DANYAR MOHAMMED MOT MIGRATIONSVERKET

Danyar Mohammed

Migrationsverket beslutade att utvisa Danyar Mohammed, 28, på grund av att hans arbetsgivare hade gjort en lönemiss på 460 kr. Centrum för rättvisa hjälpte Danyar att ta fallet till migrationsdomstolen i Malmö, som fastställde utvisningsbeslutet i en dom där två av rättens fyra ledamöter var skiljaktiga. Danyar överklagade med Centrum för rättvisas hjälp domen till Migrationsöverdomstolen, som den 20 februari meddelade prövningstillstånd. Domen, som kommer i november 2017, kommer att bli vägledande för liknande fall. 

– Det är bra att vi nu ska få ett svar från högsta instans på frågan om människor som arbetar och försörjer sig själva ska kunna utvisas ur Sverige på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren. Avgörandet kan få betydelse för tusentals arbetskraftsinvandrare som riskerar utvisning på grund av brister som beror på arbetsgivaren. Det kommer också vara viktigt för många företag, som är beroende av att kunna rekrytera från utlandet, säger Fredrik Bergman, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord, chef vid Centrum för rättvisa, är ombud för Danyar Mohammed.

Danyar Mohammed har bott i Jokkmokk i åtta år och arbetar där som pizzabagare. På kort tid lärde han sig svenska och han bidrar till samhället på många sätt. Bland annat arbetar han ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig.

I våras beslutade Migrationsverket att Danyar ska utvisas ur Sverige. Skälet var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet ändrades. Misstaget rättades direkt när det upptäcktes.

– När jag fick Migrationsverkets beslut blev jag väldigt ledsen. Jag älskar mitt jobb och jag drömmer om att en dag få öppna en en egen restaurang i Jokkmokk. Jag trodde aldrig att man kunde bli utvisad ur Sverige på grund av ett misstag på 460 kronor, säger Danyar.

Danyar är en av många som drabbats av liknande beslut, där arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren. Enligt Migrationsverkets uppfattning medför varje förseelse från arbetsgivarens sida att en ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd automatiskt och ovillkorligt ska avslås, och arbetskraftsinvandraren utvisas. Det spelar ingen roll att det är uppenbart att förseelsen beror på ett misstag som har rättats till och att det är uppenbart att arbetsgivaren är seriös.

Den här rättstillämpningen följer inte av lag eller förarbeten utan bygger på Migrationsverkets långtgående tolkning av ett rättsfall från Migrationsöverdomstolen, som handlade om en arbetskraftsinvandrare som hade en lön hon inte kunde försörja sig på.

Danyar överklagade med Centrum för rättvisa hjälp Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen i Malmö. Domstolen fastställde i en dom den 25 november 2016 Migrationsverkets utvisningsbeslut. Men domstolen var inte enig: två av domstolens fyra ledamöter ansåg inte att lagen måste tolkas så strikt att bagatellartade fel och misstag ska medföra utvisning av människor som arbetar och försörjer sig själva, och att Danyar därför borde få stanna. Eftersom det blev två röster mot två blev ordförandens röst för utvisning avgörande.

Med Centrum för rättvisas hjälp överklagade Danyar domen till Migrationsöverdomstolen, som är högsta instans i migrationsmål. Den 20 februari 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd.

Migrationsöverdomstolen har bestämt att följande prejudikatfråga ska prövas i målet: ”Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön.

Domen, som väntas efter sommaren, kommer att klargöra om Migrationsverket har fog för sin uppfattning om att varje förseelse från arbetsgivaren automatiskt och ovillkorligt ska leda till utvisning.

– Migrationsöverdomstolens dom i det fallet kommer bli vägledande för hur lagen ska tolkas i liknande fall framöver. Vi hoppas att domstolen ska bekräfta att den grundläggande proportionalitetsprincipen gäller även i mål om arbetstillstånd, säger Fredrik Bergman.


Läs mer om fallet

Överklagandet till Migrationsöverdomstolen

Överklagandet till migrationsdomstolen i Malmö