Martin Ahlström mot Socialstyrelsen

By 2012-06-29 mars 4th, 2020 Yrkes- och näringsfrihet

Läkarstuderande Martin Ahlström nekades sommarjobb men vann ändå

Martin Ahlström får inte sommarjobba som läkare i Sverige trots att han är i slutet av sin läkarutbildning. Orsak: Han läser i Polen. Centrum för rättvisa företrädde Martin Ahlström som ansåg att reglerna stred både mot EU:s fria rörlighet och den svenska regeringsformen. Till slut fick han rätt i kammarrätten i ett beslut som får stor betydelse för utlandsstudenterna.
Men behovet av läkare är stort här i landet. Trots det finns det bara 6 500 platser på läkarprogrammet i Sverige. Men ytterligare flera tusen personer vill bli läkare. Därför väljer nästan 3 000 svenskar läkarutbildningar utomlands. Populärast är Polen där 900 svenskar studerar till läkare och Danmark där 700 svenskar pluggar till läkare.

Men vägen till sommarvikariaten på de svenska sjukhusen är stängd för denna grupp av utlandsstuderande. Därmed får de en klar nackdel i den fortsatta yrkeskarriären. De flesta som får så kallad AT-tjänstgöring och sedan anställning på de attraktivaste arbetsplatserna har tidigare tjänstgjort som sommarvikarier.

Martin Ahlström lyckades i alla fall få en praktikplats på Västerviks sjukhus i somras. Och han gjorde så väl ifrån sig att arbetsgivaren ville ha honom som sommarvikarie det här året. Dessvärre sätter Socialstyrelsens tillämpning av reglerna i praktiken stopp för utlandsstuderande läkare. Däremot framgår det av Socialstyrelsens föreskrifter att ett landsting kan anställa ”den som genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet [vår kursivering] och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning”.

Martin Ahlström anser att denna begränsning utgör ett hinder mot den fria rörligheten inom EU, i första hand den fria rörligheten av arbetstagare. Dessutom är begränsningen inte förenligt med näringsfriheten som den uttrycks i regeringsformen.

Nu när Ahlströms ansökningar till sommarvikariaten på flera sjukhus ska lämnas in har Centrum för rättvisa yttrat sig rörande hans fall. Yttrandet går ut på att det svenska förbudet strider mot bland annat EU-rätten. En svensk som studerar till läkare i ett annat EU/EES-land kan således inte nekas ett vikariatsförordnande endast på den grunden att han inte studerar vid en svensk fakultet, utan hans ansökan ska bedömas individuellt utifrån den sökandes kvalifikationer. Landstinget har därför en skyldighet att inte tillämpa Socialstyrelsens föreskrift som strider mot EU-rätten och regeringsformen.
– Det är principiellt viktigt att domstolar såväl som andra myndigheter inte tillämpar föreskrifter som strider mot högre normer. Detta blir än mer påtagligt när så många drabbas. Säger Anna Rogalska Hedlund, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Martin Ahlström.

Utan egentlig kännedom om hur mycket praktik som ingår i den polska utbildningen, valde Socialstyrelsen i sitt beslut att slå ner på att utbildningen erbjuder för lite praktik. De svenska utbildningarna innehåller 40 veckors praktik och Socialstyrelsen påstår att Ahlström inte når upp till den nivån trots att han gjort en 16 veckor lång praktik i Sverige och i princip dagligen har patientkontakt inom ramen för sin utbildning. Dessutom har han långa vikariat som undersköterska och några veckor på en kirurg- och en medicinklinik. Socialstyrelsens avslag kom som en kalldusch 10 dagar före hans anställning skulle börja.

Förvaltningsrätten gick på samma linje. Men kammarrätten har nu beviljat prövningstillstånd för Martin Ahlström.

Martin Ahlström begärde även ett intermistiskt beslut hos förvaltningsrätten, det vill säga ett besked i avvaktan på den slutliga domen, vilket kammarrätten inte ville ge prövningstillstånd till. Även Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövningstillstånd i frågan om ett interimistiskt beslut.

Kammarrätten fattade den 5 februari 2013 beslutet att Martin Ahlström borde ha fått vikariera i Sverige. Det var fel att neka honom jobbet. Kammarrätten anser i likhet med vad Centrum för rättvisa hävdar att Socialstyrelsen med stöd av det särskilda förordnande, som krävs för utlandsstuderande läkare om de ska sommarjobba här i Sverige, inte kan avslå deras ansökningar enbart på den grunden att de studerar utomlands. Däremot kan man godta att en prövning görs för att tillgodose att patientsäkerheten inte äventyras.

Vid en jämförelse av den praktik som Martin Ahlström genomgått och den praktik som studerande vid svenska fakulteter genomgår konstaterar kammarrätten att det inte på någon punkt föreligger några avgörande skillnader.

Socialstyrelsens invändningar gällande Martin Ahlströms praktiska tjänstgöring saknade med andra ord grund. För honom har det mindre betydelse eftersom han till sommaren är färdig med sin utbildning och då kommer påbörja sin AT-tjänstgöring Men för de närmare 3 000 utlandsstuderande i andra EU/ESS-länder innebär beslutet att de nu får en helt annan möjlighet att vikariera i Sverige. Nu återstår att se om Socialstyrelsen godtar kammarrättens beslut och också i praktiken kommer möjliggöra för utlandsstuderande att vikariera i Sverige.

Beslutet är ett så kallat avskrivningsbeslut som innebär att kammarrätten avskriver målet vilket beror på att tiden för vikariatet ju gick ut förra sommaren. Men eftersom domstolen bestämde sig för att skriva så utförliga skäl till förmån för dem som läser inom EU/EES får beslutet stor  betydelse för dem som söker vikariat framöver.

Fotnot: I fallet Ahlström förs två parallella processer som rör samma sakfråga. Förfarandet inleddes med två ansökningar hos Socialstyrelsen om särskilt förordnande att utöva läkaryrket avseende Ahlström. Sökande var Psykiatriska kliniken vid Östersunds sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Dokument som rör processen med anledning av Psykiatriska kliniken vid Östersunds sjukhus ansökan hos Socialstyrelsen avseende Martin Ahlström om särskilt förordnande att utöva läkaryrket:

Kammarrättens beslut 20130205

Kammarrättens beslut att ge PT i sakfrågan

Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågan om interimistiskt förordnande (Östersund)

Ahlströms överklagande av kammarrättens beslut i frågan om interimistiskt förordnande (Östersund)

Kammarrättens avgörande i frågan om interimistiskt förordnande (Östersund)

Ahlströms överklagande av förvaltningsrättens avgörande (Östersund)

Förvaltningsrättens avgörande (Östersund)

Ahlströms överklagande av Socialstyrelsens beslut (Östersund)

Socialstyrelsens beslut (Östersund)

Dokument som rör processen med anledning av Norra Älvsborgs Länssjukhus ansökan hos Socialstyrelsen avseende Martin Ahlström om särskilt förordnande att utöva läkaryrket:

Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågan om interimistiskt förordnande (Älvsborg)

Ahsltröms överklagande av kammarrättens beslut i frågan om interimistiskt beslut (Älvsborg)

Kammarrättens beslut i frågan om interimistiskt förordnande (Älvsborg)

Ahsltröms överklagande av förvaltningsrättens beslut i frågan om interimistiskt förordnande (Älvsborg)

Förvaltningsrättens avgörande (Älvsborg)

Förvaltningsrättens beslut i frågan om interimistiskt förordnande (Älvsborg)

Ahlström överklagande av Socialstyrelsens beslut (Älvsborg)

Socialstyrelsens beslut (Älvsborg)