Bröderna Nigell mot Järfälla kommun

By 2013-11-21 mars 4th, 2020 Äganderätt


Bröderna Nigell i Ormbacka kan tvingas att betala drygt 130 000 kr i gatukostnader till Järfälla kommun för vägar som de varken behöver eller vill ha. Kommunen har beslutat att stänga den befintliga vägen till brödernas fastigheter och menar att bröderna Nigell därför måste betala för en ny väg. 
Och detta trots att bröderna Nigell sedan tidigare har betalat hundratusentals kronor för den befintliga vägen.

 Stefan och Erik Nigell bor grannar i området Ormbacka i Järfälla kommun. Kommunen har antagit en ny detaljplan för området  i syfte att exploatera området för ökad bostadsbebyggelse  tillsammans med ett antal privata fastighetsägare. I samband med att det nya bostadsområdet uppförs måste nya gator anläggas, vilket kommunen vill tvinga bröderna Nigell att vara med och betala drygt 130 000 kr var för.

Kommuner har enligt plan- och bygglagen möjlighet att välja att låta fastighetsägare betala för nya vägar genom s.k. gatukostnader. Men kommuner som väljer att använda sig av denna möjlighet  får bara ta betalt av fastighetsägare som har behov av nya vägar, och på ett sätt som är skäligt och rättvist. Dessutom måste ett sådant påtvingat kostnadsansvar för enskilda individer bedömas i förhållande till egendomsskyddet enligt regeringsformen och Europakonventionen, vilket Järfälla kommun överhuvudtaget inte berört under planprocessen.

Bröderna Nigell har redan en fungerande väg till sina hus och har inte behov av en ny väg. Dessutom har bröderna Nigell redan betalat över 400 000 kr för vägen fram till deras fastighet så sent som  år 2004 i enlighet med ett avtal mellan bröderna och kommunen. Men nu menar kommunen att bröderna Nigell behöver en ny väg eftersom kommunen har bestämt sig för att stänga av deras befintliga tillfart.

– Kommunens beslut är i allra högsta grad oskäligt och orättvist, eftersom kommunens lynnighet innebär att bröderna Nigell återigen får betala skyhöga kostnader för vägar  som de  i dag inte ens behöver, säger Viktoria Hybbinette jurist Centrum för rättvisa som tillsammans med Sebastian Scheiman är ombud för bröderna Nigell.

Bröderna Nigell har alltså hamnat i en situation som innebär att de först betalat över 400 000 kr för en väg till deras fastigheter enligt överenskommelse med kommunen, för att kommunen några år senare ska stänga av möjligheten för bröderna att använda vägen och  i nästa steg använda det som argument för att bröderna ska tvingas betala drygt 130 000 kr i gatukostnader till kommunen för en ny väg. Det nya gatunätet är dessutom framförallt till gagn för exploateringen av området som den antagna detaljplanen syftar till att möjliggöra.

Bröderna Nigell överklagade detaljplanen som ligger till grund för avstängningen av deras befintliga väg och gatukostnaderna. I mars 2014 upphävde Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt detaljplanen vilket innebär att bröderna Nigell slipper betala de gatukostnader som kommunen föreslagit.

Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-03-14

Järfälla kommuns yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 2013-12-13

Bröderna Nigells yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 2013-11-20