Monthly Archives

april 2021

Fri- och rättighetsinternat 2021

By Uncategorized

Centrum för rättvisas Fri- och rättighetsinternat är höjdpunkten i vårt studentprogram. Varje sommar sedan 2004 får trettio juriststudenter chansen att under fyra dagar diskutera konstitutionell rätt och strategisk processföring med landets främsta jurister. Ansök till 2021 års internat senast den 30 april!

För artonde året i rad anordnar vi vårt populära sommarinternat där du som deltagare får träffa några av landets främsta jurister, delta i spännande diskussioner och case-övningar samt träffa några av Centrum för rättvisas klienter. Justitieråd, professorer, JK, Riksåklagaren och Advokatsamfundets generalsekreterare föreläser regelbundet på internatet – föregående års program hittar du här (PDF). För mer information om innehållet på internatet, se filmen nedan.

När är internatet?

Årets internat äger rum den 17–20 augusti 2021 Villa Lovik utanför Stockholm alternativt digitalt via Zoom. Information om internatet kommer ske fysiskt eller digitalt kommer under juni månad.

Vad kostar det?

Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Eget hotellrum och alla måltider ingår. Det är också möjligt att ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden. 

Vem kan delta?

Internatet riktar sig till dig som studerar på juristprogrammet, har läst minst sex terminer och är intresserad av strategisk processföring och individens fri- och rättigheter.

Hur du ansöker

Sista ansökningsdag för 2021 års internat är den 30 april 2021. Ansökan skickas till rekrytering@centrumforrattvisa.se och ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg från juristprogrammet. Märk din ansökan med ”Fri- och rättighetsinternat”.

Har du frågor? 

Hör av dig till Lisa Andersson.

Behandling av personuppgifter

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Arne Gavelin mot staten

By Pågående fall, Rättssäkerhet

På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. Med Centrum för rättvisas hjälp har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för det felaktiga förvaltarskapet.

– Det kändes som att jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande, säger Arne Gavelin om det inträffade.

Det var i december 2018 som den då 80-årige Arne Gavelin plötsligt inte kunde ta ut pengar från bankomaten eftersom hans kort och konton hade spärrats. Förklaringen visade sig vara att en domstol, utan hans vetskap, hade ställt honom under förvaltarskap.

Förvaltarskap – som historiskt sett har kallats för ”omyndigförklaring” – innebär att en person förlorar sin juridiska beslutsförmåga och kontrollen över sin egendom. Förvaltarskap får anordnas om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att tillvarata sina rättigheter, förvalta sin egendom eller på annat sätt bevaka sina intressen.

Eftersom ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande för den enskilde ska det alltid fattas av domstol och först efter att personen själv har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen har också en långtgående skyldighet att inhämta medicinsk utredning som klarlägger personens behov av förvaltare.

Men i Arne Gavelins fall beslutade domstolen att ställa honom under förvaltarskap utan att han fick någon information om att frågan hade väckts och utan att det fanns någon utförlig medicinsk utredning som bedömde hans behov av förvaltare.

Omedelbart efter att domstolen hade beslutat att ställa Arne Gavelin under förvaltarskap tog förvaltaren kontroll över hans ekonomi. Mot hans vilja inledde förvaltaren sedan försäljningar av bland annat bostads- och skogsfastigheter samt ett flertal entreprenadmaskiner.

Ett år senare ansökte Arne Gavelin själv om att förvaltarskapet skulle upphöra. Det gjordes då en utförlig medicinsk utredning som visade att han aldrig haft något behov av förvaltare. Domstolen tvingades då att riva upp sitt tidigare beslut om förvaltarskap.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för bristerna i domstolens handläggning och för att han felaktigt ställts under förvaltarskap under cirka ett års tid.

Stockholms tingsrätt kom i sin dom i april 2022 fram till att domstolen som ställde Arne Gavelin under förvaltarskap har överträtt hans rätt till skydd för sitt privatliv enligt Europakonventionen. Enligt tingsrätten har handläggningen av Arne Gavelins förvaltarskapsärende varit behäftad med allvarliga brister som avsett väsentliga rättssäkerhetsgarantier. Tingsrätten slog även fast att staten ska utge ideellt skadestånd till Arne Gavelin med 60 000 kr för att gottgöra att han under ett års tid var ställd under förvaltarskap.

Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt som har lämnat prövningstillstånd i målet.

Remissyttrande över delbetänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)

By Remiss

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15).

