Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun

By 2014-02-10 mars 4th, 2020 Äganderätt

Anna-Karin Lundberg bor i ett gammalt sommarstugeområde i Nyfors i Tyresö kommun som kommunen planerar att exploatera för ökad permanentbosättning. När området byggs ut behövs nya vägar i området – och dessa vill kommunen att Anna-Karin Lundberg och hennes grannar ska vara med och betala för. För Anna-Karin Lundberg innebär kommunens förslag att hon kan komma att tvingas betala ca 100 000 kr för vägarna, vilket i sin tur kan leda till att hon tvingas lämna sitt hem.

Men Anna-Karin Lundberg och andra berörda fastighetsägare i området har redan fullt fungerande vägar till sina hus, och har varken behov av eller önskan om nya vägar och menar därför att det är orimligt att de ska riskera att drivas från hus och hem för att betala skyhöga kostnader för att finansiera kommunens exploatering.  De vägar som planeras för i området kommer att nyttjas av allmänheten, trafikeras av kollektivtrafik m.m. och inte endast vara till nytta för de befintliga boende i området.

Tyresö kommun har möjlighet att ta ut gatukostnader enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 24 §. En förutsättning är dock att de betalningsskyldiga anses ha behov av gatorna, vilket ofta tolkas som att de som förväntas ha ekonomisk nytta av att området förändras ska vara med och betala. Samtidigt innebär en sådan presumtion inte att Anna-Karin Lundberg och hennes grannar får mer pengar i handen genom exploateringen att betala gatukostnaderna med vilket betyder att Anna-Karin Lundberg kan behöva sälja sitt hus eftersom hon då inte har råd att bo kvar.

Gatukostnaderna är ett betydande ingrepp i Anna-Karin Lundbergs rätt till respekt för sin egendom enligt Europakonventionen första tilläggsprotokollet artikel 1 samt regeringsformen 2 kap. 15 §. Rätten till hem skyddas dessutom särskilt i Europakonventionen art. 8.  Men detta till trots har Tyresö kommun överhuvudtaget inte redogjort för huruvida de föreslagna gatukostnaderna för Anna-Karin Lundberg och andra berörda förhåller sig till egendomsskyddet eller skyddet för hemmet. Och vid samrådsmötet i januari 2013 uppgav representanter för Tyresö kommun att ingen hänsyn tas till grundlagen eller Europakonventionen vid planeringen av exploateringen. Kommunen har dessutom mycket knapphändigt redogjort för varför det anses att gatukostnadsbestämmelserna är tillämpliga i för det aktuella projektet eftersom det inte framgår hur rekvisiten i PBL 6 kap. 24 § har bedömts.

Efter att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt prövat detaljplanens förenlighet med strandskyddet, ska planen nu återigen prövas hos mark- och miljödomstolen gällande övriga invändningar mot planen, som att den strider mot egendomsskyddet.

– Nu hoppas vi att domstolen denna gång prövar detaljplanens konsekvenser för Anna-Karin Lundbergs egendomsskydd, säger Viktoria Hybbinette som är ombud i målet tillsammans med Sebastian Scheiman.

Läs mer om fallet här

Anna-Karin Lundbergs yttrande till mark- och miljödomstolen 2016-03-09

Dom från Mark- och miljööverdomstolen 2016-02-19

Dom från mark- och miljödomstolen 2015-02-19

Protokoll från syn 2015-02-16

Kommunens yttrande 2015-09-29

P 2270-15 Svarsskrift till MÖD 2015-06-16

Bolagets överklagande MÖD 2015-03-05

Kommunens överklagande MÖD 2015-03-09

Kommunens yttrande till FR laglighetsprövning enligt kommunallagen 2015-02-17

Överklagande av detaljplan 2014-10-08

Överklagande av gatukostnader 2014-10-08

Yttrande till Tyresö kommun avseende förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Nyfors, 20140114