Category

Aktuellt

Grattis Emanuel Björn Bergqvist – 2020 års Midander-Lönnstipendiat!

By Aktuellt

Midander-Lönnstipendiet 2020 tilldelas Emanuel Björn Bergqvist, som på ett insiktsfullt, kreativt och självständigt sätt har tagit sig an en av den digitala tidsålderns mest svårbesvarade frågor: kan en rättsstat ersätta den mänskliga domaren med en dömande dator?

Stipendiet om 25 000 kronor delas varje år ut av Centrum för rättvisa till den student som har skrivit den bästa examensuppsatsen om individuella fri- och rättigheter. Stipendiet är uppkallat efter det första fallet Centrum för rättvisa vann i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 683). Emanuel Björn Bergqvist blir den 14:e i raden av studenter som tilldelats stipendiet sedan det instiftades 2007.

2020 års stipendium delades traditionsenligt ut i samband med Midander-Lönnföreläsningen som direktsändes digitalt från Mannheimer Swartlings lokaler. I år hölls föreläsningen av Anders Eka, justitieråd och ordförande för Högsta domstolen. Anders Eka talade om sina erfarenheter som ordförande för grundlagsskadeståndskommittén på temat ”Fri- och rättigheter, grundlagen och skadestånd”. Föreläsningen kan ses i sin helhet nedan.

– Det är en stor ära och känns otroligt roligt att få årets Midander-Lönnstipendium. Det var också kul, och nervöst, att få berätta om min uppsats på årets Midander-Lönnföreläsning och jag hoppas att fler kommer att intressera sig för artificiell intelligens i relation till fri- och rättigheter framöver. Jag tror att det är ett område som kommer få stor påverkan på rättsväsendet i framtiden, säger Emanuel Björn Bergqvist.

Ladda ner Emanuel Björn Bergqvists uppsats.

Ny vinst för Centrum för rättvisa i Högsta domstolen stärker enskildas tillgång till rättvisa

By Aktuellt

Fembarnsmamman Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten när Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon vann mot staten i domstol ville Skatteverket, som företrädde staten, inte ersätta hennes rättegångskostnader. Idag slog Högsta domstolen fast att Miclin George har rätt till ersättning för sina kostnader med stöd av grundlagen. Det vägledande beslutet, som fått namnet ”Bilen i Borås”, stärker enskildas möjligheter att anlita jurist för att försvara sig mot felaktiga myndighetsbeslut i domstol.

Läs Högsta domstolens beslut här.

–  Det här är ett principiellt mycket viktigt beslut som stärker enskildas tillgång till rättvisa. Högsta domstolen inskärper att grundlagens bestämmelse om rätten till rättvis rättegång ger enskilda rätt att anlita jurist och få ersättning för befogade kostnader när de försvarar sig mot felaktiga myndighetsbeslut. Det är bra att Högsta domstolen underkände Skatteverkets försök att undergräva denna rättighet, säger Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Miclin George i Högsta domstolen tillsammans med juristen Emilia Palm.

Det var i februari 2019 som Kronofogden beslutade att utmäta Miclin Georges bil för en annan persons skulder till bland annat staten. Miclin George skrev ett överklagande på egen hand och bifogade en kopia på köpekontraktet till bilen. Men Kronofogden godtog inte hennes uppgifter och gick vidare med sina planer på att sälja bilen på exekutiv auktion.

Under stor tidspress tvingades Miclin George därför att anlita en jurist som hjälpte henne att ta fram mer bevisning och överklaga till domstol. Med hjälp av juristen lyckades hon bevisa sitt ägarskap till bilen och stoppa försäljningen. Miclin George vann därför målet mot staten i domstolen. Trots det vägrade Skatteverket – som förde statens talan i domstolen – att betala hennes rättegångskostnader.

