Mälardalens högskola överklagar till Högsta domstolen

From the left: Fredrik Bergman, Connie Dickinson and Clarence Crafoord outside of Svea hovrätt (Court of Appeal). Photo: Centrum för rättvisa

Från vänster: Fredrik Bergman, Connie Dickinson och Clarence Crafoord utanför Svea hovrätt i samband med huvudförhandlingen. Foto: Centrum för rättvisa

Mälardalens högskola begär att Högsta domstolen, med ändring av hovrättens dom, ska avslå Connie Dickinsons talan och i stället förplikta henne att betala högskolans advokatkostnader på 668 750 kr.

– Både tingsrätten och hovrätten har slagit fast att en högskola inte får ta betalt för en utbildning som inte håller måttet. Det är en logisk och rimlig slutsats, och det är bra att Högsta domstolen nu får tillfälle att sätta ned foten i denna viktiga principfråga, säger Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, företräder Connie Dickinson i rättegången.

Svea hovrätts dom kom den 6 april 2017 och innebär att Mälardalens högskola förpliktas att återbetala hälften av de studieavgifter som Connie Dickinson hade betalat för att läsa en matematikutbildning som visade sig vara av bristande kvalitet.

Utbildningen underkänd på fyra av fem punkter

Connie Dickinson från USA är en av de tusentals studenter från länder utanför EES-området som varje år kommer till Sverige för att studera.

Hon betalade drygt 170 000 kr för en matematikutbildning vid Mälardalens högskola som visade sig vara så dålig att den underkändes på fyra av fem punkter av statens kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ gav utbildningen det samlade omdömet ”bristande kvalitet” och högskolans rätt att utfärda examen ifrågasattes.

När Connie Dickinson fick del av UKÄ:s beslut vände hon sig till högskolan och begärde pengarna tillbaka. Högskolan avslog emellertid kravet med hänvisning till att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.

Framgång för Connie i tingsrätten och hovrätten

Med Centrum för rättvisa som ombud stämde Connie Dickinson högskolan vid Västmanlands tingsrätt med yrkande om att högskolan skulle förpliktas att återbetala hela det erlagda beloppet på civilrättslig grund.

Västmanlands tingsrätts dom kom den 14 juni 2016. Tingsrätten bedömde att högskolan hade brutit mot ett civilrättsligt avtal med Connie Dickinson genom att sälja en utbildning som inte höll måttet.

Tingsrätten förpliktade högskolan att återbetala hela det erlagda beloppet, det vill säga 170 812 kr. Skälet till att hela beloppet skulle återbetalas var enligt tingsrätten att felet i utbildningen var så väsentligt att utbildningen ”praktiskt taget saknade värde” för Connie Dickinson.

Högskolan överklagade domen till Svea hovrätt. Svea hovrätt meddelade prövningstillstånd i målet och domen kom den 6 april 2017.

Även hovrätten bedömde att högskolan hade brutit mot ett avtal med Connie Dickinson genom att sälja utbildning som var av bristande kvalitet. Hovrätten uttalade bland annat att en student måste kunna lita på att utbildningar som lyder under högskolelagen håller den kvalitet som anges i lagen.

Till skillnad från tingsrätten, som ansåg att utbildningen i praktiken saknade värde, ansåg hovrätten att Connie Dickinson fick anses haft ”viss nytta” av utbildningen.

Hovrätten förpliktade därför högskolan att betala tillbaka halva det erlagda beloppet för utbildningen, det vill säga 85 406 kr.

Högskolan överklagar till Högsta domstolen

Mälardalens högskola har nu begärt att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och förklara att högskolan inte är skyldig att återbetala några studieavgifter till Connie Dickinson.

Högskolan begär vidare att Connie Dickinson ska betala högskolans advokatkostnader på 668 750 kronor.

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs att målet får prövningstillstånd. Besked i den frågan kan komma under våren eller sommaren.

Klicka här för att läsa högskolans överklagande till Högsta domstolen.

Klicka här för att läsa Svea hovrätts dom från den 6 april 2017.

Klicka här för att läsa Västmanlands tingsrätts dom från den 14 juni 2016.