Dom idag: Vinst i Svea hovrätt för Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

Connie Dickinson Svea hovrätt

Från vänster: Fredrik Bergman, Connie Dickinson och Clarence Crafoord utanför Svea hovrätt. Foto: Centrum för rättvisa

Svea hovrätt har i dag förpliktat Mälardalens högskola att betala 85 460 kronor plus ränta till Connie Dickinson, vilket motsvarar hälften av de studieavgifter hon betalat för en undermålig matematikutbildning vid Mälardalens högskola. Det betyder att hovrätten instämmer i tingsrättens slutsats att en högskola kan bli återbetalningsskyldig när den mot betalning tillhandahållit en utbildning som inte håller måttet.

– Det här är ett väldigt glädjande besked och domen är både logisk och rimlig. Hovrätten klargör nu att enskilda människor som betalar för statliga tjänster inte är rättslösa. Det är också viktigt att landets högskolor får en tydlig markering att utbildningar som man erbjuder och tar betalt för måste hålla den kvalitet som följer av lagar och förordningar, säger Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa och ombud för Connie Dickinson tillsammans med Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa.

– Det känns väldigt bra, det är en viktig upprättelse och nu kan jag äntligen fortsätta studera som jag tänkt från början, säger Connie Dickinson.

Connie Dickinson från USA var en av de tusentals studenter från länder utanför EES-området som varje år kommer till Sverige för att studera. Hon betalade drygt 170 000 kronor för en matematikutbildning vid Mälardalens högskola som visade sig vara så dålig att den underkändes på fyra av fem punkter av statens kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet, och högskolans rätt att meddela examen ifrågasattes.

Connie Dickinson vände sig därför till högskolan med krav på att få tillbaka studieavgifterna. Men kravet avvisades av högskolan med motiveringen att en sådan återbetalning saknar lagstöd.

Med Centrum för rättvisa som ombud stämde Connie Dickinson högskolan vid Västmanlands tingsrätt och begärde sina pengar tillbaka. Den 14 juni 2016 fick Connie Dickinson rätt av tingsrätten. Tingsrätten bedömde att Connie Dickinson och högskolan hade ingått ett avtal och att högskolan hade brutit mot detta genom att tillhandahålla utbildning av bristande kvalitet. Tingsrätten förpliktade därför högskolan att betala tillbaka hela studieavgiften till Connie Dickinson, eftersom hennes utbildning i praktiken saknat värde.

Mälardalens högskola överklagade domen till Svea hovrätt, som höll huvudförhandling i målet den 9 mars 2017. Hovrätten har idag har meddelat sin dom i målet. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att ett avtalsförhållande uppkommit mellan högskolan och Connie Dickinson, där högskolan varit skyldig att leverera en utbildning som håller den kvalitet som följer av lagar och förordningar. Eftersom högskolan brutit mot denna förpliktelse är den skyldig att ersätta Connie Dickinson för studieavgifterna. Hovrätten anser dock till skillnad från tingsrätten att utbildningen inte helt saknat värde och bestämmer därför högskolans återbetalningsskyldighet till hälften av studieavgifterna. Enligt hovrätten var dock tvistens huvudsakliga och principiella fråga om ett avtalsförhållande uppkommit och om utbildningen hållit bristfällig kvalitet. Eftersom Connie Dickinson fick rätt i dessa frågor ger hovrätten henne rätt till full ersättning för sina rättegångskostnader, vilket innebär att hon anses ha vunnit målet.

___________________

Läs Svea hovrätts dom här.

För frågor om fallet, kontakta Clarence Crafoord på 073-679 16 89