Vanliga frågor och svar angående möjligheten att begära skadestånd av staten

Vad är Centrum för rättvisa?  

Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende organisation med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol och delta i debatten. Vi agerar oberoende av partier och intresseorganisationer och tar inte betalt av de människor vi hjälper.  

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.centrumforrattvisa.se 

Varför har Centrum för rättvisa kontaktat mig och skapat en blankett för att ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern? 

Centrum för rättvisa granskar missförhållanden hos myndigheter. I vårt arbete har vi uppmärksammat att länsstyrelsen i Stockholm upprepade gånger har fått kritik av både Justitieombudsmannen och Justitiekanslern för sina långa handläggningstider i ärenden om strandskyddsdispens.  

På grund av den upprepade kritiken inledde vi en granskning av samtliga länsstyrelser i Sverige för att ta reda på hur utbrett problemet med långa handläggningstider är. Resultatet av granskningen visar att länsstyrelsen i Stockholm sticker ut jämfört med länsstyrelser i andra delar av Sverige. Hos de flesta länsstyrelser är väntetiden bara några månader, medan det för vissa ärenden i Stockholm har tagit över tre år innan beslut har fattats. 

I samband med granskningen kunde Centrum för rättvisa också identifiera ett cirka 300 ärenden där handläggningstiden har varit oskäligt lång. Ditt ärende är ett av dem.  

Centrum för rättvisa har tidigare konstaterat att skadeståndskrav från enskilda inte bara är en befogad kompensation vid oskäligt långa väntetider utan även ett effektivt påtryckningsmedel för att stat och myndighet ska komma till rätta med orsakerna till den långsamma handläggningen. Därför har vi skapat en blankett som du kan använda dig av när du begär skadestånd av staten.  

Genom att underlätta för de som drabbats av länsstyrelsens långa handläggningstider att begära skadestånd av staten hoppas vi kunna ge upprättelse till de drabbade och samtidigt sätta press på berörda myndigheter att komma till rätta med de långa handläggningstiderna.  

Vem kan begära skadestånd? 

Det är den som äger den fastighet som strandskyddsdispensen avser som kan begära skadestånd. 

Hur stort skadestånd kan jag begära? 

Justitiekanslern prövar din begäran om skadestånd på samma sätt som en domstol skulle ha gjort. Du behöver därför själv ta ställning till hur stort skadestånd du vill begära. Men tänk samtidigt på att Justitiekanslern alltid gör en självständig prövning och att myndigheten då kan komma fram till att du har rätt till ett lägre belopp än det som du har begärt eller att du inte alls har rätt till skadestånd.  

När du bestämmer hur stort belopp du vill begära bör du först och främst ta hänsyn till hur lång tid som handläggningen tagit, men du kan även ange omständigheter som du tycker visar att du har drabbats extra hårt av väntetiden och som Justitiekanslern borde beakta då myndigheten tar ställning till hur stort skadestånd du ska få. 

Staten har tidigare gått med på att betala skadestånd i ett fall som rörde strandskyddsdispens för uppförande av en bastu på en fritidsfastighet. I det fallet fick de två fastighetsägarna sammanlagt 30 000 kronor i skadestånd för en total handläggningstid på 3 år och 3 månader. En tumregel för skadeståndets storlek bör därför vara 10 000 kronor per år som handläggningen pågått.  

Exempel: Om handläggningen har pågått från den 1 augusti 2016 till den 1 augusti 2018 kan du begära 20 000 kronor i skadestånd. Om du av någon anledning tycker att du har drabbats extra hårt av väntetiden kan du dubblera det beloppet och alltså begära 40 000 kr. 

Vad händer när jag har skickat in min begäran om skadestånd till Justitiekanslern? 

Justitiekanslern är en egen myndighet. När du har skickat in din begäran om skadestånd kommer därför ett ärende att läggas upp hos Justitiekanslern där myndigheten sedan tar ställning till om du har rätt till skadestånd eller inte.  

Justitiekanslern kommer att ta ställning till din begäran i ett beslut som skickas till dig genom post eller e-post, beroende på vilken kontaktväg du har angett att du föredrar. 

Under handläggningen av ärendet kan Justitiekanslern höra av sig till dig och begära kompletterande information, till exempel om det är någonting som myndigheten tycker är oklart eller om det behövs ytterligare information för att kunna bedöma din begäran om skadestånd. 

Hur lång tid kommer det att ta innan Justitiekanslern beslutar om jag har rätt till skadestånd? 

En normal handläggningstid hos Justitiekanslern i den här typen av ärenden är sex till tolv månader. 

Kostar förfarandet hos Justitiekanslern något? 

Nej, det kostar inget att begära skadestånd hos Justitiekanslern. Centrum för rättvisa kommer inte heller att ta något betalt. Förfarandet är alltså helt kostnadsfritt. 

Är det säkert att jag kommer att få skadestånd? 

Nej, Centrum för rättvisa kan inte garantera att Justitiekanslern kommer att bevilja dig ersättning men vi bedömer att det finns en sådan möjlighet på grund av den långa väntetiden i ditt fall. 

Kan Centrum för rättvisa hjälpa mig i ärendet hos Justitiekanslern? 

Centrum för rättvisa har dessvärre inte möjlighet att närmare granska eller på annat sätt lämna personlig rådgivning i just ditt ärende. Vi har heller inte tillräckliga resurser för att svara på frågor per telefon. Om du inte får svar på alla dina frågor här kan du maila eventuella frågor till skadestand@centrumforrattvisa.se.  

Hur behandlar ni mina personuppgifter? 

Vi har fått reda på att du har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning genom offentligt tillgängliga källor. De personuppgifter som vi tagit del av är namn, adress och i vissa fall e-postadress, samt information om ärendet hos länsstyrelsen.  

Vi kommer att spara uppgifter om ditt ärende hos länsstyrelsen, inklusive namn och adressuppgifter, i två år från det att debattartikeln med anonymiserad statistik publicerades för att det ska vara möjligt att följa upp och granska statistiken.  

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.