Ola Hjelm mot Sverige

By 2017-09-18 mars 4th, 2020 Äganderätt
Ola Hjelm på sin mark utanför Norrtälje. Foto: Anders Sjöberg.

Ola Hjelm vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp

Ola Hjelm köpte en fastighet för ca 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom lov att bygga ett hus. När länsstyrelsen sedan upphävde strandskyddsdispensen år 2012 blev marken i praktiken värdelös. Sedan dess har Ola Hjelm fört processer både i Sverige och i Europadomstolen i Strasbourg. Nu, fyra år senare, har han äntligen fått tillbaka dispensen och kan därmed bygga sitt hus.

– Det känns helt otroligt, detta var fjärde överklagandet så jag hade nästan gett upp! Jag hoppas att fler nu tar till sig att äganderätten gäller även i strandskyddsfrågor, säger Ola Hjelm.

Ola Hjelms tomt ligger 160 meter från en vassbevuxen vik. För att ta sig ner till sjön måste man först passera en fem meter bred asfaltväg som bland annat trafikeras av bussar i kollektivtrafiken. På andra sidan vägen ligger 130 meter obrukad åkermark och den sista biten ner till sjön är så tätbevuxen att det nästan är omöjligt att ta sig ner till strandlinjen.

Strandskyddsreglerna ingen trumf
Trots detta har myndigheterna ansett att tomten inte varit tillräckligt avskild från vattnet för att dispens ska kunna beviljas. Ola Hjelm har därför nekats att bygga. Men efter flera års rättsprocesser i både Sverige och Europadomstolen har mark- och miljödomstolen nu gett Ola Hjelm rätt.

I sin dom gör domstolen för första gången en helhetsbedömning av Ola Hjelms situation. Domstolen kommer fram till att hans intresse som fastighetsägare att få bygga ett hus på sin mark väger tyngre än behovet av strandskydd:

”Domstolen anser vid en sammanvägd bedömning att det vore oproportionerligt att inte bevilja dispens från strandskyddet i detta fall. I bedömningen beaktar domstolen särskilt att dispens tidigare har beviljats och varit en förutsättning för avstyckningen, att det saknas möjlighet att bygga på någon annan del av fastigheten, att den aktuella platsen saknar särskilda naturvärden enligt aktuell värdebeskrivning samt att det är möjligt att ta sig från området ovanför fastigheten ner till vägen och strandområdet på den grusväg som löper längs med fastigheten.”

Äganderätten ställer krav på rimlig regeltillämpning
Den enskilda äganderätten skyddas av både den svenska grundlagen och av Europakonventionen. Inskränkningar i äganderätten får ske endast för att tillgodose angelägna allmänna intressen och får inte gå längre än vad som är nödvändigt. Så här skriver mark- och miljödomstolen i sin dom:

”Eftersom en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten enligt 7 kap. 25 § inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses, och då de allmänna intressena får anses ha tappat i tyngd i detta fall bl.a. genom den avskiljande vägens verkan, väger Ola Hjelms intresse av att bebygga fastigheten tyngre än det allmännas intresse av att värna strandskyddet i detta fall.”

Domen kan få betydelse i liknande fall
För Ola Hjelm betyder domen att han äntligen får bygga sitt enbostadshus. Men domen tyder på en praxisändring och kan bli vägledande för andra fall där en stelbent och byråkratisk rättstillämpning hindrar enskilda fastighetsägare från att använda sin mark.

– Domen är rimlig och visar att strandskyddsreglerna inte kan trumfa den enskilda äganderätten hur som helst. Förhoppningsvis kommer nu fler länsstyrelser och domstolar att sluta tolka regelverket på ett onödigt byråkratiskt sätt och i stället se till att besluten blir rimliga för enskilda, säger Clarence Crafoord, vd på Centrum för rättvisa.

Läs mark- och miljödomstolens dom här.

Fallet i media:

Processen i svensk domstol:

Processen i Europadomstolen: