Category

Personlig integritet

Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

By Personlig integritet, Pågående fall

När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades av en kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk skadades allvarligt efter ingreppet och har idag behov av assistans dygnet runt för att klara sin dagliga livsföring. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd för att hans grundlagsskyddade rätt till fysiskt självbestämmande har kränkts. Fallet är unikt då det är första gången som en domstol prövar om en planerad vårdåtgärd som skett utan samtycke kan leda till skadestånd.

– Kirurgen utförde en helt annan operation än den som jag hade samtyckt till. Operationen förstörde mitt liv men fortfarande har ingen kunnat slå fast att något olagligt har skett, säger Teddy Bondefalk.

Den pensionerade polisen Teddy Bondefalk har under många år haft problem med andningsuppehåll under sömnen. Under 2009 beslutade därför läkare att en kanyl skulle sättas in i halsen för att underlätta andningen och säkra lufttillförseln.

Under våren 2011 förde Teddy Bondefalk och hans läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm diskussioner om att genomföra ett kirurgiskt ingrepp som skulle åtgärda andningsproblemen. I diskussionerna kom även en medialt uppmärksammad kirurg att involveras. Teddy Bondefalk gick sedan med på att genomgå en operation som innebar att andningsvägarna skulle frigöras för att andningskanylen på sikt skulle kunna tas bort.

Men vid operationen utförde den uppmärksammade kirurgen andra ingrepp än de som Teddy Bondefalk fått information om och som han samtyckt till. I stället för att frigöra luftvägarna tog kirurgen bort cirka fem centimeter av Teddy Bondefalks luftstrupe. Kirurgen tog även bort den andningskanyl som Teddy Bondefalk hade fått för att underlätta sin andning.

En kort tid efter ingreppet drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll, med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd. De fysiska skadorna som Teddy Bondefalk ådrog sig vid andningsuppehållet gör att han i dagsläget behöver assistans dygnet runt.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Teddy Bondefalk stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd med 450 000 kronor för att de läkare vid Karolinska universitetssjukhuset som regionen har ansvarat för utsatt honom för ett kirurgiskt ingrepp som han aldrig hade samtyckt till. Men i en dom i juni 2021 avslog Stockholms tingsrätt hans begäran.

Tingsrätten anser att det är Teddy Bondefalk som måste bevisa att det inte funnits något samtycke till de ingen som utförts. Och trots att något samtycke aldrig journalförts av sjukhuset innan operationen bedömer tingsrätten att han inte lyckats visa att ingreppen skett utan samtycke.

– Det framstår som orimligt att det är patienten som ska bevisa att han eller hon inte fått tillräcklig information av vårdgivaren om ingreppet och lämnat ett giltigt samtycke. Målet rör viktiga principfrågor om den kroppsliga självbestämmanderätten och vi menar att det i en sådan här situation måste gå att få fastslaget att Teddy Bondefalks grundläggande rättigheter har kränkts och att han därför har en rätt till skadestånd, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Erik Scherstén och Frida Andersson är ombud för Teddy Bondefalk i målet.

Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt som har lämnat prövningstillstånd i målet.

Centrum för rättvisa mot Sverige

By Personlig integritet

Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den s.k. FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp till Europakonventionens krav för att skydda enskildas integritet. FRA-lagen ger Försvarets radioanstalt rätt att övervaka enskildas mobiltelefoner, e-post och annan privat kommunikation som sker via internet i syfte att kartlägga yttre hot mot landet. Den 25 maj 2021 meddelade Europadomstolen sin dom i vilken det konstaterades att den svenska FRA-lagen inte uppfyller Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. Domen innebär att den svenska lagstiftningen måste ses över och blir vägledande även för andra europeiska länder som använder sig av hemlig massövervakning.

– Det här är en viktig dom som klargör vilka rättssäkerhetskrav som ska gälla för att hemlig massövervakning ska vara tillåten. Signalspaning kan vara ett användbart verktyg för att kartlägga och avslöja yttre hot mot landet, samtidigt är det viktigt att sådan verksamhet sker med bibehållen respekt för enskildas grundläggande fri- och rättigheter, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, som drev fallet i Europadomstolen.

