Centrum för rättvisas personuppgiftspolicy

Centrum för rättvisa värnar om den personliga integriteten och strävar efter att alltid ha en hög nivå på skyddet för de personuppgifter som vi behandlar i verksamheten. I den här personuppgiftspolicyn anger vi vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, vad vår rättsliga grund för behandlingen är samt hur länge vi sparar uppgifter. Här kan du också läsa om dina rättigheter i samband med behandlingen samt hur du kan komma i kontakt med oss.

Det är viktigt att du har tagit del av personuppgiftspolicyn och förstår innebörden av den. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftspolicyn är uppdelad efter de kategorier av fysiska personer vars personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet: studenter, gåvogivare, klienter och andra rättssökande i vår fallverksamhet, journalister, personer i rekryteringsprocesser, prenumeranter på nyhetsbrev samt övriga fall – allt för att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du kan enkelt navigera dig genom personuppgiftspolicyn genom följande innehållsförteckning:


Centrum för rättvisa är personuppgiftsanvarig

Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse, som är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm med org. nr 802412-1215, Box 2215, 103 15 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar i verksamheten. Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller per brev till adressen ovan.


Behandling av dina personuppgifter som student

Centrum för rättvisas studentprogram erbjuder flera aktiviteter och möjligheter för juriststudenter. Via vår hemsida kan du som juriststudent skicka in en ansökan till vårt fri- och rättighetsinternat, ansöka om att bli sommarnotarie eller uppsatspraktikant samt ansöka om Midander-Lönnstipendiet eller om att få delta på evenemang som vi anordnar (www.centrumforrattvisa.se/student).

Behandling av personuppgifter i samband med ansökan till vårt studentprogram

När du skickar in en ansökan till oss behandlar vi vissa personuppgifter om dig. För ansökan till sommarnotarietjänstgöring och uppsatspraktik samlar vi in namn, kontaktuppgifter, personligt brev, meritförteckning samt betygskopia och eventuella intyg. Vid ansökningar till Midander-Lönnstipendiet samlar vi in namn, kontaktuppgifter, uppsats och betygskopia. Vid ansökningar om att delta på fri- och rättighetsinternatet samt andra evenemang och aktiviteter som vi anordnar kan vi samla in personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, personligt brev, meritförteckning, betyg samt uppgifter om eventuella allergier.

Vi behöver behandla dessa personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan samt för att administrera och utvärdera de olika aktiviteterna. Behandlingarna sker med stöd av vårt intresse av att kunna genomföra de olika rekryteringsprocesserna och aktiviteterna.

Behandling av personuppgifter efter beslut om tilldelning av plats på vårt studentprogram

Om du har ansökt om att bli internatdeltagare, sommarnotarie, uppsatspraktikant, stipendiat eller deltagare vid evenemang sparar vi dina uppgifter så länge som krävs för att säkerställa efterlevnad och kontroll av de förpliktelser som åvilar verksamheten enligt diskrimineringslagen (2008:567). För det fall vi behöver spara dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov kommer vi att begära ditt samtycke. Vad gäller uppgift om allergier raderar vi uppgifterna direkt efter avslutat internat eller evenemang.

Om du väljs ut som Midander-Lönnstipendiat sparar vi uppgifterna om ditt namn och uppsats till dess att du meddelar oss att du inte lägre vill att vi behandlar dessa. Grunden för den behandlingen är ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla genom att kontakta oss på [email protected].


Behandling av dina personuppgifter som gåvogivare

Centrum för rättvisas verksamhet är beroende av gåvor och bidrag från enskilda. Vi är därför mycket tacksamma för alla gåvor som vi får – stora som små. När vi tar emot en gåva från dig behöver vi behandla vissa personuppgifter. Vilka personuppgifter som vi behandlar beror på sättet som du lämnar gåvan:

a) Om du ger en gåva via Swish eller via SMS behandlar vi ditt namn och telefonnummer, inbetalat belopp samt tidpunkten och sättet för betalningen.

b) Om du ger en gåva via bank-, plusgiro eller banköverföring behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter (om du väljer att uppge dessa uppgifter) samt inbetalat belopp och sättet för betalningen.

c) Om du ger en gåva via avstående av aktieutdelning behandlar vi de personuppgifter som tillhandahålls av din, respektive vår bank om överföringen samt inbetalat belopp och sättet för betalningen.

Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna ta emot, administrera och redovisa din gåva, för att bedöma stiftelsens ekonomiska ställning och behov samt för att säkerställa att gåvan är förenlig med stiftelsens syfte och värdegrund och att den inte kan äventyra stiftelsens oberoende. Behandlingen grundas på ditt och vårt intresse av att gåvan ska kunna tas emot samt, i förekommande fall, på att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal om gåva till stiftelsen.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som du har åtagit dig att göra inbetalningar till oss eller så länge som det behövs för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser beträffande exempelvis redovisning och bokföring. Med stöd av en intresseavvägning kan vi också komma att spara uppgifterna så länge som det behövs för att (a) säkerställa och kontrollera att gåvor är förenliga med stiftelsens syfte och värdegrund samt att de inte kan äventyra stiftelsens oberoende, samt (b) föra ett internt register över historiska gåvogivare, som har eller har haft ett uttryckligt åtagande att ge gåvor under viss tid, för att kunna äska ytterligare medel vid behov.


Behandling av personuppgifter i vår fallverksamhet

De rättsfall som vi driver kan antingen komma till oss genom ansökningar om vår hjälp via post, e-post eller telefon eller genom de efterforskningar vi själva gör. Det ligger i Centrum för rättvisas uppdrag att granska myndigheter och att informera enskilda om deras rättigheter.

Behandling av dina personuppgifter när du ansöker om vår hjälp

När du fyller i vårt formulär på hemsidan och/eller mailar eller postar in din ansökan till oss behandlar vi personuppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter samt en beskrivning av ditt ärende. Vi behöver dessa uppgifter för att vi ska kunna bedöma om vi kan engagera oss i ärendet.

För det fall Centrum för rättvisa inte kan engagera sig i ditt fall kommer vi att radera dina personuppgifter senast ett år från det att vi mottagit ansökan.

Arkiveringen sker av administrativa skäl samt för att vi ska kunna göra korrekta bedömningar och analyser av olika problemområden.

Behandlingarna sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar i samband med att du skickar in ansökan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på [email protected]. Vi kommer då att radera dina personuppgifter men kan då inte heller behandla din ansökan.

Behandling av dina personuppgifter i samband med våra granskningar och rapporter

Vi behandlar personuppgifter från allmänt tillgängliga källor genom att begära ut allmänna handlingar från domstolar, myndigheter och andra offentliga organ. Dessa handlingar kan innehålla personuppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, där intresset motsvarar syftet med behandlingen som är att granska missförhållanden och/eller att informera enskilda om deras rättigheter.

I de fall våra granskningar ligger till grund för en rapport, debattartikel eller annan publikation som vi offentliggör, t.ex. en sammanställning och/eller analys av myndighets- eller domstolspraxis i en viss fråga, kommer vi att avidentifiera eventuella personuppgifter. Underlaget till en sådan rapport eller debattartikel (t.ex. domar eller beslut) kan komma att arkiveras under en period om upp till två år för att publikationerna ska kunna följas upp och granskas. Därefter raderas uppgifterna.

Behandling av dina personuppgifter som klient

Om vi kommer överens om att Centrum för rättvisa ska driva ditt fall behandlar vi dina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, fotografier och rörlig media samt andra personuppgifter för att kunna administrera och driva fallet, bilda opinion samt berätta om Centrum för rättvisas verksamhet och ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det behövs för att fullfölja vårt avtal med dig, säkerställa och visa stiftelsens oberoende samt tillvarata stiftelsens rätt vid eventuella rättsliga anspråk.

Behandlingen grundas på ditt samtycke, på att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt med stöd av vårt intresse av att tillvarata stiftelsens rätt vid eventuella rättsliga anspråk. Vad gäller användningen av fotografier samt rörlig media sker detta med stöd av det samtycke som du lämnar i samband med att vi träffar en överenskommelse om att stiftelsen ska driva ditt fall. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på [email protected].


Behandling av dina personuppgifter som journalist

Centrum för rättvisa behandlar i vissa fall namn och kontaktuppgifter avseende journalister som kontaktat oss och bett oss att hålla dem uppdaterade om relevanta händelser i vår verksamhet. Vi behandlar i vissa fall även namn och kontaktuppgifter till journalister som på annat sätt visat intresse för Centrum för rättvisa eller de frågor eller fall som vi driver.

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna skicka ut pressmeddelanden och nyhetsbrev samt lämna tips. Behandlingen sker med stöd av intresset av att hålla dig uppdaterad om vårt arbete för individens fri- och rättigheter. Vi sparar uppgifterna till dess du meddelar oss att du inte längre vill ha några utskick från oss. Vill du inte längre ha utskick från oss kan du kontakta oss på [email protected]. Vi kommer då att radera dina personuppgifter men kan då inte heller skicka ut pressmeddelanden/nyheter eller lämna tips till dig.


