Långtgående ingrepp i Folkesta

By 2013-01-07 mars 4th, 2020 Aktuellt

”Sammantaget står därför kommunens långtgående ingrepp i de boendes äganderätt och rätt till skydd för privatliv, familjeliv och hem inte i rimlig proportion till löst preciserade intressen som kommunen vill uppnå”. Det skriver Centrum för rättvisa i ett yttrande för de boende i Folkesta angående Eskilstuna kommuns förslag till översiktsplan. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen i översiktsplanen framgår det att kombiterminalen i Folkesta kan komma att byggas ut och leda till att bostadsområdet helt försvinner från kartan. Husen rivs och människorna tvingas hitta annat boende.

Kommunen försvarar sig med att kombiterminalen ”är ett viktigt samhällsintresse som är svårt att tillgodose på annan plats och
utan stora kostnader för samhället”. Kommunen medger att det blir ett lidande för de boende men tycks nöjd med den kompensation som erbjuds.  Så här skriver kommunen: ”Det är ett stort intrång i människors liv att tvinga dem att flytta från sina hem. Kommunen erbjuder dock inlösen och kvarboende under lång tid, för att minska påfrestningen och kompensera de drabbade”.

Ingen vettig kompensation

Men det är i realiteten ingen vettig kompensation. Visserligen har ett antal fastighetsägare, däribland gruppens talesperson Gunilla Wiman, nappat på att lösa in sina hus och flyttat, men det har skett efter en lång kamp och en press som de inte längre orkar med. Det 20-talet personer som kämpar vidare kan inte tänka sig de alternativ som står till buds vid en inlösen, kanske en lägenhet i stan. De vill ha friheten som det innebär att andas frisk luft, påta i sina trädgårdar och kunna sitta på altanen och dricka en kopp kaffe.

Centrum för rättvisa som företräder de boende lyfter fram de tre allvarligaste problemen i sitt yttrande.

  • Ovisshet om hur framtiden kommer te sig och om deras möjlighet att få bo kvar i sina hem,
  • Oklarhet när det gäller att underhålla, renovera eller förbättra sina fastigheter,
  • Osäkerhet om de kommer kunna sälja sina fastigheter till ett rimligt pris.

De juridiska argumenten återfinns i regeringsformen som anger att man inte får ta någons hem i anspråk utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Och Europakonventionen har särskilda skydd för människors egendom och deras privatliv, familjeliv och hem. Det ska här göras en proportionalitetsbedömning mellan allmänhetens och de boendes intressen. I det första förslaget till översiktsplan omnämndes över huvud taget inte konsekvenserna för de boende. Nu görs det men, enligt Centrum för rättvisa och de boende, på ett skevt sätt. Kommunen anger inte att deras lösenerbjudande är tidsbegränsat och att de som inte nappar står med fastigheter som närmast blivit osäljbara sedan kommunens planer blev kända.

I yttrandet sammanfattas det:

”Det som tidigare var ett levande bostadsområde med god grannsämja är idag ett halvtomt område där människor mår dåligt av att leva i ovisshet.

Allt detta på grund av kommunens spekulationer om vad som kan komma att hända i framtiden. Sammantaget står därför kommunens långtgående ingrepp i de boendes äganderätt och rätt till skydd för privatliv, familjeliv och hem inte i rimlig proportion till löst preciserade intressen som kommunen vill uppnå”.

Yttrande översiktsplan 2013-01-07

Konsekvensbeskrivning översiktsplan