Eivind Torp mot Mittuniversitetet

By 2014-03-17 mars 4th, 2020 Likabehandling

 

När docenten Eivind Torp ansökte om meriteringsstöd för att få professorskompetens uppgav Mittuniversitetet att stödet var förbehållet kvinnliga docenter. Som man var han därför inte ens behörig att ansöka. Efter att ha anmält diskrimineringen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som för första gången tog sig an ett fall om positiv särbehandling fastställde slutligen Arbetsdomstolen att Eivind Torp blivit diskriminerad i strid med diskrimineringslagen. 

– Den enda anledningen till att Eivind Torp inte kunde ansöka om arbetsgivarens forskningsmedel är för att han är man. Hans kön var med andra ord avgörande för om han skulle kunna tilldelas stödet och så småningom bli professor. Det är olaglig könsdiskriminering, säger Anna Rogalska Hedlund, jurist vid Centrum för rättvisa som var ombud för Eivind Torp vid anmälan till DO tillsammans med Sebastian Scheiman.

Inte behörig att söka

Eivind Torp är docent och anställd som universitetslektor i juridik vid Mittuniversitetet. Han har en bakgrund som socialantropolog och har ägnat sin akademiska karriär åt samers rättigheter. År 2012 sökte han det meriteringsstöd som delas ut av Mittuniversitetet. Stödet innebär en strategisk satsning på en docent som är aktuell för ett professorsämbete inom en snar framtid. Stödet uppgår till 700 000 kronor och innebär en unik möjlighet att under nästan ett års tid ägna sig åt forskning för att uppnå tillräckliga kvalifikationer för en professur.

Eivind Torps ansökan beaktades inte eftersom han enligt uppgift inte var behörig att ansöka som man. Eftersom kvinnor är underrepresenterade bland professorerna vid universitetet var meriteringsstödet förbehållet kvinnliga docenter. År 2013 fick Eivind Torp inte ens kännedom om att meriteringsstödet utlysts på nytt – informationen skickades enbart till kvinnliga docenter. Eftersom Eivind Torp är nära professorskompetens skulle han med hjälp av meriteringsstödet kunna ägna sig åt forskning på heltid och bli befordrad till professor inom ett år. Med nuvarande anställningsform, som innebär mer undervisning än forskning, tar det omkring fyra år. Meriteringsstödet var därför avgörande för Eivind Torps chanser att bli befordrad inom en snar framtid.

Utbredd missuppfattning

Det tycks vara en utbredd uppfattning att det generellt är tillåtet med riktat stöd till anställda av ett viss kön. Men så ser inte rättsläget på diskrimineringsområdet ut. Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning kan vara tillåtet, men bara i ett sista led och bara om det sker vid lika meriter (s.k. positiv särbehandling). Kön får aldrig vara automatiskt eller ovillkorligt avgörande. Sådan kvotering är inte tillåten enligt svensk rätt.

Eivind Torp har anmält fallet till DO och myndigheten har bestämt sig för att ta fallet till domstol. Det är ett välkommet ställningstagande eftersom DO vid en rad tillfällen har nekat hjälp till människor som drabbats av könsdiskriminering. Som exempel kan nämnas de många kvinnor som under 2000-talet anmälde högskolor i Sverige för olaglig diskriminering vid antagningen. Läs mer om ett av de fallen här. 

Arbetsdomstolen tillerkänner diskrimineringsersättning

Under processens gång medgav Arbetsgivarverket som förde processen på Mittuniversitetets vägnar att Eivind Torp diskriminerats i strid med diskrimineringslagen. Parterna kunde däremot inte enas om ersättningsnivån. DO begärde 50 000 kronor medan Mittuniversitetet medgav 25 000 kronor. Arbetsdomstolen gick på Mittuniversitetets linje och tillerkände Eivind Torp 25 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Dom från Arbetsdomstolen

DO:s stämningsansökan 2014-05-19

DO:s beslut 2014-05-06

Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, 2013-12-19

I media

Östersundsposten 2015-07-17, Skadestånd fastställt för Miuns mansdiskriminering

Länstidningen Östersund 2015-07-16, Arbetsdomstolen: Mansdiskrimineringen av MIUN-student ”mindre allvarlig”

Dagens Samhälle, 2015-03-12, ”Allvarligt att hälften av högskolorna kvoterar”

Östersunds-Posten, 2014-03-26,”Misstänkt mansdiskriminering fall för DO”

Dagens Juridik, 2015-05-07, ”DO stämmer universitet – ’nekade juridikdocent forskningsmedel för att han är man'”

Dagens Juridik, 2014-03-18, ”Juridikdocent anmäler universitet för diskriminering – ’nekas forskningsmedel för att han är man'”