Skadeståndsansvar för arbetsmarknadens parter avgörs av hovrätten

Kan arbetsgivarorganisationer och fackförbund bli skadeståndsskyldiga när det kränker mänskliga rättigheter? Möjligheten finns – Svea Hovrätt har meddelat byggföretagaren Henrik Gustavsson prövningstillstånd i ett mål om skadeståndsanspråk mot fackförbundet Byggnads.

Henrik Gustavsson (bilden) drev byggfirman HGS. Han, och hans tre anställda, ville inte skriva på Byggnads kollektivavtal, eftersom avtalet stod i strid med lagen. Avtalet innebar att en och en halv procent av de anställdas löner skulle skickas till Byggnads i form av en granskningsavgift. Någon granskning kunde Byggnads inte garantera och pengarna kunde även komma att användas till politisk verksamhet. HGS tre anställda var inte själva medlemmar i Byggnads och de villkor som erbjöds på HGS var dessutom bättre än kollektivavtalets. Byggnads satte då HGS i blockad.

Samtidigt meddelade Europadomstolen i en dom (Edvaldsson-målet) att just Byggnads omtvistade granskningsavgifter stred mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter: Ingen ska tvingas att finansiera allmänfacklig eller politisk verksamhet. Kollektivavtalen reviderades och HGS skrev på. Men efter ett år i blockad återstod bara skulder i bolaget – det fanns inga uppdrag kvar, de anställda hade sökt sig vidare och HGS försattes i konkurs. Skulderna fick Henrik Gustavsson betala ur egen ficka.

Europadomstolen har slagit fast att om man som i Sverige väljer att delegera makten över arbetsmarknaden till privata aktörer (fack och arbetsgivarorganisationer) måste dessa även ta ansvar för sina övertramp.

Centrum för rättvisa som företräder Henrik Gustavsson menar att det är Byggnads som ska bära ansvaret för sin kränkning av Europakonventionen. Skadeståndsanspråket för den skada som Byggnads olagliga blockad orsakade Henrik Gustavsson har därför riktats därför mot just Byggnads – och inte mot staten.

Trots det är konsekvensen av en dom som Stockholms tingsrätt meddelade i juli i år att det är skattebetalarna som ska stå för notan för den skada Byggnads agerande orsakat Henrik Gustavsson.

Arbetsmarknadens parter i Sverige ägnar sig i praktiken åt både de facto lagstiftning och de facto myndighetsutövning. Men med makt följer ansvar och att då skjuta över ansvaret för deras övertramp på staten och skattebetalarna är både ologiskt och principiellt stötande.

Svea hovrätt har nu meddelat prövningstillstånd och ska därmed avgöra frågan om privata rättsubjekt på arbetsmarknaden som kränker andras rättigheter iEuropakonventionen kan bli skadeståndsskyldiga.

Beslut om prövningstillstånd i Svea hovrätt 2012-09-21

Läs mer och ta del av handlingarna i målet på vår hemsida