Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun

By 2017-09-13 mars 4th, 2020 Äganderätt
Rolf och Regina Johansson krävdes på över 700 000 kr av kommunen för vägar de inte behövde. I tillägg tvingades paret avstå delar av sin mark. Kammarrätten meddelade i dom att kommunfullmäktiges beslut skulle stå fast. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Tvingas betala 700 000 för vägar de inte behöver

Makarna Rolf och Regina Johansson krävdes av Partille kommun på över 700 000 kronor för vägar de inte behövde. Bakgrunden var att kommunen vill ge ett husföretag möjlighet att bygga 24 hus i närheten av makarna Johansson och då behövdes nya vägar. Utöver gatukostnaderna tvingades makarna Johansson att avstå mark för projektets genomförande.

–   Makarna Johansson tvingas avstå både mark och stora summor pengar för ett byggprojekt som drivs av kommunen och ett privat företag. Kommunens planer utgör ett otillåtet ingrepp i makarna Johanssons äganderätt, säger Sebastian Scheiman, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för makarna Johansson tillsammans med Viktoria Hybbinette.

Tillsammans med det privata företaget Västkuststugan AB planerar Partille kommun för att uppföra ett nytt bostadsområde i närheten av Rolf och Regina Johanssons hem sedan många år tillbaka. Genomförandet av projektet innebär dels att makarna Johansson tvingas avstå mark till kommunen utan att ersättningsfrågan utretts, dels att de kan tvingas köpa mark av kommunen. Och till detta tillkommer alltså att makarna Johansson måste vara med och betala drygt 700 000 för de vägar som krävs för planprojektet, men som makarna Johansson inte har något behov av.

Makarna Johansson har överklagat kommunens beslut om att de ska tvingas betala för gator de varken behöver eller vill ha, och även detaljplanen som ligger till grund för fördelningen av gatukostnaderna.

Ett otillåtet ingrepp i äganderätten

Kommunens åtgärder för att bana väg för det privata byggprojektet strider mot skyddet för deras egendom enligt regeringsformen 2 kap. 15 § och Europakonventionen artikel 1 i första tilläggsprotokollet.

Detaljplanen och gatukostnaderna utgör ett oproportionerligt ingrepp i deras äganderätt av flera skäl. Detta bl.a. eftersom den ”kompensation” makarna Johansson anses få för planprojektet genom ökade avstyckningsmöjligheter på sin fastighet, i själva verket kostar dem 300 000 kr extra i gatukostnader. Dessutom är det inte heller klart om Rolf och Regina Johansson överhuvudtaget kommer att få ersättning för den mark de tvingas att avstå till förmån för det privata byggprojektet, eller om en eventuell sådan ersättning överstiger de skyhöga gatukostnaderna.

Partille kommun har inte heller klargjort om eller varför den aktuella exploatering verkligen utgör ett sådant angeläget allmänt intresse som krävs för att tvångsvis ta makarna Johanssons egendom.  I själva verket har kommunen uttryckt att de under planarbetet inte tar ställning till planens förenlighet med egendomsskyddet enligt regeringsformen och Europakonventionen.

Trots att detaljplanen och gatukostnaderna är beroende av varandra, eftersom gatukostnaderna är ett led i att genomföra detaljplanen, överklagas de var för sig. Detta är ett problem i sig, eftersom det skapar risk för att ingen domstol gör en helhetsbedömning av byggprojektets långtgående konsekvenser för makarna Johansson.

Den 11 november 2013 upphävde Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt detaljplanen eftersom planens ägande- och fastighetsrättsliga konsekvenser för de boende i Hultet Södra inte utretts tillräcklig omfattning. Efter att Partille kommun överklagat domen beslutade dock Mark- och miljööverdomstolen den 10 september 2014 att fastställa Kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut att anta detaljplanen.

Ett viktig principfall

Partille kommun är inte ensamma om att vältra över gatukostnader på fastighetsägare som bor i ett område som ska exploateras. Ett 30-tal kommuner i Sverige har valt att göra på samma sätt, och många  upprörda fastighetsägare vänder sig till Centrum för rättvisa för att få hjälp. Problemet har också uppmärksammats av regeringen, som i november 2013 överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag på lagändringar för att förhindra att privatpersoner plötsligt och oförutsebart påförs höga gatukostnader för vägar som de inte behöver.

Makarna Johanssons fall är viktigt eftersom det är vägledande för andra fastighetsägare som drabbats av höga gatukostnader i strid med grundlag och vanlig lag.

Den 27 maj 2014 upphävde Förvaltningsrätten i Göteborg Kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut att anta gatukostnadsutredningen om fördelning av gatukostnader. Men Partille kommun gav sig inte och överklagade till kammarrätten som meddelade dom den 26 juni 2015. Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom till nackdel för Rolf och Regina. Paret överklagade därför till Högsta förvaltningsdomstolen som dock beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

För ytterligare resonemang om huruvida gatukostnadernas fördelning och överklagandeprocess kan anses leva upp till de krav som finns för egendomsskydd i lagen läs Sebastian Scheimans och Victoria Hybbinettes artikel ”Gatukostnadsansvar för enskilda – ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet?”, publicerad i Juridisk Tidskrift (2014-15 Nr 2)

Detaljplanen:
Mark-och miljööverdomstolens dom 2014-09-10
Kommunens överklagande 20131202
Mark- och miljödomstolens dom 2013-11-11
Överklagande till mark- och miljödomstolen 2013-04-02
Länsstyrelsens beslut angående detaljplanen 2013-02-22
Överklagande detaljplan till länsstyrelsen 2012-11-13

Gatukostnaderna:
Centrum för rättvisa överklagande till HFD 2015-07-10
Kammarrättens dom 2015-06-24
Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd 2014-11-19
Kompletterande överklagande från kommunen 2014-09-09
Förvaltningsrättens dom 2014-05-27
Slutförande av talan hos förvaltningsrätten 2014-01-20
Slutförande av talan hos förvaltningsrätten 2013-10-25
Yttrande till förvaltningsrätten  2013-03-19
Överklagande till förvaltningsrätten 2012-11-13

Yttrande till kommunen under planprocessen:
Yttrande över detaljplan och fördelning av gatukostnader till Partille kommun 2012-04-26