Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

Av 2020-08-19 augusti 23rd, 2021 Personlig integritet, Pågående fall

När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades av en kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk skadades allvarligt efter ingreppet och har idag behov av assistans dygnet runt för att klara sin dagliga livsföring. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd för att hans grundlagsskyddade rätt till fysiskt självbestämmande har kränkts. Fallet är unikt då det är första gången som en domstol prövar om en planerad vårdåtgärd som skett utan samtycke kan leda till skadestånd.

– Kirurgen utförde en helt annan operation än den som jag hade samtyckt till. Operationen förstörde mitt liv men fortfarande har ingen kunnat slå fast att något olagligt har skett, säger Teddy Bondefalk.

Den pensionerade polisen Teddy Bondefalk har under många år haft problem med andningsuppehåll under sömnen. Under 2009 beslutade därför läkare att en kanyl skulle sättas in i halsen för att underlätta andningen och säkra lufttillförseln.

Under våren 2011 förde Teddy Bondefalk och hans läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm diskussioner om att genomföra ett kirurgiskt ingrepp som skulle åtgärda andningsproblemen. I diskussionerna kom även en medialt uppmärksammad kirurg att involveras. Teddy Bondefalk gick sedan med på att genomgå en operation som innebar att andningsvägarna skulle frigöras för att andningskanylen på sikt skulle kunna tas bort.

Men vid operationen utförde den uppmärksammade kirurgen andra ingrepp än de som Teddy Bondefalk fått information om och som han samtyckt till. I stället för att frigöra luftvägarna tog kirurgen bort cirka fem centimeter av Teddy Bondefalks luftstrupe. Kirurgen tog även bort den andningskanyl som Teddy Bondefalk hade fått för att underlätta sin andning.

En kort tid efter ingreppet drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll, med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd. De fysiska skadorna som Teddy Bondefalk ådrog sig vid andningsuppehållet gör att han i dagsläget behöver assistans dygnet runt.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Teddy Bondefalk stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd med 450 000 kronor för att de läkare vid Karolinska universitetssjukhuset som regionen har ansvarat för utsatt honom för ett kirurgiskt ingrepp som han aldrig hade samtyckt till. Men i en dom i juni 2021 avslog Stockholms tingsrätt hans begäran.

Tingsrätten anser att det är Teddy Bondefalk som måste bevisa att det inte funnits något samtycke till de ingen som utförts. Och trots att något samtycke aldrig journalförts av sjukhuset innan operationen bedömer tingsrätten att han inte lyckats visa att ingreppen skett utan samtycke.

– Det framstår som orimligt att det är patienten som ska bevisa att han eller hon inte fått tillräcklig information av vårdgivaren om ingreppet och lämnat ett giltigt samtycke. Målet rör viktiga principfrågor om den kroppsliga självbestämmanderätten och vi menar att det i en sådan här situation måste gå att få fastslaget att Teddy Bondefalks grundläggande rättigheter har kränkts och att han därför har en rätt till skadestånd, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Erik Scherstén och Frida Andersson är ombud för Teddy Bondefalk i målet.

Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt som har lämnat prövningstillstånd i målet.

2020

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Teddy Bondefalk

TR Stämningsansökan Teddy Bondefalk 2020-07-02

Teddy Bondefalk begär skadestånd av Region Stockholm efter en operation där andra åtgärder vidtogs än de han samtyckt till.

2 juli, 2020

TV4 Nyheterna

”Teddy, 74, fick 4 cm av luftstrupen bortopererat av Macchiarini – stämmer vården”

TV4 intervjuar Teddy Bondefalk i samband med inlämnandet av stämningsansökan.

2 juli, 2020

Sveriges Radio

”Macchiarinipatienten Teddy Bondefalk stämmer Region Stockholm”

SR rapporterar om fallet i samband med inlämnandet av stämningsansökan.

3 juli, 2020

Expressen

”Teddy hjärnskadad efter skandalläkarens operation”.

Expressen rapporterar om fallet med en intervju med Teddy Bondefalk.

12 juli, 2020

Stockholms tingsrätt

Svaromål Region Stockholm

TR Svaromål Regionen 2020-08-31

Region Stockholm motsätter sig Teddy Bondefalks yrkande.

1 september, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Teddy Bondefalk

TR Yttrande Teddy Bondefalk 2020-09-25

Teddy Bondefalks yttrande.

25 september, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Region Stockhom

TR Yttrande Regionen 2020-10-15

Region Stockholms yttrande.

15 oktober, 2020

2021

Stockholms tingsrätt

Justering av yrkande

TR Justering av yrkande Teddy Bondefalk 2021-01-21

Teddy Bondefalk justerar sitt yrkade skadeståndsbelopp till 450 000 kronor.

21 januari, 2021

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

Muntlig förberedelse hålls i Stockholms tingsrätt.

26 januari, 2021

Stockholms tingsrätt

Sammanställning

TR Sammanställning MUF 2021-01-26

Tingsrättens sammanställning från muntlig förberedelse.

26 januari, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande Regionen

TR Yttrande Regionen 2021-01-26

Regionen yrkar att det justerade skadeståndsanspråket ska avvisas.

26 januari, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande Teddy Bondefalk

TR Yttrande Teddy Bondefalk 2021-01-29

Teddy Bondefalk yttrar sig avseende Regionens yrkande om avvisning av det justerade skadeståndsanspråket.

29 januari, 2021

Stockholms tingsrätt

Tingsrättens protokoll och beslut

TR Protokoll och Beslut under rättegång 2021-02-02

Tingsrättens protokoll från den muntliga förberedelsen. Tingsrätten beslutar att avslå Regionens yrkande om avvisning och att tillåta det justerade skadeståndsanspråket.

2 februari, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande Teddy Bondefalk

TR Yttrande Teddy Bondefalk 2021-03-09

Teddy Bondefalk yttrar sig över tingsrättens protokoll från den muntliga förberedelsen samt avger samlad och slutlig bevisuppgift.

9 mars, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande regionen

TR Yttrande Regionen 2021-04-08

Regionen yttrar sig över tingsrättens protokoll från den muntliga förberedelsen och Teddy Bondefalks bevisuppgift. Regionen avger även samlad och slutlig bevisuppgift.

8 april, 2021

Stockholms tingsrätt

Slutlig sammanställning

TR Slutlig sammanställning 2021-05-04

Tingsrättens slutliga sammanställning av målet inför huvudförhandling.

4 maj, 2021

Stockholms tingsrätt

Huvudförhandling

Teddy Bondefalk möter regionen i domstol den 31 maj och 7 juni 2021.

31 maj, 2021

Stockholms tingsrätt

Dom

TR Tingsrättens dom 2021-06-21

Stockholms tingsrätt avslår Teddy Bondefalks begäran och dömer till regionens fördel.

21 juni, 2021

Svea hovrätt

Överklagande Teddy Bondefalk

HR Överklagande Teddy Bondefalk 2021-07-09

Teddy Bondefalk överklagar Stockholms tingsrätts dom till Svea hovrätt.

9 juli, 2021

Svea hovrätt

Beslut

HR Prövningstillstånd 2021-08-03

Svea hovrätt beslutar att ge prövningstillstånd.

3 augusti, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!