Äganderätt

Sven-Olov Molin mot Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun vill inte bara dra en väg till ett industriområde över Sven-Olov Molins tomt. Han kan också tvingas betala 2,4 miljoner kronor för vägen eftersom kommunen tycker att han har nytta av den. Sven-Olov Molin har tagit strid mot kommunens planer och vänt sig til domstol för att få prövat om kostnaden för vägbygget ska betalas av honom.


2006 köpte läkaren Sven-Olov Molin en fastighet där han inrättade sin praktik. Redan 2000 hade Stenungsunds kommun upprättat en detaljplan för det aktuella området. Syftet med planen var att låta industrin expandera i området. Senare ansökte kommunen till Länsstyrelsen om att sex privata markägare skulle avstå sammanlagt 21 150 kvadratmeter för att tillgodose de nya industriernas behov av tillfartsvägar.

Tvingas betala
En del av Sven-Olov Molins tomt skulle härigenom överföras till kommunen utan ersättning. Dessutom innebar planen att kommunen skulle övervältra hälften av kostnaderna för vägbygget på de privata markägarna. Sven-Olov Molin skulle alltså inte få någon ersättning för den tomtmark han tvingas avstå. Motiveringen var att han anses ha nytta av vägen och att vägbygget skulle innebära en värdestegring för tomterna på längre sikt.

Strider mot äganderätten
Förfarandet strider mot skyddet för äganderätten i både regeringsformen och Europakonventionen. För att staten ska få ta en enskild persons fastighet måste det finnas ett angeläget allmänt intresse och här handlar det tvärtom om att gynna enskilda kommersiella aktörer. Dessutom måste den enskilde få ekonomisk ersättning för den mark han eller hon går miste om – i det här fallet blir Sven-Olov Molin inte bara av med marken utan tvingas dessutom betala miljonbelopp på kuppen.

Överklagad detaljplan
Beslutet om att Sven-Olov Molin skulle avstå del av sin tomt till Stenungsunds kommun överklagades, men utan resultat. I maj 2008 beslutade Regeringsrätten att inte ta upp Sven-Olov Molins fall till prövning. Mot den bakgrunden lämnade Centrum för rättvisa i september 2008 in ett klagomål till Europadomstolen för Sven-Olov Molins räkning. I juni i år avvisade Europadomstolen klagomålet.

Sven-Olov Molin överklagade kommunens detaljplan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen som först felaktigt avvisade Molins talan kom i augusti 2011 fram till att olägeheterna som kunde antas uppkomma för Molin inte kunde antas vara av så betydande art att detaljplanen inte skulle antas. Regeringen delade denna uppfattning i ett beslut den 1 mars 2012.  Sven-Olov Molin har även vänt sig till domstol för att få prövat om kostnaden för vägbygget ska betalas av honom.