Likabehandling

Foto: Camilla Gislow

Centrum för rättvisa försvarar rätten till likabehandling. Ingen ska behöva bli bortsorterad från högskolan eller arbetslivet på grund av kön eller etnisk bakgrund.

Familjen Burston mot staten

Under tio års tid innehöll svensk lagstiftning regler som diskriminerade homosexuella föräldrar. Reglerna gjorde att homosexuella par inte kunde få sitt föräldraskap fastställt på samma villkor som heterosexuella par när ett barn fötts efter assisterad befruktning som skett i utlandet. Makarna Anna och Debbie Burston och deras barn Holly, Jack och John är en av de hundratals familjer som drabbades av den diskriminerande lagen. Med hjälp av Centrum för rättvisa vände sig familjen till Justitiekanslern och begärde skadestånd av staten.

Eivind Torp mot Mittuniversitetet

När docenten Eivind Torp ansökte om meriteringsstöd för att få professorskompetens uppgav Mittuniversitetet att stödet var förbehållet kvinnliga docenter. Som man var han därför inte ens behörig att ansöka. Efter att ha anmält diskrimineringen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som för första gången tog sig an ett fall om positiv särbehandling, fastställde slutligen Arbetsdomstolen att Eivind Torp blivit diskriminerad i strid med diskrimineringslagen. Eivind Torp fick 25 000 kronor i skadestånd.

Daniel Ståhl m. fl. mot Polismyndigheten

Efter att 130 personer anmält antagningsförfarandet till Polishögskolan till Diskrimineringsombudsmannen utan att förfarandet kritiserats, stämde fyra män med Centrum för rättvisas hjälp Rikspolisstyrelsen (numera Polismyndigheten) för olaglig diskriminering. Som svar på stämningen försökte staten att få männens anspråk avvisade på en formell grund, men den manövern misslyckades genom en dom från Högsta domstolen. Efter att målet återförvisats till tingsrätten fick de fyra männen till slut hela det yrkade beloppet, dvs 100 000 kronor vardera från Polismyndigheten.

Simon Wallmark mot Södertörns brandförsvarsförbund

Simon Wallmark satsade två år på en utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete. Men Södertörns Brandförsvarsförbund nekade honom jobb vid rekryteringen av 32 nya medarbetare. Ett antal kvinnor med betydligt sämre eller inga relevanta meriter alls fick istället jobbet som brandman. Efter en förlikning med Södertörns Brandförsvarsförbund fick Simon Wallmark 100 000 kronor i ersättning för den olagliga diskrimineringen.

Elin Sahlin mot Lunds universitet

Elin Sahlin sökte psykologprogrammet inför höstterminen 2008, men nekades plats sedan män automatiskt fått förtur. Elin tog täten för 23 kvinnor i samma situation och stämde universitetet i en grupptalan. I februari 2010 erkände universitetet diskrimineringen och betalade 35 000 kronor vardera i skadestånd.

Hanna Svederborn m.fl. mot SLU

När Hanna Svederborn för andra året i rad missade veterinärutbildningen fick hon klart för sig att män gavs förtur. Hon anmälde SLU till Jämställdhetsombudsmannen, JämO, som gav henne rätt. Det blev startskottet för en grupptalan mot SLU. Hovrätten fällde SLU för olaglig diskriminering och tillerkände kvinnorna 35 000 kronor vardera i skadestånd.

Olivia Rozum m.fl. mot SLU

Under åren 2006 och 2007 fick män upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor att få plats på veterinärutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I landets första grupptalan stämde Olivia Rozum och 44 andra kvinnor SLU för olaglig diskriminering. Hovrätten konstaterade att SLU:s antagningsförfarande var olagligt och tillerkände kvinnorna 35 000 kr vardera i skadestånd.

Lina Forsman m.fl. mot Karlstad universitet

Lina Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson sökte till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen, trots bättre betyg än de män som kvoterades in. I maj 2007 fälldes universitetet för olaglig könsdiskriminering och kvinnorna fick vardera 75 000 kronor i skadestånd.

Elin Spets m.fl. mot Örebro universitet

Elin Spets, Helen Karlsson och Caroline Nilsson sökte till hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen sedan män med sämre meriter kvoterats in. I april 2007 fälldes universitetet för olaglig könsdiskriminering och kvinnorna fick vardera 75 000 kronor i skadestånd.

Cecilia och Josefine mot Uppsala universitet

Cecilia Lönn och Josefine Midander nekades plats på juristutbildningen vid Uppsala universitet trots bättre betyg än sökande som antagits på en särskild kvot för sökande med båda föräldrar födda utomlands. I december 2006 fällde Högsta domstolen universitetet för olaglig etnisk diskriminering och kvinnorna fick 75 000 kronor var i skadestånd.