Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

By 2014-03-24 maj 10th, 2020 Rättssäkerhet

På morgonen den 17 april 2018 meddelar Högsta domstolen sin dom i fallet med den amerikanska studenten Connie Dickinson som stämde Mälardalens högskola eftersom den sålt en undermålig matematikutbildning till henne. Domen kommer bli vägledande för liknande fall.

– Det här är ett principiellt viktigt fall både för betalande studenter och högskolesektorn, så det är bra att det ska prövas i högsta instans. Fallet handlar om vilket ansvar som staten har när den säljer bristfälliga tjänster till enskilda, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, som är ombud för Connie Dickinson tillsammans med Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa.

Utbildningen underkändes av UKÄ på fyra av fem punkter

Connie Dickinson från USA är en av de tusentals studenter från länder utanför EES-området som varje år kommer till Sverige för att studera. Sedan 2011 gäller att studenter från tredjeland ska betala en studieavgift för att få studera vid svenska universitet och högskolor.

Connie Dickinson betalade drygt 170 000 kr för en kandidatutbildning i matematik vid Mälardalens högskola, som visade sig vara så dålig att den underkändes på fyra av fem punkter av statens eget kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ gav utbildningen det samlade omdömet ”bristande kvalitet” och högskolans rätt att utfärda examen ifrågasattes.

När Connie Dickinson fick del av UKÄ:s bedömning, vilket hon fick mellan termin fyra och fem, bestämde hon sig för att hoppa av utbildningen och begära pengarna tillbaka av högskolan. Högskolan avslog emellertid kravet med hänvisning till att det inte fanns några lagbestämmelser som medgav återbetalning av studieavgifter på grund av bristande utbildningskvalitet.

Connie Dickinson fick rätt både i tingsrätten och i hovrätten

Med Centrum för rättvisa som ombud stämde Connie Dickinson högskolan vid Västmanlands tingsrätt och begärde att högskolan skulle förpliktas att betala tillbaka hela det erlagda beloppet med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer.

Västmanlands tingsrätts dom kom den 14 juni 2016 (läs domen här). Tingsrätten bedömde att högskolan hade brutit mot ett civilrättsligt avtal med Connie Dickinson genom att sälja en utbildning som inte höll måttet (läs tingsrättens pressmeddelande här).

Tingsrätten förpliktade högskolan att återbetala hela det erlagda beloppet, 170 812 kr. Skälet till att hela beloppet skulle återbetalas var, enligt tingsrätten, att felet i utbildningen var så väsentligt att utbildningen ”praktiskt taget saknade värde” för Connie Dickinson.

Mälardalens högskola överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt (läs överklagandet här). Hovrätten  gav prövningstillstånd i målet, huvudförhandling under tidig vår 2017 och domen meddelades den 6 april 2017 (läs domen här).

Även hovrätten bedömde i sin dom att högskolan hade brutit mot ett ömsesidigt förpliktande avtal med Connie Dickinson genom att sälja utbildning som var av bristande kvalitet. Hovrätten uttalade bland annat att en student måste kunna lita på att utbildningar som lyder under högskolelagen håller den kvalitet som anges i lagen.

Till skillnad från tingsrätten, som ansåg att utbildningen i praktiken saknade värde, ansåg hovrätten att Connie Dickinson fick anses haft ”viss nytta” av utbildningen. Hovrätten förpliktade därför högskolan att betala tillbaka halva det erlagda beloppet för utbildningen, det vill säga 85 406 kr.

Nu ska Högsta domstolen meddela dom i fallet

Mälardalens högskola har i sitt överklagande begärt att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och slå fast att högskolan inte är skyldig att återbetala några studieavgifter till Connie Dickinson (läs överklagandet här).

Högskolan anger på sin hemsida att hela högskolesektorn vill ha ett prejudikat i frågan om att det föreligger ett civilrättsligt avtal mellan en avgiftsbetalande student och ett statligt lärosäte (läs pressmeddelandet här).

Högskolan begär vidare att Connie Dickinson ska betala högskolans advokatkostnader på 668 750 kronor.

Sedan högskolan överklagat till Högsta domstolen har även Connie Dickinson gjort det. Hon begär i sitt överklagande att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom på så sätt att högskolan ska betala tillbaka hela det erlagda beloppet (läs överklagandet här).

Högsta domstolen gav prövningstillstånd i målet den 28 augusti 2017. Huvudförhandlingen hölls den 28 februari 2018. Domen meddelades den 17 april 2018.

Högsta domstolen konstaterade att Connie Dickinson hade rätt att få tillbaka motsvarande två tredjedelar, dvs. 114 000 kr, av den studieavgift hon har betalat till högskolan.

Högsta domstolen bedömde att betalningen av studieavgiften medförde att ett ömsesidigt förpliktande avtal uppstått mellan Connie Dickinson och Mälardalens högskola, och att högskolan gjort sig skyldiga till avtalsbrott genom att tillhandahålla utbildning som inte höll godtagbar standard. Domen blir vägledande för hur liknande situationer ska behandlas i framtiden.

– Domen ger uttryck för en viktig princip, nämligen att statliga myndigheter har samma rättsliga ansvar som privata aktörer när de säljer undermåliga tjänster till enskilda, kommenterar Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

I media

Artiklar angående överklagandet till Högsta domstolen

Artiklar i samband med domen den 6 april 2017

Artiklar i samband med domen den 14 juni 2016

Övriga artiklar

2015

Västmanlands tingsrätt

Stämningsansökan

Connie Dickinsons stämningsansökan

Connie Dickinson stämmer Mälardalens högskola.

20 april, 2015

2016

Västmanlands tingsrätt

Dom

Stockholms tingsrätts dom

Västmanlands tingsrätt dom.

14 juni, 2016

Svea hovrätt

Överklagan

Mälardalens högskolas överklagande till Svea hovrätt

Mälardalens högskola överklagande till Svea hovrätt.

1 juli, 2016

2017

Svea hovrätt

Dom

Svea hovrätts dom

Svea hovrätts dom.

6 april, 2017

Högsta domstolen

Överklagan

Mälardalens högskolas överklagande till Högsta domstolen

Mälardalens högskola överklagande till Högsta domstolen.

3 maj, 2017

Högsta domstolen

Överklagan

Connie Dickinsons överklagande till Högsta domstolen

Connie Dickinsons överklagande till Högsta domstolen.

22 maj, 2017

Högsta domstolen

Beslut

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Högsta domstolen beslut om prövningstillstånd.

28 augusti, 2017

2018

Högsta domstolen

Dom

Högsta domstolens dom

Högsta domstolens dom.

17 april, 2018