 111 avgöranden och i dessa avgöranden lett till en avsevärt mer nyanserad rättstillämpning än vad som funnits tidigare.

Enligt Centrum för rättvisa är det viktigt att denna positiva utveckling inte undergrävs utan beaktas i ett eventuellt fortsatt lagstiftningsarbete. Centrum för rättvisa avstyrker därför förslaget i dess nuvarande utformning.

_______________________________

Ladda ner Centrum för rättvisas remissyttrande här.

För frågor, kontakta Fredrik Bergman,chef för Centrum för rättvisa.