Det var sommaren 2008 som Centrum för rättvisa anmälde FRA-lagen till Europadomstolen i Strasbourg. Det hade då varit en intensiv debatt om hur den enskildes integritet ska skyddas när stater vill bedriva hemlig massövervakning på internet. Klagomålet lämnades in eftersom det var tveksamt om den svenska FRA-lagen levde upp till Europakonventionens krav. Klagomålet till Europadomstolen bidrog till att riksdagen redan år 2009 skrev om lagen för att stärka skyddet för enskildas integritet.

Centrum för rättvisa begärde att Europadomstolen skulle granska FRA-lagen eftersom det behövdes ett klargörande av vilka rättssäkerhetsgarantier som måste finnas för att signalspaning inte ska medföra otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

Europadomstolen meddelade en första dom i målet den 19 juni 2018. En domarpanel bestående av sju europeiska domare ansåg att den uppdaterade FRA-lagen i vissa avseenden inte innehöll tillräckligt skydd för enskildas rättigheter, men bedömde ändå att lagen på det stora hela var godtagbar. Den 5 februari 2019 bestämde Europadomstolen att målet skulle hänskjutas till domstolens högsta instans, Grand Chamber, för en ny prövning. I Grand Chamber avgörs målen av 17 domare och endast ett fåtal fall prövas där varje år.

Europadomstolen prövade den svenska FRA-lagen samtidigt med ett mål mot Storbritannien, som också handlar om hemlig massövervakning och som har sin bakgrund i Edward Snowdens avslöjanden år 2013. En muntlig förhandling i målet hölls i Europadomstolen i Strasbourg den 10 juli 2019.

Slutligen den 25 maj 2021 meddelade Europadomstolens Grand Chamber sin dom. Domen innebär att det i och för sig är tillåtet för stater att ha system för hemlig massövervakning, om det finns tillräckliga rättssäkerhetsgarantier till skydd för enskildas rättigheter. Europadomstolen identifierar tre brister i det svenska systemet: Att FRA-lagen innehåller ett otillräckligt skydd för den personliga integriteten när Sverige delar med sig av data till andra stater, att skyddet för organisationers och företags kommunikation är otillräckligt och att det saknas effektiv kontroll av FRA:s verksamhet. Sverige fälls därför för brott mot den personliga integriteten i Europakonventionen

– Den här domen är vägledande inte bara för Sverige utan också för andra länder i Europa som har system för hemlig massövervakning. Det som måste ske nu är att regeringen omedelbart ser till att åtgärda de rättssäkerhetsbrister som Europadomstolen har identifierat i sin dom, avslutar Fredrik Bergman.

Alan McCabe mot Stockholms läns landsting

By Personlig integritet

Stockholms läns landsting balsamerar varje år flera tusen avlidna personers kroppar i onödan. Det sker på rutin och utan att anhöriga informeras eller samtycker. Alan McCabe fick reda på att kroppen efter hans avlidna hustru hade balsamerats först när landstinget skickade en faktura till honom och begärde ersättning för balsameringen. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han landstinget med krav på skadestånd för den olagliga och kränkande hanteringen. Stockholms läns landsting har i en förlikning åtagit sig att betala begärt skadestånd.

– De hade inte sagt ett pip om balsamering. Jag visste inte om det här. Min fru sedan 35 år är död, och så skickar de ut det här horribla brevet. Till människor i sorg. Inte ett ord om att de beklagar sorgen, säger Alan McCabe till DN.

Ingrid och Alan McCabe gifte sig den 21 december 1980. Under sommaren 2014 insjuknade Ingrid McCabe hastigt i cancer och avled i mitten av september 2014. Drygt två veckor senare balsamerades hennes kropp av landstinget. Detta helt utan att hennes make Alan informerats eller samtyckt till ingreppet.

Enligt obduktionslagen får balsamering utan de anhörigas samtycke bara ske i undantagsfall. För att få utföra ingreppet krävs att landstinget har gjort en individuell bedömning och kommit fram till att det av sanitära skäl är nödvändigt att balsamera kroppen i fråga. Anledningen till att balsamering bara är tillåtet i undantagsfall är att det innebär ett långtgående ingrepp i en avliden människas kropp.

Men det har visat sig att Stockholms läns landsting använder balsamering som huvudregel, och inte som undantag. Enligt sin rutin balsamerar Stockholms läns landsting alla avlidna kroppar som förvarats hos landstinget i mer än tio dagar. Under 2014, det år då Ingrid McCabe avled, balsamerade landstinget 4464 kroppar av sanitära skäl. Det är 43 procent av alla avlidna kroppar som hanterades av landstinget det året.