Behandling av dina personuppgifter i rekryteringsprocesser

När du gör en förfrågan om, eller ansöker om arbete eller praktik på Centrum för rättvisa behandlar vi vissa personuppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter, personligt brev, meritförteckning samt betyg och eventuella intyg. Vi behöver behandla dessa personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan och behandlingen sker med stöd av vårt intresse av att kunna genomföra de olika rekryteringsprocesserna.

Vi sparar vi dina uppgifter så länge som krävs för att säkerställa efterlevnad och kontroll av de förpliktelser som åvilar verksamheten enligt diskrimineringslagen (2008:567). För det fall att vi behöver spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att begära ditt samtycke.


Behandling av dina personuppgifter för nyhetsbrev

Om du har deltagit i Centrum för rättvisas studentprogram eller på något evenemang som vi har anordnat, är eller har varit gåvogivare eller på annat sätt visat intresse för Centrum för rättvisas verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, adress och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information om vår verksamhet till dig. Behandlingen sker med stöd av intresset av att hålla dig uppdaterad om vår verksamhet.

Vi sparar uppgifterna till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha några utskick från oss. Du kan avregistrera dig från utskicken genom att kontakta oss på [email protected] eller genom att avprenumerera via länken i nyhetsbrevet. Vi kommer då att radera dina personuppgifter men kan då inte heller skicka ut nyhetsbrev eller annan information till dig.


Behandling av dina personuppgifter i övriga fall

I de fall som vår behandling av dina personuppgifter inte täcks av informationen under rubrikerna ovan gäller följande för vår behandling av uppgifterna.

Telefonsamtal, brev eller e-post från dig till Centrum för rättvisa

Om du talar in ett röstmeddelande eller kontaktar stiftelsen eller medarbetare på stiftelsen via post eller e-post innebär det att vi behöver behandla de personuppgifter som du anger i samtalet/brevet såsom ditt namn och dina kontaktuppgifter. Genom att kontakta oss samtycker du till den behandlingen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på [email protected]. Vi kommer då att radera dina personuppgifter men kan då inte heller besvara din fråga eller behandla ditt ärende.

Vi kommer enbart att behandla dina personuppgifter till dess att vi har handlagt ditt ärende/din fråga, eller som längst i ett år från att ärendet avslutats. Arkiveringen sker på grund av administrativa skäl samt för att vi ska kunna göra korrekta bedömningar och analyser av olika problemområden i enlighet med vårt uppdrag och intresse av att granska myndigheter och att informera enskilda om deras rättigheter.


Vilka vi delar dina personuppgifter med

För att vi exempelvis ska kunna arrangera evenemang, administrera inbetalningar eller driva rättsfall är det ibland nödvändigt att vi delar dina personuppgifter med andra aktörer som fungerar som s.k. personuppgiftsbiträden åt oss. Personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med att skicka ut nyhetsbrev och pressmeddelanden, hantera bokföring och redovisning samt som tillhandahåller och hanterar IT-tjänster, inbegripet hemsidan, etc.

När vi delar med oss av dina personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde sker det enbart för att kunna uppfylla de ändamål för vilka de har samlats in. Vi har även skriftliga avtal som reglerar säkerhetskrav, internationella överföringar och personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna i övrigt (personuppgiftsbiträdesavtal).

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU/EES. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi har vidtagit kan du kontakta oss.

Vi kan även dela dina personuppgifter med företag som själva är personuppgiftsansvariga. Det innebär att det företaget självständigt är ansvarigt för hur personuppgifterna behandlas när de kommit företaget till del. De självständigt personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela personuppgifter med är statliga myndigheter (såsom Polisen eller Skatteverket), om det föreligger skyldighet till det enligt lag eller vid misstanke om brott, samt företag som tillhandahåller boenden eller catering för våra evenemang/aktiviteter. Information om hur dessa självständigt personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter kan du hitta i det företagets personuppgiftspolicy (eller motsvarande dokument).

Vi delar aldrig med oss av dina personuppgifter för kommersiella syften.


Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.


Dina rättigheter

Du kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev genom att klicka på avprenumerera i e-postutskicket eller genom att kontakta oss på [email protected].Vi kommer då att upphöra med utskicken och radera dina personuppgifter.

Du har även rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller per brev till adressen ovan.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.


Ändringar i policyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.