2020 års grundlagskommitté lade fram ett delbetänkande den 16 mars 2021. Delbetänkandet innehåller förslag på förändringar i regeringsformen. Kommittén föreslår i huvudsak att en ny regel ska införas i regeringsformen som innebär att den grundlagsskyddade föreningsfriheten ska kunna begränsas för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Centrum för rättvisa har anfört bl.a. följande i sitt remissyttrande:

  • Centrum för rättvisa instämmer i kommitténs bedömning att nuvarande regler om föreningsfrihet inte tillåter begränsningar av föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Detta eftersom bestämmelser i grundlag om fri- och rättigheter ska tolkas generöst till enskildas fördel. Det är inte tillåtet att kringgå bestämmelser om fri- och rättigheter i grundlagen genom att tolka in ”underförstådda” begränsningar som inte har stöd i ordalydelsen. För det fall lagstiftaren vill kunna införa begränsningar i föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism måste det finnas ett tydligt stöd i grundlagen för ett sådant undantag.
  • Centrum för rättvisa tillstyrker det förslag på ändring i grundlagen som kommittén föreslagit. Genom ett självständigt och uttryckligt begränsningsändamål i grundlagen för sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism främjas förutsebarheten och rättssäkerheten hos eventuella framtida lagförslag som syftar till att begränsa föreningsfriheten för enskilda som deltar i denna typ av sammanslutningar.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.

I slutet av oktober 2021 lade regeringen fram propositionen ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer” (prop. 2021/22:42). Regeringen har bl.a. beaktat vad Centrum för rättvisa har anfört om att särskilda ändamål gör sig gällande vid grundlagstolkning, och delar Centrum för rättvisas bedömning att en kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation förutsätter en grundlagsändring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs propositionen här.

Bill Persson utanför Göteborgs tingsrätt. Foto: Rikard Samuelsson

Vinst för Bill Persson i hovrätten: Partille kommun fälls för brott mot äganderätten

By Aktuellt

Hovrätten för Västra Sverige har idag slagit fast att Partille kommun bröt mot Bill Perssons grundlagsskyddade äganderätt när den tvingade honom att betala 793 961 kr för nya gator, som kommunen byggde när hans bostadsområde exploaterades av ett privat företag. Rättsfallet kan få stor betydelse för fastighetsägare runt om i landet.

Jag är så klart jätteglad! Jag har hela tiden tyckt att det är orimligt att kommunen ska kunna ta så mycket betalt för gator som jag varken bett om eller har någon nytta av. Det känns väldigt bra att hovrätten nu ger mig rätt. Förhoppningsvis kan den här processen vara till hjälp för andra också, säger Bill Persson.

Pensionären Bill Persson har bott i sitt barndomshem sedan 50-talet. För några år sedan bestämde Partille kommun att hans område skulle göras om från ett skogs- och naturområde till ett bostadsområde med tät bebyggelse. Enligt kommunens nya detaljplan skulle kommunen bygga ut infrastrukturen i området med nya vägar.

Trots att Bill Persson redan hade vägar till sitt hus och inte efterfrågade några nya bestämde kommunen att han skulle vara med och betala för exploateringsprojektet. Enligt kommunen skulle Bill Perssons fastighet få en sådan nytta av de nya vägarna att det var rimligt att han skulle betala 793 961 kr. Bill Persson fick fakturan några dagar innan julafton 2017 och den skulle betalas inom en dryg månad – annars väntade en hög dröjsmålsränta.

Skälet till att gatuavgiften blev så hög i Bill Perssons fall var att kommunen ansåg att han skulle betala avgift för fyra fastigheter. Kommunen tyckte att Bill Perssons fastighet var så stor att den kunde styckas av till fyra.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Bill Persson Partille kommun i domstol och gjorde gällande att gatukostnadsuttaget innebar ett oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt. Den rättsliga kritiken handlade framförallt om att kommunen krävt omedelbar betalning för fyra fastigheter, trots att Bill Persson bara äger en.

I maj 2020 avslog Göteborgs tingsrätt Bill Perssons skadeståndsanspråk. Domstolen höll med Bill Persson om att det kunde ifrågasättas om det är rimligt att ta betalt för fastigheter som inte finns. Trots detta ansåg tingsrätten att Bill Persson inte hade fått bära en ”orimlig börda”, bland annat eftersom han lyckades betala kommunens faktura i tid. Gatukostnadsuttaget ansågs därmed inte utgöra en kränkning av Bill Perssons äganderätt.

Hovrätten för Västra Sverige gör nu en annan bedömning och ger Bill Persson rätt. Domstolen konstaterar att ”kommunens agerande – att ta ut gatukostnadsavgifter för ännu inte existerande fastigheter och kräva omedelbar betalning för dem – har utgjort en överträdelse av Bill Perssons egendomsskydd”. Kommunen ska därför betala tillbaka det begärda beloppet samt betala ett ideellt skadestånd, sammanlagt 656 564 kr.

– Det här är en viktig dom som kan få stor betydelse för fastighetsägare runt om i landet. Domen stärker den grundlagsskyddade äganderätten och innebär att kommuner inte får ta ut orimliga gatukostnadsavgifter, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Bill Persson.