Skatteverket påstod att det var onödigt av Miclin George att anlita en jurist, trots att det överklagande och den bevisning som hon tog fram på egen hand inte godtogs av Kronofogden. Skatteverket menade alltså att hon borde ha drivit rättsprocessen mot staten på egen hand utan juridisk hjälp, trots att hon inte har någon juridisk utbildning. Tingsrätten gick på Skatteverkets linje men hovrätten kom fram till att Miclin George hade rätt att få ersättning för sina kostnader. Skatteverket tog därefter fallet till Högsta domstolen och begärde där att staten skulle slippa att betala.

Högsta domstolen underkände dock Skatteverkets argument och inskärpte att grundlagens bestämmelse om rätten till rättvis rättegång ger enskilda rätt att anlita jurist och få ersättning för detta när de försvarar sig mot felaktiga myndighetsbeslut. Högsta domstolen ansåg, tvärtemot vad Skatteverket påstod, att det inte var onödigt av Miclin George att anlita en jurist. Detta särskilt mot bakgrund av att hon själv försökt överklaga beslutet på egen hand utan att myndigheterna ändrade sig.

– Det är bra att Högsta domstolen står upp för enskildas grundlagsskyddade rätt till en rättvis rättegång. Självklart ska Miclin George och andra kunna försvara sig. Enskildas möjligheter att i praktiken tillvarata sina rättigheter får inte bli en plånboksfråga, avslutar Alexandra Loyd.

Läs Högsta domstolens beslut här.

Läs mer om fallet här.

Kontakt

Alexandra Loyd, administrativ chef och jurist på Centrum för rättvisa
073-767 92 73 / alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se

Centrum för rättvisa Legal Intensive 2021

By Aktuellt

Är du juriststudent och nyfiken på hur du kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige genom banbrytande rättsprocesser? Ansök till Centrum för rättvisa Legal Intensive – en ny endagskurs i strategisk processföring för fri- och rättigheter!

Centrum för rättvisa hjälper enskilda att tillvarata sina grundläggande rättigheter genom att driva principiellt viktiga rättsfall i domstol. I de flesta fallen har våra klienter fått rätt och vi har vunnit 20 gånger i de högsta juridiska instanserna, varav tio gånger i Högsta domstolen. Vår första vinst i Högsta domstolen gällde diskriminering på juristprogrammet.

Genom Centrum för rättvisa Legal Intensive får 15 juriststudenter från hela landet chansen att fördjupa sina kunskaper om den grundläggande rätten till likabehandling och skyddet mot diskriminering. Kursen är uppbyggd kring ett fiktivt diskrimineringfall, där du som kursdeltagare först får ta del av våra expertföreläsningar i diskrimineringsrätt och därefter möjlighet att omedelbart sätta dina nya kunskaper på prov genom ett interaktivt rättegångsspel i smågrupper med individuell feedback.

Kursprogrammet innehåller:

 • Interaktiva föreläsningar om strategisk processföring i mål om fri- och rättigheter samt om den grundläggande rätten till likabehandling och skyddet mot diskriminering.
 • Frågestund med några av Centrum för rättvisas klienter som drivit fall om likabehandling och diskriminering mot staten.
 • Rättegångsspel där du får praktisera dina nya kunskaper under ledning av våra jurister.

Centrum för rättvisa Legal Intensive är en exklusiv intensivkurs med ett begränsat antal platser och äger rum lördagen den 6 februari 2021 kl. 09.30–17.30 via Zoom.

Kursen riktar sig till studenter på juristprogrammet som under vårterminen 2021 läser termin fyra eller högre. Din ansökan ska innehålla betygskopia samt ett personligt brev där du berättar varför du är nyfiken på strategisk processföring för mänskliga rättigheter. Ansökan märks med ”Legal Intensive” och mailas till rekrytering@centrumforrattvisa.se senast fredagen den 18 december 2020.

Vi ser fram emot din ansökan!

Hovrätten fastställer tingsrättens dom – inget skadestånd för Evald Hellgren trots Naturvårdsverkets felaktiga beslut

By Aktuellt

Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som slog fast att Naturvårdsverket ”inte haft fog för sitt beslut”. Men då hade Evald Hellgrens firma redan ruinerats. Efter att han stämt staten avslog Stockholms tingsrätt hans begäran om skadestånd. Och i en dom har Svea hovrätt nu valt att gå på samma linje. Hovrättens dom kommer att överklagas till Högsta domstolen.

