Vinst i HD – staten misslyckas med manöver i fall om diskriminering

Skärmklipp

Staten har försökt att undgå ansvar för en omfattande diskriminering vid antagningen till Polishögskolan. ”Det är preskriberat”, sa de – och fick rätt i tingsrätt och hovrätt. Men staten förlorade i Högsta domstolen, som i förra veckan gav Centrum för rättvisas klienter rätt. Domen gör det lättare för människor som diskriminerats av staten att utkräva ansvar. Samtidigt innebär den Centrum för rättvisas tredje framgång i HD på nio månader.  

Olaglig kvotering har använts vid antagningen till Polishögskolan, vilket innebär att uppåt 1 500 män kan ha utsatts för olaglig diskriminering. När Centrum för rättvisas klienter stämde staten för att utkräva ansvar för diskrimineringen försökte staten med en undanmanöver – istället för att låta domstolen pröva sakfrågan ville staten få de diskriminerade personernas anspråk preskriberade. Men manövern misslyckades.

HD slår i sin dom fast att preskriptionsfristen börjar löpa när antagningsförfarandet avslutas. Detta i motsats till staten, som menade att de själva bestämmer när fristen börjar löpa beroende på hur de väljer att lägga upp det aktuella antagningsförfarandet. I fallet menade staten att fristen började löpa redan när det blev klart att klagandena inte skulle gå vidare till antagningsförfarandets sista fas. HD godtog inte detta eftersom det skulle ”skapa ett svåröverskådligt rättsläge om tillämpningen av preskriptionsbestämmelsen skulle vara beroende av det sätt på vilket en utbildningsanordnare administrerar förfarandet”. I sin dom slår HD fast att preskriptionsfristen börjar löpa först när beslut om antagning har fattats, eftersom det är först då som det går att bedöma om diskriminering har förekommit.

-  Domen och HD:s prejudikat i preskriptionsfrågan innebär att förutsättningarna för enskilda att granska och utkräva ansvar för diskriminering har blivit bättre vid antagning till såväl utbildning som jobb, säger Clarence Crafoord som är ombud i fallet tillsammans med Anna Rogalska Hedlund.

Efter denna principiellt viktiga dom ska nu tingsrätten pröva själva sakfrågan som staten inte längre kan undvika – ansvaret för den olagliga diskrimineringen.

Läs domen här: Högsta domstolens dom i mål mot Rikspolisstyrelsen.

Läs mer om fallen här.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Han får skadestånd för lång handläggningstid

Lennart Johansson och ombuden utanför hovrätten

Lennart Johansson fick vänta i över fyra år på att hans mål skulle avgöras av domstol: Ett brott mot Europakonventionen och rätten till rättegång inom skälig tid, anser Svea hovrätt som ger Lennart Johansson rätt mot staten. Hovrätten sätter dock ner Lennart Johanssons skadestånd till hälften jämfört med tingsrätten, som ansåg att han hade rätt till 20 000 kr för rättighetskränkningen. Lennart Johansson har överklagat domen till Högsta domstolen.

Lennart Johansson är en av tusentals svenskar som varje år fastnar i rättvisans maskineri. Det började med ett hantverkaruppdrag – han behövde renovera huset och tog in en firma som skulle göra jobbet. Men hantverkaruppdraget blev inte fackmannamässigt utfört och Lennart Johansson hamnade i tvist med byggfirman, en tvist som togs till domstol.

- Kontakten med domstolsvärlden lämnade mig med en känsla av maktlöshet. Jag hade tidigare haft tron att om man får problem, om det inte går att komma överens, kan man alltid vända sig till en domstol som kan reda ut konflikten. Jag trodde aldrig att det skulle ta över fyra år innan det slutligen var över, säger Lennart Johansson.

Efter att JO hade uttalat kritik mot domstolen vände sig Lennart Johansson till JK för att få gottgörelse – men JK sa blankt nej. När Lennart Johansson sedermera vann i domstol och fick 20 000 kronor i skadestånd överklagade JK domen. Fallet har nu prövats av Svea hovrätt som också ger Lennart Johansson rätt mot staten. Hovrätten halverar dock hans skadestånd.

- 10 000 kr är ett för lågt skadestånd med tanke på hur lång tid Lennart Johansson faktiskt har tvingats vänta. Hovrättens har överklagats till HD eftersom hovrätten inte har tagit hänsyn till hela den inaktivitet som Stockholms tingsrätt har gjort sig skyldig till, säger Sebastian Scheiman som är jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Lennart Johansson tillsammans med Clarence Crafoord.

Eftersom JK:s utgångspunkt är att inte gå med på något skadestånd alls innebär hovrättens dom en framgång för Lennart Johansson. Såväl tingsrätt som hovrätt har slagit fast att handläggningstiden har varit för lång och att Lennart Johanssons rätt till rättegång inom skälig tid har kränkts.

Hovrätten håller dock inte med tingsrätten om hur lång tid domstolen har fördröjt handläggningen i tvisten mellan byggfirman och Lennart Johansson. Medan tingsrätten godtog hela den period av inaktivitet från domstolens sida som Lennart Johansson grundat sin talan på – två år och tre månader – menar hovrätten att domstolen bara kan lastas för drygt ett år av detta dröjsmål. Därför sätter hovrätten ner Lennart Johanssons skadestånd från 20 000 kronor till 10 000 kronor.

