Så fungerar det

För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet. Antingen direkt i form av en olaglig kränkning, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.

Utgångspunkten är att vi driver fall som rör rätt till likabehandling (icke-diskriminering), föreningsfrihet, äganderätt, näringsfrihet, rättssäkerhet och personlig integritet.

Som huvudregel ska alltså stat eller kommun vara motpart. I vissa fall kan vi även driva fall där privata särintressen på ett otillbörligt sätt har gynnats av stat eller kommun. När det gäller kränkningar av rättigheter på arbetsmarknaden är det naturligt att arbetsgivare eller fack blir motpart.

Begränsade resurser
Centrum för rättvisa är en ideell organisation med begränsade resurser. Det betyder att vi endast kan åta oss att driva ett fåtal fall per år. Därför tvingas vi till prioriteringar, även bland fall som i och för sig faller inom ramen för vår verksamhet.

Vilken typ av fall driver vi inte?
Centrum för rättvisa driver inte fall som gäller annat än enskilda människors grundläggande fri- och rättigheter (se ovan). Som exempel på fall som vi generellt sett inte åtar oss att driva kan nämnas ärenden som rör statliga/kommunala bidrag eller förmåner, felbehandlingar i sjuk- eller tandvården eller rent privata ärenden som vårdnadstvister, hyrestvister med mera.

Dessa frågor vill vi att du besvarar
Vem har utfört den rättighetskränkning som du vill anmäla?
Hur har det gått till?
Är fler drabbade?

 Formulär

Besvara dessa frågor på max två A4-sidor. Skicka sedan dina svar med e-post till ansokan@centrumforrattvisa.se eller med vanlig post till Centrum för rättvisa, Box 2215, 103 15 Stockholm. Du kan även ladda ner frågorna som formulär ovan.

När får du svar?
När du skickat in din ansökan så kommer vi att göra bedömning huruvida vi ska gå vidare med just ditt fall. Vi hör bara av oss till dig om vi väljer att granska ditt fall närmare eller om vi behöver kompletterande uppgifter el. dyl. Om du inte hör något från oss inom en månad från det att vi mottog din ansökan så har vi gjort bedömningen att vi inte kommer att engagera oss i ditt fall.

Av resursskäl har vi tyvärr inte möjlighet att motivera enskilda beslut.

Behandling av dina personuppgifter
För att vi ska kunna ta ställning till om vi ska driva ditt fall eller inte behöver vi behandla dina personuppgifter. För det behöver vi ditt samtycke. Genom att ansöka om vår hjälp intygar du att du har läst och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

När du fyller i formuläret är det viktigt att du inte lämnar fler personuppgifter om andra än vad som är nödvändigt. Skriv till exempel hellre ”handläggaren” än den specifika handläggarens namn. Om det inte är absolut nödvändigt för att beskriva ditt fall ber vi dig också att undvika att uppge några känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är bl.a. personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.

Om du har några frågor om hur du ska fylla i formuläret är du välkommen att kontakta oss på ansokan@centrumforrattvisa.se.

Handbok för fri- och rättigheter

Ladda ner hela vår handbok om hur du kan gå till väga för att få en rättslig prövning och ta bättre kunskap om hur det grundläggande juridiska fri- och rättighetsskyddet ser ut. Vår förhoppning är att fler enskilda människor som drabbas inte bara ska få rätt i teorin, utan även i praktiken.

Ladda ner

Olika processer

Om du anser att dina fri- och rättigheter har kränkts blir nästa fråga hur du kan hävda dina rättig­heter. Här följer de viktigaste process­vägarna. Det är alltid bra att börja med att fråga sig vad man vill åstadkomma: en ändring av ett beslut, att kritik riktas mot en myndighet, eller önskar man få upprättelse i form av skadestånd?

Bra att ha

Här hittar du olika exempel som kan hjälpa till när du ska skriva din anmälan.