Likabehandling

Elin Spets m.fl. mot Örebro universitet

Elin Spets, Helen Karlsson och Caroline Nilsson sökte till hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen sedan män med sämre meriter kvoterats in. I april 2007 fälldes universitetet för olaglig könsdiskriminering och kvinnorna fick vardera 75 000 kronor i skadestånd.


Högskolorna gavs 2003 möjligheten att använda sig av lokala urvalsregler för upp till 10 procent av studieplatserna på en utbildning (numera gäller upp till 20 procent av platserna)i syfte att bredda rekryteringen.

Detta tolkades av flera högskolor som en möjlighet att vika studieplatser åt sökande utifrån etnisk bakgrund eller kön. Tillsammans med Karlstads universitet, Malmö högskola och Mälardalens högskola utmärkte sig Örebro universitet genom att använda könskvotering vid urvalet till 13 olika utbildningsprogram.

I samtliga fall gavs män förtur till olika utbildningar på bekostnad av bättre meriterade kvinnor. På hälsoutvecklarprogrammet öronmärktes 4 av 25 platser åt män – Helen Karlsson, Elin Spets Ramberg och Caroline Nilsson nekades kvinnorna plats trots att de hade bättre betyg eller resultat på högskoleprov än de män som antogs.

Olaglig diskriminering
I december 2005 stämde kvinnorna Örebro universitet med Centrum för rättvisa som ombud. Den 30 april 2007 fälldes universitet för olaglig könsdiskriminering av Örebro tingsrätt och kvinnorna fick vardera 75 000 kronor i skadestånd.

Örebro tingsrätt anslöt i allt väsentligt till Högsta domstolens bedömning i domen rörande etnisk kvotering vid juristutbildningen vid Uppsala universitet som kom i december 2006. Diskrimineringsförbudet och rätten till likhet inför lagen har erkänts som mänskliga rättigheter och varje undantag måste ha klart och tydligt stöd i lagen och tillämpas restriktivt.

Och något stöd för att kvotera in sämre meriterade män fanns inte, konstaterade tingsrätten. Arbetet med att bredda rekryteringen måste ske med metoder som inte är diskriminerande. Domen överklagades inte.

Kvotering avskaffades
Som ett resultat av de fällande domarna rörande Uppsala universitet (etnisk kvotering till juristutbildningen) samt Örebro och Karlstads universitet (könskvotering till olika vård- och hälsoutbildningar) klargjordes att kvotering – det vill säga positiv särbehandling vid olika meriter – aldrig är tillåten. De högskolor som hade infört sådan kvotering avskaffade den. I dag förekommer inte kvotering av det slaget i högskolan.

Pressklipp
  • April 2007

    • Örebro tingsrätt

      Dom