Talan inte preskriberad i Polishögskolemålet

Daniel Ståhl (bilden) och tre andra sökande till Polishögskolan som anser sig diskriminerade vid antagningen har alltjämt chansen att få skadestånd.  Stockholms tingsrätt slår fast att talan rörande den eventuella diskriminering som kan ha skett när 26 reserver antogs inte har preskriberats.

Den 11 november förra året stämde tre unga män, däribland Daniel Ståhl, med Centrum för rättvisa som ombud Rikspolisstyrelsen för diskriminering i samband med antagningen till Polishögskolan inför våren 2010. Män med annan bakgrund än svensk samt kvinnor kvoterades in på bekostnad framför män med svensk härkomst. Ytterligare en man från Uppsala anslöt sig till gruppen och stämde Rikspolisstyrelsen en månad senare.

Det var inte första gången som Centrum för rättvisa drev mål om likabehandling. Det har tidigare skett med maximal framgång inom högskoleområdet.

En omständighet som skiljer de målen från Polishögskolemålet är att här har frågan uppstått huruvida de sökandes talan har hunnit preskriberas. Preskriptionen är två år och antagningsprocessen satte igång våren 2009 för att avslutas med reservantagning i början av 2010.

130 anmälde diskriminering

Redan i juli 2011 anmälde bland andra Daniel Ståhl  från Malmö Polishögskolans antagningsförfarande till Diskrimineringsombudsmannen. Ytterligare cirka 130 personer som sökt men inte kommit in på polisutbildningen skrev till DO och begärde en granskning av förfarandet. Då DO valde att inte gå vidare stämde de nu aktuella fyra männen alltså Rikspolisstyrelsen.

Preskriptionsfrågan är principiellt intressant och berör tusentals personer som söker till Polishögskolan varje år och får betydelse för hela diskrimineringsområdet.

Stockholms tingsrätt ger de fyra sökande rätt att driva processen vidare men inte i sin helhet. Domstolen menar att allt som skett i antagningsprocessen mer än två år före det att stämningarna lämnades in den 11 november 2012 har preskriberats. Men det som skett därefter kan angripas av de tre som stämde vid det tillfället. Det innebär att de kan angripa reservantagningen där exakt lika många kvinnor som män antogs, 13 vardera. Här har kvotering skett eftersom betydligt fler män än kvinnor sökte till utbildningen.

Rikspolisstyrelsen gör gällande att eftersom de aktuella kandidaterna inte var tillräckligt konkurrenskraftiga kunde de aldrig komma i fråga som reserver men det går domstolen emot. Alla fyra kandidaterna har rätt att de gå vidare med att få skadeståndsfrågan prövad med anledning av att de sållats bort till förmån för reserverna. Längst kom den av de fyra som gick ända till den avslutande intervjun. Han föll så att säga på målsnöret och kan nu göra gällande att han borde ha kommit in framför reserverna.

Tingsrättens dom kan nu överklagas till hovrätten. Huruvida de fyra männen kommer att överklaga vet vi inte eftersom de ännu inte tagit ställning till det. Även Rikspolisstyrelsen har möjlighet att överklaga.

Tingsrättens dom rörande Daniel Ståhl 2012-10-30