Besked från Migrationsöverdomstolen idag: Pizzabagaren Danyar Mohammed från Jokkmokk får stanna i Sverige och sätter stopp för de orimliga utvisningarna!

Av 2017-12-13 mars 4th, 2020 Aktuellt
Danyar Mohammed fick ett utvisningsbeslut på grund av arbetsgivarens lönemiss på 460 kr. Idag har Migrationsöverdomstolen bestämt att han får förlängt arbetstillstånd i Sverige. Foto: Centrum för rättvisa

Migrationsöverdomstolen har idag bestämt att Danyar Mohammed i Jokkmokk får förlängt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Han får därmed rätt mot Migrationsverket, som ville utvisa honom på grund av arbetsgivarens lönemiss på 460 kronor. Domen kommer bli vägledande för bedömningen av hundratals liknande fall där arbetskraftsinvandrare riskerar utvisning på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren. Migrationsöverdomstolen slår fast att det ska göras en helhetsbedömning av anställningsvillkoren, och att mindre brister som rättas till inte får utgöra grund för utvisning.

Ladda ner domen här.

– Jag är så glad över det här beskedet att jag får fortsätta bo och arbeta i Sverige. Jag vill tacka alla i Jokkmokk och runt om i Sverige som har stöttat mig. Nu är jag ett steg närmare min dröm att få öppna en egen restaurang i mitt älskade Jokkmokk. Jag hade aldrig klarat det här utan Centrum för rättvisas hjälp, säger Danyar Mohammed.

– Det här är ett mycket glädjande besked för Danyar! Det är också en mycket viktig dom, som kommer att bli vägledande för bedömningen av ett stort antal liknande fall. Den här domen sätter stopp för de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare. Migrationsöverdomstolen slår fast att personer som arbetar och försörjer sig själva inte får utvisas på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren. Det måste göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet, vilket Migrationsverket tidigare inte har gjort. Migrationsverket måste nu ta till sig den här domen och göra rimligare bedömningar i arbetstillståndsärenden framöver, säger Fredrik Bergman, tf. chef på Centrum för rättvisa, som drivit Danyar Mohammeds fall.

Danyar Mohammed, 28, har bott i Jokkmokk i nio år och arbetar som pizzabagare på restaurang Lilla Paradiset. Han lärde sig snabbt svenska och bidrar till samhället på många sätt. Bland annat arbetar han ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig.

Våren 2016 beslutade Migrationsverket att avslå Danyars ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd och beslutade att han ska utvisas ur Sverige. Skälet till det var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet ändrades. Arbetsgivaren rättade misstaget så fort det upptäcktes.

Men det spelade inte någon roll för Migrationsverket. Eftersom arbetsgivaren inte hade betalat ut rätt lön ansåg Migrationsverket att Danyar inte kunde beviljas förlängt arbetstillstånd. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades Migrationsverket beslut till migrationsdomstolen.

I september 2016 avslog migrationsdomstolens Danyars överklagande, men domstolen var inte enig. Danyar överklagade migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen, som i februari 2017 beslutade att ge prövningstillstånd.

Enligt Migrationsverkets rättstillämpning, som ligger till grund för utvisningsbeslutet mot Danyar Mohammed, ska en arbetskraftsinvandrare automatiskt utvisas om anställningsvillkoren någon gång har avvikit från lagens krav oavsett hur liten avvikelsen har varit och oavsett om den berott på ett misstag från en uppenbart seriös arbetsgivare.

Migrationsverket har grundat denna bedömning på två tidigare domar från Migrationsöverdomstolen. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att Migrationsverket har tolkat dessa domar fel.

Vid bedömningen av om en arbetskraftsinvandrare kan beviljas förlängt uppehålls- och arbetstillstånd med hänsyn till hur anställningsvillkoren sett ut bakåt i tiden ska man enligt Migrationsöverdomstolen inte titta månad för månad. I stället ska en helhetsbedömning göras av hur anställningsvillkoren har sett ut under hela den föregående tillståndsperioden.

Migrationsöverdomstolen konstaterar i Danyar Mohammeds fall att samtliga anställningsvillkor har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden bortsett från att hans månadslön under 12 månader var 460 kronor för låg. Enligt Migrationsöverdomstolens bedömning finns inga skäl att ifrågasätta att avvikelsen berodde på ett rent administrativt misstag från arbetsgivarens sida. Migrationsöverdomstolen framhåller också att Danyar Mohammed har kompenserats för misstaget och att det inte finns någon anledning att ifrågasätta hans arbetsgivares seriositet.

Därför anser domstolen sammantaget att den helhetsbedömning som ska göras utmynnar i att de grundläggande villkoren för Danyar Mohammeds arbetstillstånd har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. Han beviljas därför förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.

– Den här domen förbättrar rättssäkerheten i systemet för arbetstillstånd. Det är bra både för den enskilde arbetstagaren och för Sverige, som är beroende av utländsk arbetskraft, avslutar Fredrik Bergman.

För frågor om fallet, kontakta Fredrik Bergmaneller Johannes Forssberg.

___________________________

Ladda ner domen här.
Ladda ner högupplöst bild på Danyar Mohammed här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!