Monthly Archives

augusti 2020

Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

By Personlig integritet, Pågående fall

När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades av en kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk skadades allvarligt efter ingreppet och har idag behov av assistans dygnet runt för att klara sin dagliga livsföring. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd för att hans grundlagsskyddade rätt till fysiskt självbestämmande har kränkts. Fallet är unikt då det är första gången som en domstol prövar om en planerad vårdåtgärd som skett utan samtycke kan leda till skadestånd.

– Kirurgen utförde en helt annan operation än den som jag hade samtyckt till. Operationen förstörde mitt liv men fortfarande har ingen kunnat slå fast att något olagligt har skett, säger Teddy Bondefalk.

Den pensionerade polisen Teddy Bondefalk har under många år haft problem med andningsuppehåll under sömnen. Under 2009 beslutade därför läkare att en kanyl skulle sättas in i halsen för att underlätta andningen och säkra lufttillförseln.

Under våren 2011 förde Teddy Bondefalk och hans läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm diskussioner om att genomföra ett kirurgiskt ingrepp som skulle åtgärda andningsproblemen. I diskussionerna kom även en medialt uppmärksammad kirurg att involveras. Teddy Bondefalk gick sedan med på att genomgå en operation som innebar att andningsvägarna skulle frigöras för att andningskanylen på sikt skulle kunna tas bort.

Men vid operationen utförde den uppmärksammade kirurgen andra ingrepp än de som Teddy Bondefalk fått information om och som han samtyckt till. I stället för att frigöra luftvägarna tog kirurgen bort cirka fem centimeter av Teddy Bondefalks luftstrupe. Kirurgen tog även bort den andningskanyl som Teddy Bondefalk hade fått för att underlätta sin andning.

En kort tid efter ingreppet drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll, med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd. De fysiska skadorna som Teddy Bondefalk ådrog sig vid andningsuppehållet gör att han i dagsläget behöver assistans dygnet runt.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Teddy Bondefalk stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd med 450 000 kronor för att de läkare vid Karolinska universitetssjukhuset som regionen har ansvarat för utsatt honom för ett kirurgiskt ingrepp som han aldrig hade samtyckt till. Men i en dom i juni 2021 avslog Stockholms tingsrätt hans begäran.

Tingsrätten anser att det är Teddy Bondefalk som måste bevisa att det inte funnits något samtycke till de ingen som utförts. Och trots att något samtycke aldrig journalförts av sjukhuset innan operationen bedömer tingsrätten att han inte lyckats visa att ingreppen skett utan samtycke.

– Det framstår som orimligt att det är patienten som ska bevisa att han eller hon inte fått tillräcklig information av vårdgivaren om ingreppet och lämnat ett giltigt samtycke. Målet rör viktiga principfrågor om den kroppsliga självbestämmanderätten och vi menar att det i en sådan här situation måste gå att få fastslaget att Teddy Bondefalks grundläggande rättigheter har kränkts och att han därför har en rätt till skadestånd, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Erik Scherstén och Frida Andersson är ombud för Teddy Bondefalk i målet.

Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt som har lämnat prövningstillstånd i målet.

Statlig utredning föreslår ny lag om grundlagsskadestånd – ”Bekräftar att Sverige har fått en grundlag för folket”

By Aktuellt

En parlamentarisk kommitté har idag presenterat ett lagförslag som klargör att enskilda kan ha rätt till skadestånd av stat eller kommun vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Lagförslaget har sin bakgrund i Centrum för rättvisas rättsfall ”Medborgarskapet I” där Högsta domstolen slog fast att överträdelser av enskildas grundlagsskyddade fri- och rättigheter kan ådra staten skadeståndsskyldighet.

Läs lagförslaget här (SOU 2020:44).

– Det här är ett bra lagförslag som visar att Sverige har fått en grundlag för folket. Tidigare har skyddet för enskildas fri- och rättigheter i Sverige varit beroende av Europakonventionen och Europadomstolen i Strasbourg. Lagförslaget bekräftar den rättsutveckling som skett på senare år och som innebär att den svenska grundlagen och de svenska domstolarna har fått en viktigare roll när det gäller att värna enskildas fri- och rättigheter, säger Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa.

