Monica Sandgren mot Huddinge kommun

Av 2013-11-11 juni 14th, 2021 Äganderätt

Gatukostnader i Vidja kan tvinga Monica att flytta

I över 30 år har Monica Sandgren bott i sitt hus i Vidja, Huddinge kommun, men hotas nu av att behöva lämna sitt hem. Bakgrunden är att kommunen planerar att anpassa området för fler permanentbostäder. För att möjliggöra detta vill kommunen att Monica Sandgren och hennes grannar ska betala höga gatukostnader för nya vägar, men som de boende varken behöver eller vill ha.

Monica Sandgren bor sedan många år i området Vidja i Huddinge kommun, ett gammalt fritidshusområde som kommunen nu planerar att rusta för ökad permanentbosättning. Kommunens planer för området förväntas locka många fler nya invånare till Vidja och skapa underlag för ökad kollektivtrafik i området, varför de befintliga vägarna behöver byggas om.

Monica Sandgren och hennes grannar i Vidja har redan fullt fungerande vägar, och den planerade ombyggnationen av gatunätet i området handlar inte om att tillgodose ett behov bland områdets befintliga fastighetsägare. Trots detta vill kommunen ändå att grannarna i Vidja ska stå för investeringskostnaden för de nya vägarna.

Kommunens strävan är att uppnå full kostnadstäckning för utbyggnaden av gatunätet i Vidja genom att Monica Sandgren och hennes grannar ska påföras s.k. gatukostnader. Enligt kommunens beräkningar kommer Monica Sandgren att tvingas betala drygt 200 000 kr för de nya vägarna. För Monica är kostnaden så hög att hon inte är  säker på att hon kommer att ha råd att bo kvar om kommunens planer genomförs.

Huddinge kommun har möjlighet att ta ut gatukostnader enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att så sker för att tillgodose ett områdes behov och fördelningen sker på ett sätt som är skäligt och rättvist. Dessutom får gatukostnader aldrig tas ut i strid med egendomsskyddet enligt regeringsformen och Europakonventionen. I Europakonventionen finns dessutom ett särskilt skydd för var och ens rätt till sitt hem.

I Monica Sandgrens och hennes grannars fall har Huddinge kommun inte förklarat på vilket sätt det är att anse som skäligt eller rättvist att de boende i Vidja ska tvingas betala skyhöga kostnader för gator som de varken behöver eller vill ha, och som dessutom är så höga att boende i Vidja kan komma att behöva lämna hus och hem eftersom de inte har råd att bo kvar. Dessutom har kommunen överhuvudtaget inte berört gatukostnadernas förenlighet med egendomsskyddet.

Centrum för rättvisa driver fler fall för människor som drabbats av oskäliga gatukostnader, som Rolf och Regina Johansson i Partille kommun. Det oskäliga i att privatpersoner plötsligt drabbas av höga kostnader för nya vägar som de inte har behov av har i november 2013 också uppmärksammats av regeringen som överlämnat en remiss till Lagrådet om nya gatukostnadsbestämmelser, och som syftar till att förhindra att situationer som Monica Sandgrens.

Inlagor, domar och beslut
Antagandehandling Huddinge kommun
Huddinge kommun, 1 december 2009

Fallet i media (i urval)
”Ändrade regler vid vägbyggen i fritidshusområden”
Sveriges Radio P4 Stockholm, 18 november 2013

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!