Viktig dom från Europadomstolen: Sverige fälls för bristande skydd för privatlivet

By 2013-11-13 mars 4th, 2020 Aktuellt

För elva år sedan smygfilmades den då 14-åriga Eliza Söderman i duschen av sin styvfar. Mannen friades av svensk domstol. Idag fälldes svenska staten – med röstsiffrorna 16 mot 1 – för att inte ha skyddat rätten till privatliv. Europadomstolen dömer att Eliza Söderman ska få 10.000 Euro i skadestånd.

När smygfilmningen ägde rum fanns inget generellt förbud mot kränkande fotografering av en enskild
person i Sverige. Mot den bakgrunden har Europadomstolen i målet Eliza Söderman mot Sverige (appl. no. 5786/08) prövat om Sverige brutit mot sina förpliktelser enligt artikel 8 i Europakonventionen om rätten till respekt för privatlivet. Nu har alltså Europadomstolens högsta instans Grand Chamber fällt Sverige för att den dåvarande lagstiftningen inte höll måttet.

Efter att svenska staten friats i Europadomstolens lilla kammare hänsköts målet den 19 november
2012 till Grand Chamber. Knappt tre månader senare föreslog regeringen att ett nytt brott skulle införas i brottsbalken, kränkande fotografering. Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda.

För straffansvar enligt den nya lagen krävs att fotograferingen sker olovligen. Vidare att fotograferingen sker i hemlighet och att den fotograferade befinner sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, dvs. inomhus i en bostad eller på en
toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år.

Ett undantag från straffansvar har införts om fotograferingen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Dessutom gäller inte bestämmelsen den som fotograferar någon som ett led i en myndighets verksamhet.

Advokat Jan Södergren har varit ombud åt Eliza Söderman i Europadomstolen, tillsammans med advokat
Kenneth Lewis och Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord, som medverkade vid huvudförhandlingen i Europadomstolen den 3 april 2013.

– Domen från Europadomstolen innebär upprättelse för Eliza Söderman som till slut kan lägga
den här saken åt sidan, säger Clarence Crafoord och fortsätter:

-Prövningen inför Europadomstolen har starkt bidragit till att Sverige har fått ett bättre skydd för privatlivet. Vi har fått en Lex Eliza som innebär att det inte längre är lagligt att i smyg filma eller fotografera människor som befinner sig i helt privata situationer.

Europadomstolens dom 2013-11-12

Europadomstolens pressmeddelande om domen

Se förhandlingen i Europadomstolens Grand Chamber