Jävig arkitekt fällde detaljplan igen

De boende i Insjön kan andas ut för den här gången. Nu säger också mark- och miljödomstolen nej till detaljplanen där flera fastighetsägare förlorar mark när ett sågverk bygger en transportterminal.  Planen stoppas på grund av att den aktuella arkitekten suttit på dubbla stolar när han arbetat både för kommunen och sågverket.

Anders Nohrén (bilden), Laila Beck och de övriga grannarna till sågverket i Insjön fortsätter framgångsrikt sin kamp för sina hem med hjälp av ombud från Centrum för rättvisa.  Kommunen led ett svårt nederlag i länsstyrelsen i somras när detaljplanen underkändes på grund av jäv.

Arkitekten Göran Borgstrand hade arbetat som biträdande stadsarkitekt i kommunen och tagit fram den aktuella lokaliseringsutredningen ”Containerterminal i Insjön – utredning av alternativa lägen” samtidigt som han med sin egna firma Borgstrand Arkitektkontor var anlitad av sågverket som konsult för att ta fram de ursprungliga planförslagen.

Därmed menade de boende genom Centrum för rättvisa att det hade förelegat såväl ombuds- som delikatessjäv enligt 25 § kommunallagen. Den omständigheten att en ny arkitekt tog vid och gjorde en ny lokaliseringsutredning och att detaljplanen arbetades om, ansåg de boendes ombud saknas betydelse.

Länsstyrelsen, vars bedömning nu alltså mark- och miljödomstolen delar, kom fram till att förtroendet för arkitektens opartiskhet hade rubbats. Frågan var då om detta påverkas av att en ny arkitekt tog vid på kommunen. Här menade länsstyrelsen att den nya lokaliseringsutredningen var så präglad av den gamla att och att det därmed inte var uppenbart att arkitektens dubbla roller hade saknat betydelse för utgången av ärendet.

Mark- och miljödomstolen har nu slagit fast samma linje. Domstolen ansåg uppenbarligen utgången så given att den inte ens brydde sig om att begära in yttrande från ombuden på Centrum för rättvisa.  Jävet var kristalllklart. Domskälen är på endast fem rader och lyder: ”Den omständigheten att Göran Borgstrand arbetat både för kommunen och som konsult för bolaget utgör jäv. Vid sådant förhållande och då den nya lokaliseringsutredningen delvis bygger på arbete utfört av Göran Borgstrand är det inte uppenbart att jävet saknat betydelse för utgången i ärendet. Överklagandet ska därför avslås”.

Nu är frågan om kommunen ska fortsätta processen mot sina medborgare i Insjön. Men för att få saken prövad i Mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd. Det beviljas endast om fallet uppfyller ett antal i lag fastslagna kriterier.

Mark- och miljödomstolens dom rörande jäv 2012-10-18