– Jag är såklart besviken över hovrättens dom men inte särskilt förvånad. Kraven som ställs för att staten ska anses skadeståndsskyldig är så höga att det nästan är omöjligt att som enskild få rätt till ersättning. Men jag ser fram emot att överklaga domen till Högsta domstolen, säger Evald Hellgren.

Viltmästaren och egenföretagaren Evald Hellgren i Örträsk i Västerbotten uppfann den första fällan som godkändes i Sverige för levandefångst av vildsvin. Den blev snabbt en populär produkt – inte minst bland svenska bönder som var trötta på att se sina ägor förstöras av den snabbt växande vildsvinsstammen.

Efter att Sinkabirum hade godkänts av Naturvårdsverket och sålts under cirka sex års tid beslutade myndigheten plötsligt att dra in tillståndet för fällan. Därmed förlorade Evald Hellgrens firma också sin enskilt största inkomstkälla.

Evald Hellgren överklagade Naturvårdsverkets beslut och fick efter två år rätt i kammarrätten, som konstaterade att myndigheten överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut”. Men då hade Evald Hellgren redan förlorat 670 000 kronor i uteblivna försäljningsintäkter.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Evald Hellgren staten och begärde ersättning för den skada som det felaktiga beslutet orsakat honom. Genom Justitiekanslern hävdade staten å sin sida att den endast kan bli skadeståndsskyldig på grund av felaktig myndighetsutövning när den har begått ”uppenbara fel” och att felet som Evald Hellgren drabbats av inte var tillräckligt uppenbart.

I en dom förra sommaren slog Stockholms tingsrätt fast att Naturvårdsverkets beslut hade varit felaktigt, men att felet inte var tillräckligt allvarligt för att staten skulle bli skadeståndsskyldig. Tingsrätten avslog därför Evald Hellgrens skadeståndsanspråk. I en dom har nu Svea hovrätt valt att gå på samma linje.

Hovrättens dom kommer att överklagas till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs det prövningstillstånd.

– Det är viktigt att enskilda som orsakas ekonomiska skador på grund av felaktiga myndighetsbeslut också har en reell möjlighet att få ersättning. Evald Hellgrens fall är av stor principiell betydelse eftersom det ställer frågan om vilket ansvar staten har för felaktig myndighetsutövning på sin spets, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Frida Andersson är ombud för Evald Hellgren.

Läs hovrättens dom här.

Läs mer om fallet här.

Kontakt

Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Evald Hellgren
070-453 67 82 / rikard.samuelsson@centrumforrattvisa.se

Praktisera på Centrum för rättvisa!

By Aktuellt

Vill du prova på strategisk processföring för individens fri- och rättigheter? Centrum för rättvisa tar emot fyra juriststudenter för uppsatspraktik under våren 2021! Ansök senast den 15 november 2020.

Som uppsatspraktikant hjälper du till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, hantera anmälningar om nya fall med mera. Genom praktiken ges du en unik inblick i några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser. 

Eftersom vi vet att examensuppsatsen tar mycket tid i anspråk kan du få ägna dig åt skrivandet i den mån du önskar. Praktikens längd kommer vi överens om gemensamt men vi rekommenderar runt tio veckor.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning och betyg. Berätta också kort om din uppsats om du redan har bestämt vad du ska skriva om.

Sista ansökningsdag för praktik under våren 2021 är den 15 november 2020. Du skickar din ansökan per e-post till rekrytering@centrumforrattvisa.se.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Varmt välkommen med din ansökan!

Tingsrätten: Staten inte skadeståndsskyldig för Migrationsverkets kompetensutvisningar

By Aktuellt

Stockholms tingsrätt anser att myndigheterna ”haft fog” för att utvisa ABB-ingenjören Ali Omumi för en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjort. Tingsrätten avslår därför hans krav på skadestånd för kompetensutvisningen. Domen kommer att överklagas till hovrätten.

– Jag är besviken och förstår inte hur tingsrätten kan komma fram till att det var rätt att tvinga mig att lämna min anställning på ABB och utvisa mig och min familj. Men jag ser fram emot att överklaga domen och fortsätta kampen mot kompetensutvisningarna, säger Ali Omumi.

Ingenjören Ali Omumi utvisades ur Sverige sommaren 2018 på grund av en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjort. Utvisningen skedde trots att hans befintliga anställning hos ABB i Ludvika uppfyllde alla villkor för arbetstillstånd. Några månader efter att Ali Omumi hade tvingats lämna Sverige ansökte han om ett nytt arbetstillstånd. Men då avslog Migrationsverket hans ansökan eftersom myndigheten tyckte att den hade kommit för tidigt, trots att det inte finns någon sådan regel.

Först efter en lång process mot Migrationsverket kunde Ali Omumi under hösten 2019 komma tillbaka till sitt arbete på ABB.

Migrationsverket har under många år utvisat arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag som berott på deras arbetsgivare, ett problem som kommit att beskrivas som ”kompetensutvisningar” eftersom det drabbat många arbetstagare i eftertraktade bristyrken som t.ex. ingenjör och programmerare.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Ali Omumi staten och begärde skadestånd för att han först felaktigt utvisades och sedan hindrades från att komma tillbaka till Sverige. Det är första gången som en felaktigt utvisad arbetskraftsinvandrare stämmer staten och utkräver ansvar för Migrationsverkets kompetensutvisningar.

I sin dom den 12 oktober 2020 kommer Stockholms tingsrätt fram till att myndigheterna ”haft fog” för sina bedömningar. Tingsrätten tar inte hänsyn till att Ali Omumi bytt arbetsgivare och eftersom staten, enligt tingsrätten, bara ansvarar för uppenbart oriktiga bedömningar blir det inte fråga om skadestånd i Ali Omumis fall.

– Kompetensutvisningarna har inneburit personliga tragedier för de som felaktigt utvisats och har varit skadliga för Sverige. Vi kommer att överklaga den här domen, det är viktigt att staten hålls ansvarig för Migrationsverkets orimliga utvisningspraxis, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristerna Helena Myrin och Erik Scherstén företräder Ali Omumi i rättsprocessen.

Läs domen från Stockholms tingsrätt här.

Läs mer om fallet här.

Kontakt:
Alexandra Loyd, administrativ chef och jurist på Centrum för rättvisa
073-767 92 73 / alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se

Vellinge kommun överklagar inte – unik dom om olaglig bygglovsutpressning står fast

By Aktuellt

Malmö tingsrätt slog nyligen fast att Vellinge kommun gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång när den krävde fastighetsägare på gratis mark som villkor för att bevilja bygglov. Kommunen har inte överklagat domen och den kan nu få betydelse för ett trettiotal familjer i Höllviken som drabbats av kommunens bygglovsutpressning. Ett tiotal har redan lämnat in egna skadeståndskrav mot kommunen med stöd av domen.

Tommie och Lena Dahlström tvingades genom ett avtal att skänka bort 52 kvadratmeter mark och betala 26 000 kronor i avgift för marköverföringen – annars skulle de inte få bygga på sin fastighet. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde de Vellinge kommun på skadestånd och vann.

– Det är bra att denna unika dom nu står fast. Ingen ska tvingas ge bort sin mark gratis till stat eller kommun, och kommunala avtal som innebär att grundläggande rättigheter åsidosätts blir ogiltiga. Med det sagt är det väldigt ovanligt att en domstol kommer fram till att en kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång – därför är domen unik i sitt slag, säger Alexandra Loyd som tillsammans med Helena Myrin och Erik Scherstén företrätt makarna Dahlström i processen.

Centrum för rättvisa har redan kontakt med femton familjer, som liksom makarna Dahlström menar att de blivit tvingade att avstå mark till kommunen och dessutom tvingats betala en avgift för det. Med stöd av domen har ett tiotal av dessa familjer lämnat in egna krav mot kommunen på den ersättning som de har haft rätt till hela tiden, vilket Sydsvenskan nyligen rapporterat om här.

