Matilda mot Socialnämnden i Ystads kommun

Matilda och hennes ombud vid Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa

Matilda och hennes ombud från Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa

Ystads kommun har under lång tid hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Trots påstötningar vägrade kommunen under lång tid i strid med lagen att fatta ett beslut som kan överklagas till domstol. I mars 2021 tog kommunen till slut ställning till Matildas begäran om mer kontakt med sina syskon, men hennes begäran avslogs utan närmare motivering. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Matilda överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten för att få frågan om syskonens rätt att ha kontakt med varandra prövad i domstol.

– Det finns en lucka i lagen som gör att sociala myndigheter, som i Matildas fall, kan hålla syskon separerade från varandra under obestämd tid utan att detta kan överprövas i domstol. En sådan ordning riskerar att leda till godtycklig maktutövning och står sannolikt i strid med Europakonventionens rätt till skydd för familjelivet, säger Alexander Ottosson, jurist och ombud för Matilda tillsammans med juristerna Erica Wide och Frida Andersson.

År 2018 beslutade socialnämnden vid Ystads kommun att omhänderta Matilda och hennes tre yngre syskon enligt LVU. Anledningen var att kommunen bedömde att föräldrarna hade brustit i sin omsorg. Omhändertagandet innebar att syskonen separerades från varandra och placerades i familjehem i olika delar av landet. Sedan 2020 är Matilda myndig och inte längre omhändertagen. Idag har hon flyttat hemifrån, studerar vid konsthögskola och arbetar vid sidan av studierna.

Men trots att omhändertagandet gäller endast i relation till föräldrarna har socialtjänsten utan motivering hindrat Matilda och hennes yngre syskon från att ha kontakt med varandra. Socialtjänsten tillåter endast Matilda att ha sporadisk telefonkontakt med sina syskon vid tidpunkter som socialtjänsten bestämmer. Sedan januari 2020 har hon vid tre tillfällen fått träffa två av sina syskon, och nyligen vid ett tillfälle sin yngsta bror. Under femton månaders tid fick Matilda överhuvudtaget inte träffa eller prata med sin yngsta bror.

Matilda har vid upprepade tillfällen begärt att få ha mer kontakt med sina syskon eller att socialtjänsten i vart fall ska förklara varför kontakten inte tillåts. Socialtjänsten har dock motsatt sig ytterligare kontakt och i strid med förvaltningslagen nekat Matilda ett motiverat beslut med hänvisning till att beslutet enligt LVU ändå inte kan överklagas.

Först efter det att Matilda anlitat juridiskt biträde – och efter ytterligare påstötningar under fem månaders tid – fattade kommunen i mars 2021 ett skriftligt beslut där Matildas begäran om ytterligare umgänge och kontakt med sina syskon avslås utan närmare motivering.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Matilda överklagat beslutet till förvaltningsrätten för att få frågan om syskonens rätt att ha kontakt med varandra prövad i domstol med stöd av Europakonventionen. Centrum för rättvisas uppfattning är att överklagandeförbudet i LVU måste åsidosättas för att Matildas rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen ska tillgodoses.

– Det är oerhört viktigt för enskildas rättssäkerhet att ingripande myndighetsbeslut är motiverade och kan överprövas i domstol. Eftersom beslutet inte är överklagbart enligt LVU måste domstolen ta ställning till om rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen kräver att beslutet ändå går att överklaga så att begränsningarna i syskonens umgänge kan prövas i sak, avslutar Alexander Ottosson.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!