Domen kan överklagas av Partille kommun till Högsta domstolen senast den 20 maj 2021.

Läs hovrättens dom här.

Kontakt

Alexandra Loyd, jurist och ombud för Bill Persson

073-767 92 73 / alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se

Vi söker en processjurist

By Aktuellt

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att stärka det konstitutionella rättighetsskyddet genom rättsprocesser och prejudikatbildning. Med juridiken som verktyg har vi under snart tjugo års tid varit en stark röst för individens rätt. Genom ett stort antal banbrytande prejudikat har vi också bidragit till att utveckla juridiken och stärka den svenska rättsstaten. Nu söker vi en processjurist som vill ansluta sig till vårt växande processteam.

Centrum för rättvisas arbete går ut på att i domstol företräda enskilda som har fått sina konstitutionella rättigheter överträdda av staten eller kommunerna. Våra rättsprocesser syftar till att ge enskilda upprättelse i rättsfall som bildar prejudikat och kommer fler till del. Centrum för rättvisa har alltid klienten i fokus och strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga juridiska rådgivning och processföring.

Som processjurist hos Centrum för rättvisa blir du snabbt en viktig del av ett kreativt processteam med en stark laganda och unik kompetens i strategisk processföring, som lett till tjugo vinster i högsta instans. Som arbetsgivare är vi måna om dig och din karriärutveckling och därför övertygade om att vi kan erbjuda ett meningsfullt juristjobb med arbetsuppgifter utöver det vanliga.

Vi söker dig som

  • Har tagit juristexamen med mycket goda resultat och har arbetat som jurist i minst tre år. Arbete med rättsprocesser är särskilt meriterande, exempelvis arbete på domstol eller i processgrupp på advokatbyrå.
  • Är en mycket skicklig jurist med hög integritet, väl utvecklad kommunikationsförmåga samt kapacitet att leverera med stor punktlighet och hög kvalitet såväl individuellt som i team.
  • Är intresserad av principiellt viktiga rättsprocesser som bidrar till att utveckla juridiken och stärker det konstitutionella skyddet för individens fri- och rättigheter, samt är nyfiken på hur juridiken samspelar med samhällsutvecklingen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som processjurist kommer du att få företräda enskilda människor i principiellt viktiga rättsfall.

Du blir en del av vårt team och får lära dig att ta fram strategier för framgångsrik processföring och kommunikation. Du kommer snabbt att utveckla dina kunskaper i processföring och de rättsområden som våra rättsfall berör. Några särskilda förkunskaper i konstitutionell rätt krävs inte.

Våra rättsfall drivs i projektform i team bestående av tre till fyra jurister. I varje team finns det seniora jurister som handleder och ger feedback till de yngre juristerna. Vi har ungefär ett tjugotal rättsfallsprojekt som pågår samtidigt.

Du kommer också att bli en del av det spännande arbetet med att identifiera problemområden i rättssystemet och att hitta nya rättsfall.

Slutligen kommer du få vara med och bidra till vårt viktiga studentprogram som handlar om att väcka yngre juristers intresse för juridikens roll i samhället och konstitutionella frågor.

Vad vi erbjuder

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Centrum för rättvisa har marknadsmässiga anställningsvillkor. Tillträde sker efter överenskommelse under hösten 2021.

Centrum för rättvisa har sitt fysiska kontor i Gamla stan i Stockholm med tolv medarbetare, varav en juristassistent och elva heltidsanställda processjurister.

Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med stark laganda och meningsfulla arbetsuppgifter. Vårt flexibla arbetssätt innebär en bra balans mellan arbete och privatliv.

Hur du ansöker

Sista ansökningsdag är den 7 maj 2021. Vi kallar löpande till intervjuer. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, betygskopia och examensbevis från juristprogrammet samt tjänsteintyg om sådana finns.

Ansökan skickas per e-post till rekrytering@centrumforrattvisa.se. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Loyd på 073-767 92 73.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Vi ser fram emot din ansökan!

Arne Gavelin var felaktigt ”omyndigförklarad” under ett års tid – nu stämmer han staten

By Aktuellt

På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. Med Centrum för rättvisas hjälp stämmer Arne Gavelin nu staten och begär skadestånd för det felaktiga förvaltarskapet.

Se SVT:s inslag om fallet här.

– Det kändes som att jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande, säger Arne Gavelin om det inträffade.

Det var i december 2018 som den 80-årige Arne Gavelin plötsligt inte kunde ta ut pengar från bankomaten eftersom hans kort och konton hade spärrats. Förklaringen visade sig vara att en domstol, utan hans vetskap, hade ställt honom under förvaltarskap.

