Jäv stoppar detaljplanen för Insjön

Stadsarkitekten som tog fram detaljplanen för Insjön i leksands kommun var jävig eftersom han samtidigt var konsult hos det sågverk som genomdrivit planen. Det anser länsstyrelsen som därför stoppar planen. 

– Detta är en stor framgång för de familjer som har överklagat planen. Länsstyrelsens beslut är en viktig signal om att kommuner inte får sitta i knät på privata företag och agera mot sina medborgare i strid med lagar och regler, säger Gunnar Strömmer vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord är ombud för flera av de familjer som har överklagat kommunens planbeslut.

 

Familjerna (bland andra familjen Nohrén på bilden) har i sitt överklagande till länsstyrelsen bland annat påtalat att Leksands kommuns tidigare biträdande stadsarkitekt Göran Borgstrand var Bergkvists konsult i planärendet inom ramen för sitt privata bolag. Detta samtidigt som han i egenskap av biträdande stadsarkitekt gjort utredningar och beräkningar för kommunen – insatser som sedan varit styrande för hela planarbetet. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att Borgstrands konsultuppdrag för exploatören ”varit ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet”.

Därför konstaterar länsstyrelsen att kommunens planbeslut strider mot plan- och bygglagens bestämmelser om jäv och att beslutet ska rivas upp redan på den grunden.

Beslutet kan överklagas av Leksands kommun till Mark- och miljödomstolen (Nacka tingsrätt). Men inget tvingar kommunen att göra detta:

– Det enda anständiga kommunen kan göra i det här läget är avstå från att överklaga. Det är dags efter alla dessa år att lägga ned projektet och lämna berörda familjer i fred, avslutar Gunnar Strömmer.

Länsstyrelsens beslut