Midander-Lönnstipendiet

Skriver du examensuppsats om fri- och rättigheter? Om du lyckas riktigt bra kan du bli aktuell för Centrum för rättvisas årliga uppsatsstipendium om 25 000 kr.

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt med mera, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn. De drev fallet om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högsta domstolen konstaterade 2006 i deras mål att rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och att kvotering av sökande till högskolan är olaglig diskriminering.

Det allra första stipendiet delades ut 2007 och gick till Elisabeth Jonsson för uppsatsen ”Positiva förpliktelser och Europakonventionens verkan enskilda emellan”. 2008 års stipendium tilldelades Håkan Sellman för uppsatsen ”Konstitutionellt skydd mot brottsbekämpande åtgärder”. Anders Lagerwall utsågs till 2009 års Midander-Lönnstipendiat för sin uppsats ”Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective”. 2010 års stipendium tilldelades Linnéa Sundqvist Heim för uppsatsen ”Europakonventionen och skadeståndsrätten. En studie av rättsutvecklingen till följd av kraven på effektiva rättsmedel på nationell nivå”.  Robert Hannah tilldelades 2011 Midander-Lönnstipendiet för uppsatsen ”En europeiserad talerätt – om rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter och Europakonventionens offerbegrepp”. Och år 2012 tog Erik Thilén emot stipendiet för sin uppsats ”Integritet, effektivitet och den fria bevisprövningen - användning i brottmål av bevisning åtkommen  genom integritetskänsliga åtgärder, särskilt i ljuset av Europakonventionen”.

2013 års Midander-Lönnstipendium tilldelades Andres Acevedo för examensuppsatsen ”Transparens i svensk valkampanjfinansiering”.

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar ansökan per post till Centrum för rättvisa Box 2215, 103 15 Stockholm eller per e-post. Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till studentansvariga Aschtar Yakob, e-post.