Förvaltarskap – som historiskt sett har kallats för ”omyndigförklaring” – innebär att en person förlorar sin juridiska beslutsförmåga och kontrollen över sin egendom. Förvaltarskap får anordnas om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att tillvarata sina rättigheter, förvalta sin egendom eller på annat sätt bevaka sina intressen.

Eftersom ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande för den enskilde ska det alltid fattas av domstol och först efter att personen själv har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen har också en långtgående skyldighet att inhämta medicinsk utredning som klarlägger personens behov av förvaltare.

Men i Arne Gavelins fall beslutade domstolen att ställa honom under förvaltarskap utan att han fick någon information om att frågan hade väckts och utan att det fanns någon utförlig medicinsk utredning som bedömde hans behov av förvaltare.

Omedelbart efter att domstolen hade beslutat att ställa Arne Gavelin under förvaltarskap tog förvaltaren kontroll över hans ekonomi. Mot hans vilja inledde förvaltaren sedan försäljningar av bland annat bostads- och skogsfastigheter samt ett flertal entreprenadmaskiner.

Ett år senare ansökte Arne Gavelin själv om att förvaltarskapet skulle upphöra. Det gjordes då en utförlig medicinsk utredning som visade att han aldrig haft något behov av förvaltare. Domstolen tvingades då att riva upp sitt tidigare beslut om förvaltarskap.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Arne Gavelin nu stämt staten och begärt skadestånd för bristerna i domstolens handläggning och för att han felaktigt ställts under förvaltarskap under cirka ett års tid.

– Ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande eftersom det i praktiken innebär att den enskilde omyndigförklaras. Arne Gavelins fall är viktigt eftersom det handlar om att inskärpa vikten av att ett sådant beslut föregås av en noggrann prövning i ett förfarande som garanterar den enskildes rättssäkerhet, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Arne Gavelin.

Läs Arne Gavelins stämningsansökan här.

Kontakt
Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Arne Gavelin
rikard.samuelsson@centrumforrattvisa.se / 070-453 67 82

Projekt rättegång: Samir Sabri mot staten

By Aktuellt

Nu har du som läser på juristprogrammet chansen att få en unik inblick i ett av Centrum för rättvisas fall – Samir Sabri mot staten – genom att få träffa Samir Sabri och hans ombud inför den spännande huvudförhandlingen i Svea hovrätt.

Kan ett skadeståndsanspråk preskriberas innan det ens har uppstått? Kan en felaktigt dömd person förlora sin rätt till skadestånd av staten på grund av att han som 15-åring tvingats att ta på sig ansvaret för brottet? Vem är det som bär ansvaret för att ett barn felaktigt döms för mord? Ta chansen att diskutera detta och mycket mer med Samir Sabri och hans ombud från Centrum för rättvisa!

Om fallet
Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor efter att ha tvingats att ta på sig ansvaret under hot. 30 år senare fick han resning och friades från alla anklagelser. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Samir Sabri staten och begärde skadestånd för det felaktiga frihetsberövandet. Staten motsatte sig att betala skadestånd under påståendet att anspråket är preskriberat. Enligt staten skulle Samir Sabri ha begärt skadestånd 20 år innan han fick resning. Staten anser även att Samir Sabri inte har rätt till ersättning eftersom han felaktigt erkände brottet.

Förra året slog tingsrätten fast att Samir Sabris anspråk inte var preskriberat, men valde ändå att avslå Samir Sabris begäran om skadestånd. Tingsrätten höll med staten om att Samir Sabri själv fick anses ha orsakat frihetsberövandet genom att erkänna brottet. Centrum för rättvisa överklagade tingsrättens dom och nu ska Svea hovrätt avgöra om Samir Sabri har rätt till skadestånd.

Mer information om fallet hittar du här.

Vad är projekt rättegång?
Projekt rättegång ger juriststudenter möjlighet att följa med bakom kulisserna på Centrum för rättvisas rättsfall. I det här fallet får en grupp juriststudenter möjlighet att på ett två timmars seminarium träffa Samir Sabri och hans ombud från Centrum för rättvisa inför den kommande huvudförhandlingen i Svea hovrätt. Tillsammans går vi igenom målet, diskuterar rättsfrågorna som aktualiseras och ställer frågor till Samir Sabri och ombuden. Centrum för rättvisa bjuder även på ett hemlevererat fika.

När?
Tisdag den 11 maj 2021 kl. 16.00–18.00

Hur?
Skicka din ansökan till rekrytering@centrumforrattvisa.se senast den 25 april kl. 23.59. Ansökan ska innehålla uppgift om lärosäte och termin, samt ett kortare personligt brev där du motiverar varför du är intresserad av att delta. Märk din ansökan med ”Projekt rättegång” i ämnesraden i ditt mail.

Var?
Projekt rättegång äger rum digitalt via Zoom.

Har du frågor?
Hör av dig till erica.wide@centrumforrattvisa.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!