Förslaget innebär att det i lag ska klargöras att enskilda privatpersoner och företag kan ha rätt till skadestånd av stat eller kommun vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Syftet är att tydliggöra i vilka situationer det finns en rätt till skadestånd vid överträdelser av grundlagen och därmed stärka skyddet för enskildas fri- och rättigheter i Sverige. Förslaget innehåller även en bestämmelse om rättegångskostnader som syftar till att minska den ekonomiska risken för enskilda som riktar skadeståndsanspråk mot stat eller kommun i domstol.

Utredningens förslag har sin bakgrund i Centrum för rättvisas rättsfall ”Medborgarskapet I” från år 2014, där Högsta domstolen för första gången slog fast att staten i vissa situationer kan bli skadeståndsskyldig om den överträder enskildas grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Rättsfallet handlade om Centrum för rättvisas klient Blake Pettersson som felaktigt hade fråntagits sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen.

Högsta domstolens ställningstagande i ”Medborgarskapet I” bekräftades fyra år senare i Centrum för rättvisas rättsfall ”Medborgarskapet II”. Men eftersom även det rättsfallet handlade om medborgarskap har det fram till nu ansetts oklart om rätten till skadestånd även omfattar andra fri- och rättigheter i grundlagen.

Genom lagförslaget klargörs det att den rätt till skadestånd som Högsta domstolen slog fast i ”Medborgarskapet I” år 2014 är generell och omfattar alla de fri- och rättigheter som garanteras enskilda i den svenska grundlagen. En sån rätt till skadestånd finns sedan tidigare vid kränkningar av enskildas fri- och rättigheter i Europakonventionen. Enligt utredningen är det viktigt att slå fast att den svenska grundlagen inte framstår som mindre användbar för medborgarna än Europakonventionen.

Den föreslagna lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.

________________

Not: Bilden ovan är på Blake Pettersson utanför Högsta domstolen. Centrum för rättvisa företrädde Blake Pettersson i rättsfallet som blev ”Medborgarskapet I”. Fotot är taget av Urban Brådhe.

Är du vår nya jurist?

By Aktuellt

Vill du arbeta med några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser som stärker individens fri- och rättigheter? Ansök till tjänsten som senior jurist på Centrum för rättvisa!

Centrum för rättvisa står upp för individens fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Vi hjälper enskilda att tillvarata sina grundläggande rättigheter genom att driva principiellt viktiga rättsfall i domstol och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Våra fall drivs ofta som skadeståndsmål i allmän domstol, men vi har även mål i förvaltningsdomstol och i specialdomstolar. Sedan starten år 2002 har vi drivit fler än 250 rättsfall, vunnit i de flesta fallen samt fått 19 prejudicerande vinster i de högsta juridiska instanserna.

Vi söker dig som

  • Har arbetat som domstolsjurist eller processjurist i minst fem år, exempelvis genom att du har gått domarbanan eller arbetat med rättsprocesser på advokatbyrå.
  • Är en mycket skicklig och samhällsintresserad jurist med hög integritet, väl utvecklad kommunikationsförmåga samt förmåga att sätta juridiska frågor i ett större perspektiv.
  • Har förmåga att framgångsrikt leda projekt och leverera med stor punktlighet och hög kvalitet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som senior jurist vid Centrum för rättvisa arbetar du med att företräda enskilda i principiellt viktiga rättsfall mot staten och kommunerna i domstol. Våra rättsfall drivs normalt i projektform i team på tre till fyra jurister. Rollen innebär att du är ansvarig för en del av Centrum för rättvisas rättsprocesser och handleder de juniora juristerna i processteamet. I rollen ingår även kommunikation med media.

Vad vi erbjuder

Centrum för rättvisa har sitt kontor i Gamla stan i Stockholm med tio medarbetare som i huvudsak är heltidsanställda processjurister. Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med bra anställningsvillkor och meningsfulla arbetsuppgifter som ofta bidrar till att stärka rättssäkerheten i Sverige.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en provanställning. Centrum för rättvisa tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtalsenliga försäkringar. Tillträde sker efter överenskommelse under hösten 2020.

Hur du ansöker

Sista ansökningsdag är den 21 september 2020. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betyg från juristprogrammet samt andra tjänsteintyg från exempelvis domarutbildningen om sådant finns.

Ansökan skickas per e-post till rekrytering@centrumforrattvisa.se. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Loyd på 073-767 92 73.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy på vår hemsida: www.centrumforrattvisa.se/personuppgiftspolicy/

Välkommen med din ansökan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!