Referat: XXX XXX, Datum för dom: XX april 2014

  • Fallet handlar om en kvinna från Stockholm som hade åtalats för skattebrott – anklagelser som hon sedan kom att frias ifrån. Samtidigt hade hon påförts skattetillägg i en parallell process som fortsatte även efter att hon friats i skattebrottsprocessen.
  • Europadomstolen bedömde att kvinnans rätt att inte straffas två gånger för samma sak enligt Europakonventionen hade kränkts och tillerkände henne skadestånd.
  • Domen är viktig eftersom Europadomstolen bekräftade att det svenska systemet med dubbla sanktioner vid skattebrott är oförenligt med förbudet mot ne bis in idem, dvs. rätten att inte straffas två gånger för samma sak.