Nu återstår att se om Vellinge kommun kommer att ersätta även övriga drabbade av kommunens rättsstridiga tvång.

Läs mer om fallet här.

Foto Camilla Gislow

Lagen diskriminerade homosexuella par – familjen Burston begär skadestånd av staten

By Aktuellt

Under tio års tid innehöll svensk lagstiftning regler som diskriminerade homosexuella föräldrar. Reglerna gjorde att homosexuella par inte kunde få sitt föräldraskap fastställt på samma villkor som heterosexuella par när ett barn fötts efter assisterad befruktning som skett i utlandet. Makarna Anna och Debbie Burston och deras barn Holly, Jack och John är en av de hundratals familjer som drabbades av den diskriminerande lagen. Med hjälp av Centrum för rättvisa har familjen nu vänt sig till Justitiekanslern och begärt skadestånd av staten.

Se TV4 Nyheternas inslag om fallet här.

 – Det är ett brott mot våra mänskliga rättigheter att vi behandlas annorlunda enbart på grund av vår sexuella läggning. Att jag inte ses som mina barns förälder i Sverige får allvarliga konsekvenser för hela familjen och har lett till mycket ångest, stress och oro, säger Debbie Burston.

Debbie och Anna Burston är gifta och har tre barn som har fötts efter assisterad befruktning med anonym donator vid Storkkliniken i Danmark. Både Anna och Debbie är fastställda som barnens föräldrar i Storbritannien, där Debbie är medborgare. Men i Sverige, där familjen bor, har myndigheterna vägrat erkänna Debbie som barnens förälder på grund av diskriminerande lagstiftning.

När barnen föddes ställde lagen upp olika krav för fastställande av föräldraskap för barn som fötts efter assisterad befruktning som skett i utlandet med anonym donator, beroende på föräldrarnas sexuella läggning. För ett heterosexuellt par räckte mannens samtycke till befruktningen för att kunna fastställas som förälder, medan den som i ett homosexuellt förhållande inte fött barnet var tvungen att ansöka om adoption.

Eftersom Debbie och Anna genomgått assisterad befruktning i utlandet med en anonym donator vägrade svenska myndigheter, i det här fallet Malmö kommun, att fastställa Debbies föräldraskap till barnen. Samtidigt fanns det vid den tidpunkten inga hinder för heterosexuella par som befann sig i samma situation att få sitt föräldraskap fastställt.

Makarna Burston vände sig först till Diskrimineringsombudsmannen, som stämde Malmö kommun för olaglig diskriminering. Domstolarna höll med om att homosexuella par särbehandlades, men de ansåg inte att myndigheterna kunde hållas ansvariga för detta eftersom särbehandlingen följde direkt av lagstiftningen. Enligt domstolarna hade myndigheterna inte något annat val än att följa lagen. Diskrimineringsombudsmannen förlorade därför målet.

Den 1 januari 2019 ändrades lagen så att villkoren för föräldraskap blev samma för homosexuella och heterosexuella par. Motiveringen var att lagen inte får särbehandla på grund av sexuell läggning utan tungt vägande skäl. Men för makarna Burston och upp emot flera hundra andra par blir det ingen skillnad. Om barnen tillkommit genom assisterad befruktning innan lagändringen gäller de tidigare reglerna.

Eftersom domstolarna kom fram till att myndigheterna inte kan hållas ansvariga eftersom de endast följde lagen, blir frågan vilket ansvar staten har för sin lagstiftning. Med hjälp av Centrum för rättvisa vänder sig därför familjen Burston till Justitiekanslern och begär skadestånd av staten för diskrimineringen.

– Rätten till likabehandling och skydd mot diskriminering är grundläggande mänskliga rättigheter. Staten måste ta ansvar för att svensk lagstiftning i tio års tid innehöll regler som diskriminerade homosexuella föräldrar. Vi hoppas att Justitiekanslern ger familjen Burston upprättelse, säger Alexandra Loyd, jurist och ombud för familjen Burston hos Justitiekanslern tillsammans med juristerna Alexander Ottosson och Emilia Palm.

Mer information

Se TV4 Nyheternas inslag om fallet här.

Läs familjen Burstons begäran om skadestånd till Justitiekanslern här.

Foto: Camilla Gislow

Kontakt

Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för familjen Burston
E-post: alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se
Mobil: 073-767 92 73

Centrum för rättvisas digitala Sverigeturné 2020

By Aktuellt

Är du juriststudent och vill veta hur man arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige?

I höst ger sig Centrum för rättvisa ut på en digital Sverigeturné! Med start i Lund och slut i Umeå kommer vi att göra en digital resa där vi kommer att besöka alla juristutbildningar i Sverige med föreläsningen “Juridisk aktivism för fri- och rättigheter – så arbetar vi med mänskliga rättigheter i Sverige”.

Vi kommer att berätta om hur strategisk processföring kan stärka mänskliga rättigheter, hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige och hur det kan gå till när en enskild ska ta tillvara sina rättigheter mot staten.

Låter det intressant? Klicka på länken för ditt universitet för information om hur du anmäler dig och deltar i utlottningen av ett presentkort:

 • Lund, 26 oktober 2020
 • Göteborg, 27 oktober 2020
 • Karlstad, 29 oktober 2020
 • Örebro, 2 november 2020
 • Stockholm, 3 november 2020
 • Uppsala, 5 november 2020
 • Umeå, 9 november 2020

Vi ses på Zoom!

Vi söker jurister!

By Aktuellt

Vill du arbeta med några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser som stärker individens fri- och rättigheter? Centrum för rättvisa söker just nu en eller flera jurister till vårt kontor i Stockholm!

Centrum för rättvisa står upp för individens fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Vi hjälper enskilda att tillvarata sina grundläggande rättigheter genom att driva principiellt viktiga rättsfall i domstol och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Vi driver rättsprocesser i såväl allmän domstol som i förvaltningsdomstol och i olika specialdomstolar. Sedan starten år 2002 har vi drivit fler än 250 rättsfall, vunnit i de flesta fallen samt fått 19 prejudicerande vinster i de högsta juridiska instanserna.

Vi söker dig som:

 • Har tagit juristexamen/jur.kand. med mycket goda resultat.
 • Är samhällsintresserad och nyfiken på hur juridiken samspelar med samhällsutvecklingen.
 • Är intresserad av att vara med och driva rättsprocesser för att stärka individens fri- och rättigheter och rättsstaten.
 • Tingstjänstgöring eller annat kvalificerat juridiskt arbete på exempelvis advokatbyrå är meriterande men inget krav.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som jurist vid Centrum för rättvisa arbetar du med att företräda enskilda i principiellt viktiga rättsfall mot staten och kommunerna i domstol. Våra rättsfall drivs normalt i projektform i team på tre till fyra jurister. Det ligger även i Centrum för rättvisas uppdrag att granska myndigheter och informera enskilda om deras rättigheter, vilket innebär att du får vara med och bidra till vårt spännande fallresearcharbete.

Vad vi erbjuder

Centrum för rättvisa har sitt kontor i Gamla stan i Stockholm med elva medarbetare som i huvudsak är heltidsanställda processjurister. Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med bra anställningsvillkor och meningsfulla arbetsuppgifter som ofta bidrar till att stärka rättssäkerheten i Sverige.

Våra juniora tjänster är till att börja med tidsbegränsade till ett år och inleds med sex månaders provanställning. Det finns möjlighet till förlängning. Centrum för rättvisa tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtalsenliga försäkringar. Tillträde sker efter överenskommelse under januari eller februari 2021.

Hur du söker

Sista ansökningsdag är den 30 oktober 2020 och vi kallar löpande till intervjuer. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betyg från juristprogrammet samt andra tjänsteintyg om sådana finns.

Ansökan skickas per e-post till rekrytering@centrumforrattvisa.se. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Loyd på 073-767 92 73.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy på vår hemsida: www.centrumforrattvisa.se/personuppgiftspolicy/

Välkommen med din ansökan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!