Likabehandling

Lina Forsman m.fl. mot Karlstad universitet

Lina Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson sökte till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen, trots bättre betyg än de män som kvoterades in. I maj 2007 fälldes universitetet för olaglig könsdiskriminering och kvinnorna fick vardera 75 000 kronor i skadestånd.


Högskolorna gavs 2003 möjligheten att använda sig av lokala urvalsregler för upp till 10 procent av studieplatserna på en utbildning (numera gäller upp till 20 procent av platserna)i syfte att bredda rekryteringen.

Detta tolkades av flera högskolor som en möjlighet att vika studieplatser åt sökande utifrån etnisk bakgrund eller kön.

På åtta utbildningar inom vård och undervisning, där andelen män var mindre än 40 procent, kvoterade Karlstads universitet in manliga sökande till dess den eftersträvade könsfördelningen var uppnådd. För att en manlig sökande skulle få förtur krävdes inga andra meriter än att ha blivit godkänd i gymnasiet och att man har sökt den aktuella utbildningen i första hand.

På sjuksköterskeutbildningen blev konsekvensen att 71 kvinnor hade bättre betyg än den manliga sökande med lägst betyg som kvoterades in. I stort gällde samma sak för samtliga utbildningar i Karlstad som använde kvotering – under den period som kvotering användes kan antalet könsdiskriminerade kvinnor sannolikt räknas till flera hundra per termin.

Olaglig diskriminering
I december 2005 stämde Lina Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson Karlstads universitet och den 11 maj 2007 kom tingsrättens dom: Karlstads universitet fälldes för olaglig könsdiskriminering och kvinnorna fick 75 000 kronor var i skadestånd.

Värmlands tingsrätt anslöt i allt väsentligt till Högsta domstolens bedömning i domen rörande etnisk kvotering vid juristutbildningen vid Uppsala universitet som kom i december 2006. Diskrimineringsförbudet och rätten till likhet inför lagen har erkänts som mänskliga rättigheter och varje undantag måste ha klart och tydligt stöd i lagen och tillämpas restriktivt.

Och något stöd för att kvotera in sämre meriterade män fanns inte, konstaterade tingsrätten. Arbetet med att bredda rekryteringen måste ske med metoder som inte är diskriminerande. Domen överklagades inte.

Kvotering avskaffades
Som ett resultat av de fällande domarna rörande Uppsala universitet (etnisk kvotering till juristutbildningen) samt Örebro och Karlstads universitet (könskvotering till olika vård- och hälsoutbildningar) klargjordes att kvotering – det vill säga positiv särbehandling vid olika meriter – aldrig är tillåten. De högskolor som hade infört sådan kvotering avskaffade den. I dag förekommer inte kvotering av det slaget i högskolan.