Inget annat landsting i Sverige använder sig av balsamering på det sätt som Stockholms läns landsting gör. Under 2014 har balsamering av sanitära skäl bara skett i ett enda fall i övriga landet. De flesta landsting balsamerar inte alls och flertalet landsting uppger att balsamering är helt onödigt om kroppen begravs inom 30 dagar, vilket den också måste enligt begravningslagen.

– Stockholms läns landsting har kränkt Alan McCabes rättigheter. Det bryter systematiskt mot obduktionslagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Alan McCabe.

I februari 2016 lämnade Alan McCabe med Centrum för rättvisas hjälp in ett skadeståndskrav till landstinget. Landstinget svarade i mars att det inte ansåg att det gjort något ”uppenbart fel” som kunde grunda skadeståndsskyldighet – och avslog därmed begäran.

Den 2 maj 2016 lämnade Alan McCabe därför in en stämningsansökan mot landstinget till Stockholms tingsrätt. Det är viktigt för Alan McCabe att få upprättelse för vad som har hänt. För Alan är det också viktigt att landstinget slutar tvångsbalsamera och ändrar sina rutiner för framtiden.

– Jag har gett ett löfte till Ingrid om att jag ska ta hand om henne. Och det ska jag göra även om hon är död. Nu vill jag rätta till det här, för Ingrids skull, säger Alan McCabe till DN.

Stockholms läns landsting betalar det begärda beloppet
Stockholms läns landsting gick i en förlikning med på att betala hela det begärda beloppet samt att se över sina rutiner gällande balsamering. Översynen ska säkerställa att balsamering inte sker i onödan och att anhöriga får tillräcklig information.

– Efter att ha kämpat i flera år har det här äntligen fått ett slut. Genom den här överenskommelsen har jag fått det jag vill ha. Förhoppningsvis har jag hjälpt andra också, avslutar Alan till Dagens Nyheter.

Förlikningen innebär att rättegången vid Stockholms tingsrätt avslutas.


Om balsamering

Balsamering är ett sätt att sakta ner kroppens nedbrytningsprocess. Vid en balsamering tappas kroppen på blod genom ett snitt vid halspulsådern. Blodkärlen fylls därefter av en konserverande vätska, normalt formalin – ett allergi- och cancerframkallande ämne.

Lagen medger möjlighet att balsamera utan samtycke från den avlidne eller dennes anhöriga om det krävs av sanitära skäl. Eftersom en sådan balsamering kan ske emot den enskildes och de anhörigas vilja är möjligheten att balsamera av sanitära skäl starkt begränsad. Balsamering kan också ske på begäran av enskild om till exempel begravning ska ske i utlandet.

Runt om i Sverige är balsamering mycket ovanligt. Det rör sig om enstaka fall per år. I Stockholms läns landsting balsameras däremot närmare hälften av alla avlidna. Denna storskaliga balsamering har pågått i Stockholms län sedan 1970-talet.

 

Inlagor, domar och beslut
Stämningsansökan Alan McCabe
Stockholms tingsrätt, 2 maj 2016

Fallet i media (i urval)
”Ett ovärdigt slut”
Dagens Nyheter, 14 december 2015
”Landstinget krävs på skadestånd för tvångsbalsamering”
Dagens Nyheter, 17 februari 2016
”Bårhusen ger olika svar om sina rutiner”
Dagens Nyheter, 20 februari 2016
”Svårt att hindra balsamering i Stockholm”
Dagens Nyheter, 24 februari 2016
”SLL nekar skadestånd för balsamering”
Dagens Nyheter, 31 mars 2016
”Landsting stäms för balsamering”
SVT/TT, 3 maj 2016

Vårdtagare mot Västerbottens läns landsting

By Personlig integritet

Enligt en dom från Umeå tingsrätt får en person i Västerbotten 10 000 kronor i skadestånd från landstinget. Landstinget hade under fyra års tid och vid 27 tillfällen läckt uppgifter till länsbons bank om var han sökt vård när han betalat patientavgiften med kontokort. På kontoutdraget hos banken stod till exempel ”psykmottagning” och ”hudmottagning”. Tusentals personer i Västerbotten har sannolikt drabbats på samma sätt – och de har mot bakgrund av domen att rätt att behandlas lika i skadeståndsfrågan, trots att landstinget förnekar ansvar.

Landstinget i Västerbotten läckte uppgifter 27 gånger
Patienten har vid ett antal tillfällen uppsökt vård i Västerbotten, bland annat för utmattningssymptom. År 2008 uppmärksammade han för första gången att hans bank hade uppgifter om när och vid vilken specifik avdelning han hade sökt vård. På kontoutdragen hos banken stod exempelvis ”psykmottagning” och ”hudmottagning”.

Patienten upplevde stort obehag när han förstod att landstinget hade läckt uppgifter om hans vårdbesök till hans bank. Utöver sin generella oro för konsekvenser av att dessa känsliga uppgifter spritts utanför landstinget insåg han att informationen kanske skulle påverka banken inför förhandlingar om till exempel lånevillkor.

För att få ett stopp på läckan försökte han uppmärksamma landstingets politiker på det bristande personuppgiftsskyddet vid kortbetalningar. Men landstingsfullmäktige avslog i oktober 2010 förslagen om att ändra sina rutiner för att skydda patienters personliga integritet. Långt senare, först efter att Datainspektionen i oktober 2013 konstaterat att den aktuella behandlingen av personuppgifter strider mot lagen, ändrade landstinget sina rutiner vid kortbetalning.

Det hade då gått fyra år sedan patienten för första gången uppmärksammat att landstinget kränkt hans lagskyddade rätt till personlig integritet.

Nio landsting har haft olagliga rutiner
Centrum för rättvisa har genom en granskning kunnat konstatera att nio landsting har haft rutiner som är direkt olagliga. Det gäller Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Landstinget Dalarna, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Stockholms läns landsting, Region Örebro län, Region Kronoberg och Region Gotland.

Trots Datainspektionens beslut år 2013 fortsatte två regioner, Region Gotland och Region Kronoberg, att läcka konfidentiell information om patienter och alltså bryta mot lagen. Det innebär att patienternas banker i dessa regioner fortsatt få uppgifter om vilka avdelningar som patienterna besökt. Efter skadeståndskravet i Västerbotten och avslöjanden i lokal media lovade man i februari 2015 att börja rätta till sina rutiner på Gotland respektive i Kronoberg.

Söker skadestånd
Myndigheter som på det här sättet kränker enskildas integritet ska ersätta drabbade enligt personuppgiftslagen.

– Det är bra att landstinget i Västerbotten har börjat följa lagen. Men skadan är redan skedd för den drabbade patienten – hans bank har redan uppgifter om att han har uppsökt till exempel psykiatrin. Och Region Gotland och Region Kronoberg har fortsatt bryta mot lagen. Det är viktigt att landstingen nu ger de människor som har drabbats den upprättelse som de har rätt till enligt lag, säger Alexandra Loyd som är ombud för den drabbade patienten.

Landstinget: ”Kränkningen är helt obetydlig”
Men när den drabbade patienten i februari 2015 vände sig till Västerbottens läns landsting med ett krav på skadestånd fick han nobben. Landstinget svarade att det inte tänker ersätta patienten eftersom kränkningen av honom enligt landstinget är ”helt obetydlig”. Den 7 juli 2015 stämde därför patienten landstinget på 10 000 kr vid Umeå tingsrätt. Landstinget svarade, efter att ha anlitat en advokat, att det går med på att betala skadeståndet, av ”processekonomiska skäl”.

– Landstingets svar på stämningen är överraskande. Landstinget säger sig nämligen medge länsbons talan. I ordet ”medge” ligger normalt att man erkänner att det man har gjort är fel. Men i det här fallet är syftet med ”medgivandet” att slippa en juridisk prövning i domstol. Landstingsdirektören Anders Sylvan skriver själv till domstolen att kränkningen har varit obetydlig och att landstinget inte har gjort något fel alls. Landstinget tar alltså till det juridiska knepet att köpa sig ur ansvarsfrågan. Att landstinget ägnar sig åt processtaktiskt rävspel i en fråga som rör invånarnas fri- och rättigheter är inte värdigt en offentlig aktör, säger Alexandra Loyd.

10 000 kr i skadestånd för kränkt integritet
Efter att landstinget ”medgivit” talan dömde Umeå tingsrätt ut ett skadestånd på 10 000 kr till den drabbade patienten. Resultatet av processen är i och för sig att den drabbade patienten får ett skadestånd, men landstingets agerande och motiv tar udden av upprättelsen.

– Den drabbade får varken ett erkännande eller en riktig domstolsprövning av landstingets ansvar. Landstinget fintar istället bort juridiken och ansvaret för sina övertramp. För detta bör landstinget skämmas, fortsätter Alexandra Loyd.

Men ytterligare ett resultat av processen är att fler i Västerbotten kan få skadestånd av landstinget. En av de mest grundläggande reglerna för ett landsting är nämligen att det ska behandla sina invånare lika.

Inlagor, domar och beslut
Dom Umeå tingsrätt
Umeå tingsrätt, 6 november 2015

Fallet i media (i urval)
”Landstinget läckte konfidentiell patientinformation”
Västerbottens-Kuriren Debatt, 12 februari 2015
”Landsting måste ta ansvar för känsliga personuppgifter”
Nerikes Allehanda Debatt, 19 februari 2015
”Stämmer landstinget för olagliga rutiner”
SVT Nyheter Västerbotten, 7 juli 2015
”Register med stora risker”
Dagens Nyheter, 8 juli 2015
”Skadeståndskrav för röjda patientuppgifter”
Dagens Medicin, 8 juli 2015
”Landstinget bör skämmas”
Västerbottens-Kuriren Debatt, 2 november 2015
”Landstinget döms till skadestånd”
SVT Nyheter Västerbotten, 20 november 2015

Sjukhusfilmningen i Uppsala läns landsting

By Personlig integritet

En svårt sjuk patient filmades när han vårdades i livets slutskede på Akademiska sjukhuset i Uppsala, utan att mannen eller hans anhöriga hade samtyckt till filmningen. Landstinget tillät filmningen och medverkade till att mannens dödskamp blev kommersiell TV-underhållning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde mannens anhöriga landstinget för kränkningen. I november 2014 fick de anhöriga rätt i hovrätten, som tillerkände dem 20 000 kr var i skadestånd.  

Patienten kom in på Akademiska sjukhuset i september 2007 sedan han blivit akut sämre i sin cancersjukdom. Två dagar senare dog han. Under tiden som patienten vårdades på sjukhuset hade landstinget släppt in och gett sin tillåtelse till ett tv-team att filma sjukhusets verksamhet och dess patienter – däribland den cancersjuke mannen. Landstinget lät också tv-teamet filma när personalen beskrev patientens hälsotillstånd ingående. Patienten själv hade aldrig gett sitt samtycke till filmningen.

En dryg månad senare satt patientens fru och dotter framför tv:n då avsnittet av ”Sjukhuset” med deras make respektive pappa visades på TV3. Serien fick direkt stort genomslag med över 350 000 tittare.

– Jag blev chockad, säger dottern.

Familjen blev mycket skakad över att se mannen i bild mitt under deras sorgearbete och begravningsförberedelser. Även andra anhöriga och vänner kände igen honom och kontaktade familjen.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde de anhöriga landstinget och gjorde gällande att de hade rätt till skadestånd eftersom landstinget hade röjt sekretessbelagda uppgifter samt överträtt deras rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

I november 2014 slog Svea hovrätt fast att landstinget var skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen och tillerkände de anhöriga med 20 000 kronor var i skadestånd. Efter hovrättens dom bad landstingsrådet om ursäkt för landstingets agerande.

Inlagor, domar och beslut:

Tingsrättens dom
Uppsala tingsrätt, 23 december 2013
Hovrättens dom
Svea hovrätt, 26 november 2014

Fallet i media (i urval):
”När en döende patient blev bra tv”
Dagens Nyheter, 25 november 2013
”När etiken fallerar”
Upsala Nya Tidning, 20 december 2013
”Dödssjuk man filmades på sjukhus – dom idag”
Sveriges Radio, 23 december 2013
”Sjukhusfilmning: TV3 ska inte sitta vid dödsbädden”
Dagens Nyheter, 24 december 2013
”Vi vill att pappa får upprättelse”
Upsala Nya Tidning, 15 oktober 2014
”Pappans dödskamp filmades – nu får de skadestånd”
Dagens Nyheter, 25 november 2014
”Landstinget ska betala skadestånd för filmad patient”
Sverige Radio P4 Uppland, 26 november 2014
”Nu skipas rättvisa”
Upsala Nya Tidning, 26 november 2014
”Skadestånd till anhöriga- dom i hovrätten”
Sverige Radio P1 Studio Ett, 26 november 2014

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!