Familjen Nohrén m.fl. mot Leksands kommun

Av 2011-01-13 juni 2nd, 2021 Äganderätt

Anders och Gunvors hem ska rivas och lämna plats åt containerterminal

Leksands kommun föreslog först att fyra bostadsfastigheter skulle tvångsinlösas för att bereda plats åt en ny containerterminal. Förslaget har bekostas och tagits fram av ett privat sågverksföretag som gynnas av planen. Centrum för rättvisa är ombud för de drabbade familjerna. Nu har kommunen ändrat sig och vill bara lösa in en del av fastigheterna vilket dock helt tar bort sjöutsikten. Men detaljplanen har stoppats i två instanser då stadsarkitekten satt på dubbla stolar. 

Det handlar om byn Ålbyn i Insjön, som består av fyra bostadsfastigheter med kringliggande mark. De berörda familjerna riskerar att få sina hem tvångsinlösta på grund av att ett antal aktörer på orten vill bygga ut en containerterminal. Flera av de drabbade familjerna har själva timrat sina hus och lagt varje sparad slant där under ett långt yrkesliv. De har fostrat sina barn där och sett fram emot en ålderdom i lugn och ro. Därutöver äger familjerna den åkermark som, enligt förslaget, också ska tas i anspråk för terminalen.

Planen finansierad av företag
Allt började 2001 då Bergkvistsågen, som ligger granne med Ålbyn, påbörjade bygget av en terminal för containrar som transporteras dit på järnväg. Nu vill företaget expandera terminalen och serva företag som Clas Ohlson och Tomoku Hus. Av kommunens informationsmaterial framgår bland annat att en ”skyddszon” ska anläggas kring terminalen, vilket innebär att ”bostäder måste tas bort”.

Till saken hör att förslaget till detaljplan har initierats och bekostats av Bergkvistsågen. Av förslaget att döma tänker sig sågverket dessutom flytta in i familjernas hus och göra om dem till kontor, eller i vart fall riva husen och uppföra nya kontorsbyggnader.

Olaglig plan
En kommersiell containerterminal är inte ett ”angeläget allmänt intressen” – och det väger i vart fall inte tyngre än människors hem. Dessutom är tvångsinlösen inte den sista utvägen i det här fallet. I den aktuella detaljplanen redovisas tre alternativa lokaliseringar av terminalen, som alla skulle innebära att familjerna i Ålbyn skulle kunna bo kvar. Det finns även flera sätt att anpassa det aktuella förslaget så att störningarna kan minimeras och familjerna bo kvar.

Ny detaljplan
Planförslaget blev föremål för så kallat samråd, vilket innebär att berörda sakägare och allmänhet fick komma med synpunkter på planen. Centrum för rättvisa lämnade för de boendes räkning  ett yttrande till kommunens samt skrivit brev till de inblandade företagen.

Men kommunen gjorde en helomvändning. Måndagen den 11 april presenterade kommunen ett nytt förslag till detaljplan i Insjön. Enligt tidigare förslag skulle tre markägare tvingas flytta från sina släktgårdar. Nu får de bo kvar men till priset av förlorad mark och en sex meter hög bullervall som helt kommer att utplåna sjöutsikten. Förslaget möttes av motstånd från bland andra Anders Nohrén.

Detaljplanen överklagades och länsstyrelsen kom den 5 juli 2012 fram till att planen skulle upphävas på grund av jäv.

Leksands kommuns tidigare biträdande stadsarkitekt Göran Borgstrand var Bergkvists konsult i planärendet inom ramen för sitt privata bolag. Detta samtidigt som han i egenskap av biträdande stadsarkitekt gjort utredningar och beräkningar för kommunen – insatser som sedan varit styrande för hela planarbetet. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att Borgstrands konsultuppdrag för exploatören ”varit ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet”.

Därför konstaterar länsstyrelsen att kommunens planbeslut strider mot plan- och bygglagens bestämmelser om jäv och att beslutet ska rivas upp redan på den grunden.

Också mark- och miljödomstolen kom fram till att planen skulle rivas upp på grund av jäv. Domskälen är bara på några rader och visar att det inte råder någon tvekan om vad som gäller i den här typen av situationer.

Och Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans i detaljplaneärenden,  beslutade strax före jul 2012 att inte ta upp målet.

Det betyder att beslutet att underkänna planen på grund av olagligt jäv står fast, att detaljplanen i fråga nu är definitivt stoppad och att Anders och Gunvor Nohrén (bilden) och övriga boende kan andas ut.

Klicka här för att se filmen.

Fallet i media (i urval)
”Vår by ska bort”
Aftonbladet, 31 maj 2009

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!