- Förhoppningsvis väljer HD att pröva fallet och ser till att Lennart Johansson gottgörs helt för den rättighetskränkning som han har utsatts för. Långsam handläggning drabbar många människor i Sverige och det är viktigt att dessa får ordentlig upprättelse så att förtroendet för rättsväsendet upprätthålls, säger Sebastian Scheiman.

Svea hovrätts dom i Lennart Johansson mot staten

Läs mer om fallet här.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Debatt med JK om Blake Pettersson-domen

 

bild hemsidan allisPå onsdagskvällen debatterade Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord med JK Anna Skarhed om Högsta domstolens Blake Pettersson-dom, där HD för första gången dömde ut skadestånd till en person som fått sina grundlagsrättigheter kränkta av staten. Chefs-JO Elisabeth Fura var moderator. Seminariet arrangerades av Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet. Enligt JK är domen bekymmersam och medför problem för demokratin. Enligt Clarence Crafoord är domen ett viktigt genombrott för individens fri- och rättigheter och välgörande för den svenska demokratin.

Centrum för rättvisas klient Blake Pettersson berövades sitt svenska medborgarskap under nära fem år – i strid med svensk grundlag. HD dömde i april i år ut ett skadestånd på 100 000 kr till Blake Pettersson som gottgörelse för den rättighetskränkning som han drabbats av. Clarence Crafoord, som varit ombud för Blake Pettersson tillsammans med Sebastian Scheiman, konstaterar att domen är historisk:

– Tidigare har grundlagen varit begränsad till att fungera som styrdokument för lagstiftaren. Men domen innebär att enskilda kan agera mot övertramp med grundlagen som grund. Äntligen har vi en grundlag för folket, och inte bara för politikerna!

Men under seminariet meddelade Anna Skarhed att JK kommer att tillämpa HD:s nya dom med stor försiktighet. JK menar att skadestånd bara kan komma i fråga för kränkningar av rätten till medborgaskapet, och alltså inte för andra grundlagsrättigheter. Det är en minimalistisk hållning som begränsar domens räckvidd – domen reduceras till att gälla ”medborgarskapsskadestånd” och inte skadestånd för kränkningar av grundlagens andra fri-och rättigheter.

– Domen är häpnadsväckande. Argumentet att ”om inte lagstiftaren tar sitt ansvar så får HD göra det” är inte acceptabelt. Det här är en fråga om vår demokrati, och detta medför problem.

JK Anna Skarhed meddelade att hon troligtvis kommer att neka personer som drabbats av statliga övertramp i strid med grundlagens fri- och rättigheter upprättelse genom skadestånd, om det inte gäller rätten till medborgarskap.

– Det är ett obegripligt påstående att den svenska demokratin skulle ta skada av att enskilda som drabbas av statliga övertramp och grundlagskränkningar får gottgörelse genom skadestånd. Att individens fri- och rättigheter skyddas effektivt är tvärtom en del av kärnan i en välfungerande demokrati, sa Clarence Crafoord.

Clarence Crafoord menar också att samtliga fri- och rättigheter i grundlagens rättighetskatalog måste vara skadeståndsgrundande:

– Kärnan i Blake Pettersson-domen är att skadestånd ska utgå till personer som fråntagits möjligheten att påverka, eller ta aktiv del i, den offentliga maktutövningen – Blake Pettersson fråntogs möjligheten att vara en del av den svenska demokratin eftersom han exempelvis inte fick rösta, eller utbilda sig till det statliga yrket polis. HD berör särskilt den betydelse medborgarskapet har för folkstyrelsen, men medborgarskapet är inte ensamt en garant för enskildas möjlighet att ta del av vår demokrati. Hur demokratiskt är ett land där du förvisso får rösta, men inte har någon yttrandefrihet eller demonstrationsfrihet eller mötesfrihet eller äganderätt? Medborgarskapet kan definitivt inte isoleras från de andra rättigheterna i grundlagen – för utan dessa har enskilda faktiskt inte möjlighet att ta del av demokratin på det sätt som HD kräver eller, som HD skriver, möjlighet att ”besluta eller tillämpa samhällets grundläggande formella regler”.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Studenter – sök vår uppsatspraktik HT14!

till hemsidan rätt storlek

Om du väljer att skriva din examensuppsats om fri- och rättigheter i höst har du möjlighet att vara på Centrum för rättvisa under uppsatsperioden. Praktikanterna får arbeta som biträdande jurister och arbeta med rättsfall, research, underlag för media m.m. Eftersom vi vet att uppsatsen tar mycket tid i anspråk kan du få ägna dig åt skrivandet i den mån du önskar.

Praktikens längd kommer vi överens om gemensamt men vi rekommenderar minst tio veckor. Vi tar emot ungefär fyra praktikanter fördelat under hela höstterminen.

Info och kontakt

Relevanta kurser i europarätt, konstitutionell rätt, processrätt, skadeståndsrätt m.m. är meriterande, men det viktigaste är att du har ett intresse för individens fri- och rättigheter.

Tillsättning av praktikplatserna sker löpande och vi rekommenderar att du inkommer med din ansökan senast den 15 juni. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och betyg. Skicka in din ansökan till studentansvariga Aschtar Yakob, e-post aschtar.yakob@centrumforrattvisa.se.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin