Monthly Archives

november 2021

Familjeföretag förlorar mot Tillväxtverket om korttidsstöd – överklagar till HFD

By Aktuellt

Hundratals småföretagare som fått korttidsstöd under coronapandemin för att betala löner har drabbats av återkrav av Tillväxtverket. Efter att Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Tillväxtverket bakläxa i en stor majoritet av fallen gällande vinstutdelning har nu kammarrätten gått på Tillväxtverkets linje. Några av de företagare som drabbats är Claudine och Alain Cavard, som driver ett rese- och turismföretag i Småland. De kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) innan jul i ett fall som kan bli vägledande.

– Vi är mycket besvikna över kammarrättens dom. Det här kan innebära slutet för oss och hundratals andra småföretagare som redan går på knäna eller står inför konkurs på grund av pandemin. Men vi kommer fortsätta kämpa för vårt familjeföretags överlevnad, säger Alain Cavard som driver rese- och turismföretaget SPF Fiskeresor AB tillsammans med sin fru Claudine Cavard.

Det var i januari 2021 som Claudine och Alain Cavard fick beskedet – det korttidsstöd de fått till Alains lön krävdes tillbaka av Tillväxtverket. Myndigheten menar att företaget inte har rätt till stödet eftersom det beslutat om en utdelning. Men i lagen fanns inget utdelningsförbud, och den utdelning som Tillväxtverket hänvisar till genomfördes aldrig.

För att ha rätt till korttidsstöd ska ett företag ha fått allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Ett halvår efter att stödet infördes våren 2020 ändrade Tillväxtverket plötsligt sin syn på utdelningar. Tillväxtverket anser numera att ett beslut om utdelning innebär att några ekonomiska svårigheter inte föreligger, oavsett utdelningens storlek och företagets ekonomi. Hundratals småföretagare blir därför av med de stöd som de har fått. Av de som överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm fick de allra flesta rätt och domstolen upphävde en stor majoritet av Tillväxtverkets återkrav grundade på vinstutdelningar.

Men nu har Kammarrätten i Stockholm i stort gått på Tillväxtverkets linje. I fallet Cavard ifrågasätter domstolen inte att företaget har haft ekonomiska svårigheter, men anser att beslutet om utdelning innebär att korttidsstödet ändå ska krävas tillbaka. Enligt kammarrätten har makarna Cavard genom transaktionen använt sig av delar av sin ekonomiska buffert i stället för att trygga den egna verksamheten, trots att makarna aldrig gjorde utdelningen.

En av tre domare i målet hos kammarrätten var skiljaktig och ville ge makarna Cavard rätt.

Domen kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen innan jul.

– Det är beklagligt att kammarrätten har godtagit Tillväxtverkets återkrav, trots att de enskilda inte har gjort något fel. Att kammarrätten går på motsatt linje som förvaltningsrätten och dessutom är oenig visar att det behövs ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för företagarna tillsammans med Erica Wide och Henrietta Cahn.

Läs kammarrattens dom här.

Kontakt:

Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Claudine och Alain Cavard
073-767 92 73 / alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se

Christina Ramberg ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse

By Aktuellt

Professorn i civilrätt Christina Ramberg har utsetts till ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse.

– Jag är stolt och hedrad över att ha fått frågan att bli ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. Jag har följt verksamheten med stort intresse sedan starten för snart 20 år sedan. Det ska bli fantastiskt spännande att få bidra till att stärka det konstitutionella rättighetsskyddet i Sverige och därigenom långsiktigt medverka till att stärka förtroendet för rättsstaten. Jag är särskilt fascinerad av hur Centrum för rättvisa förverkligar sin målsättning genom prejudikat från våra högsta domstolar, säger Christina Ramberg.

Christina Ramberg är professor i civilrätt sedan 1998 och verksam vid Stockholms universitet sedan 2011. Hon är specialiserad på avtalsrätt och är författare till ett stort antal juridiska läroböcker och standardverk inom sitt område. Christina är en uppskattad föreläsare och har vunnit utmärkelser som Årets Jurist och Årets lärare.

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att stärka skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter genom prejudikatbildande rättsprocesser, utbildning och opinionsbildning. Styrelsen är Centrum för rättvisas högsta beslutande organ och bestämmer över stiftelsens medel och vilka rättsfall som ska drivas. I styrelsen ingår sedan tidigare Tomas Nicolin, Kristoffer Löf, Sanna Rayman, Tomas Billing, Martina Lind och Fredrik Bergman. Styrelsen arbetar på ideell basis.

– Vi är mycket glada över att Christina Ramberg har tackat ja till att bli ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. Christinas breda juridiska kompetens och starka samhällsintresse kommer vara en stor tillgång i styrelsens arbete. Vi är tacksamma över att det är så många som på olika sätt vill vara med och bidra till Centrum för rättvisas arbete med att värna enskildas rättssäkerhet, säger Tomas Nicolin som är ordförande för Centrum för rättvisas styrelse.

Presskontakter

Tomas Nicolin, ordförande för Centrum för rättvisas styrelse, 070-951 72 72.

Christina Ramberg, professor i civilrätt och ledamot i Centrum för rättvisas styrelse, 072-200 65 00, christina.ramberg@christinaramberg.se.

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ledamot i dess styrelse, fredrik.bergman@centrumforrattvisa.se, 070-82 19 655.

Hovrätten: Ingenjören Ali Omumi nekas ersättning för felaktig kompetensutvisning

By Aktuellt

Ingenjören Ali Omumi utvisades ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till en påhittad regel. Efter att han stämt staten avslog Stockholms tingsrätt hans begäran om skadestånd. I en dom i dag har Svea hovrätt valt att gå på samma linje. Hovrättens dom kommer att överklagas till Högsta domstolen.

– Det här är en väldigt viktig process för mig så det är klart att jag är besviken på hovrättens dom. Jag och min familj utvisades helt i onödan på grund av ett misstag som min förrförra arbetsgivare gjorde. För mig framstår det som självklart att det var felaktigt, säger Ali Omumi.

Ingenjören Ali Omumi utvisades ur Sverige sommaren 2018 på grund av han haft vissa brister i sitt försäkringsskydd hos sin förrförra arbetsgivare. Utvisningen skedde trots att hans befintliga anställning hos ABB i Ludvika uppfyllde alla villkor för arbetstillstånd. Några månader efter att Ali Omumi hade tvingats lämna Sverige ansökte han om ett nytt arbetstillstånd. Men då avslog Migrationsverket hans ansökan eftersom myndigheten tyckte att den hade kommit för tidigt, trots att det inte finns någon sådan regel.

Först efter en lång process mot Migrationsverket kunde Ali Omumi under hösten 2019 komma tillbaka till sitt arbete på ABB.

Migrationsverket har under många år utvisat arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag som berott på deras arbetsgivare, ett problem som kommit att beskrivas som ”kompetensutvisningar” eftersom det drabbat många arbetstagare i eftertraktade bristyrken som t.ex. ingenjör och programmerare.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Ali Omumi staten och begärde skadestånd för att han först felaktigt utvisades och sedan hindrades från att komma tillbaka till Sverige. Det är första gången som en felaktigt utvisad arbetskraftsinvandrare stämmer staten och utkräver ansvar för Migrationsverkets kompetensutvisningar.

Under hösten 2020 bedömde Stockholms tingsrätt att myndigheterna ”haft fog” för sina bedömningar. Ali Omumi nekades därför skadestånd. I en dom har nu Svea hovrätt valt att gå på samma linje. Hovrätten konstaterar att utvisningen av Ali Omumi berodde på ett rättsläge som kommit att bli ”problematiskt”. Detta är enligt hovrätten dock inte tillräckligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig.

– Migrationsverket har haft en felaktig utvisningspraxis som drabbat Ali Omumi orimligt hårt. Hovrättens dom visar att tröskeln för att staten ska kunna hållas ansvarig vid felaktig rättstillämpning är för hög. Vi ser därför fram emot att ta målet vidare till Högsta domstolen, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Lisa Hyder företräder Ali Omumi i rättsprocessen.

Läs hovrättens dom här.

Kontakt:

Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa
073-373 08 53 / erik.schersten@centrumforrattvisa.se

Vinst i Matildas fall: Kammarrätten underkänner överklagandeförbud i LVU

By Aktuellt

Ystads kommun har utan motivering hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt LVU får kommunens beslut inte överklagas. I en principiellt viktig dom har nu Kammarrätten i Göteborg slagit fast att överklagandeförbudet strider mot Europakonventionen. Matilda har därför rätt att få kommunens beslut att begränsa kontakten mellan henne och hennes syskon prövat i domstol. Domen kan få betydelse för många andra.

– Det är grundläggande i en rättsstat att ingripande beslut mot enskilda kan prövas i domstol. Kammarrättens dom stärker rättssäkerheten i Sverige och kan få betydelse för många andra i Matildas situation, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Matilda tillsammans med juristen Erica Wide.

Det strider mot rätten till domstolsprövning i Europakonventionen att beslut enligt LVU om att begränsa kontakten mellan syskon inte får överklagas. Det har Kammarrätten i Göteborg slagit fast i en principiellt viktig dom. Centrum för rättvisas klient Matilda – som efter ett beslut av socialnämnden i Ystads kommun enbart har fått ha mycket begränsad kontakt med sina syskon – kommer nu att få sitt fall prövat i domstol.

År 2018 beslutade socialnämnden vid Ystads kommun att omhänderta Matilda och hennes tre syskon enligt LVU. Anledningen var att kommunen bedömde att föräldrarna hade brustit i sin omsorg. Omhändertagandet innebar att syskonen separerades från varandra och placerades i familjehem i olika delar av landet. Sedan drygt två år tillbaka är Matilda myndig och inte längre omhändertagen. Idag har hon flyttat hemifrån, studerar vid konsthögskola och arbetar vid sidan av studierna.

Men trots att omhändertagandet gäller endast i relation till föräldrarna så har socialnämnden utan motivering hindrat Matilda och hennes syskon från att ha kontakt med varandra. Socialnämnden tillåter endast Matilda att ha sporadisk telefonkontakt med sina syskon och sedan januari 2020 har hon bara vid ett fåtal tillfällen fått träffa sina syskon.

I mars 2021 fattade kommunen ett skriftligt beslut där Matildas begäran om ytterligare umgänge och kontakt med sina syskon avslås utan närmare motivering. På grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Matilda försökt få överklagandeförbudet åsidosatt genom att överklaga beslutet till domstol. Förvaltningsrätten avvisade hennes överklagande i maj 2021.

Men nu ändrar Kammarrätten i Göteborg förvaltningsrättens beslut och åsidosätter överklagandeförbudet i LVU. Kammarrätten återförvisar målet till förvaltningsrätten som nu ska pröva om socialnämndens har haft fog för sitt beslut att begränsa kontakten mellan Matilda och hennes syskon.

– Det är bra att kammarrätten täpper till luckan i lagen som under lång tid har gjort att sociala myndigheter, som i Matildas fall, kan hålla syskon separerade från varandra under obestämd tid utan att detta kan överprövas i domstol, avslutar Alexander Ottosson.

Läs domen från kammarrätten här.

Kontakt: Alexander Ottosson, 073-543 41 01 / alexander.ottosson@centrumforrattvisa.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!