Likabehandling

Hanna Svederborn m.fl. mot SLU

När Hanna Svederborn för andra året i rad missade veterinärutbildningen fick hon klart för sig att män gavs förtur. Hon anmälde SLU till Jämställdhetsombudsmannen, JämO, som gav henne rätt. Det blev startskottet för en grupptalan mot SLU. Hovrätten fällde SLU för olaglig diskriminering och tillerkände kvinnorna 35 000 kronor vardera i skadestånd.


Hanna Svederborn kom, trots högsta betyg från folkhögskola, inte in på veterinärutbildningen på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I ett så kallat ”viktat lotteri” hade män getts upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med lika bra meriter att få en plats. Som ett resultat av det viktade lotteriet antogs enbart män i den urvalsgruppen.

Bakgrunden till fallet är att fler kvinnor än män läser till veterinär, och att det på senare år har slagit igenom i veterinäryrket. Veterinär är traditionellt ett mansdominerat yrke, men sedan några år är kvinnorna i majoritet.

Fick rätt hos JämO
När Hanna Svederborn missat utbildningen två år i rad anmälde hon själv SLU till Jämställdhetsombudsmannen, JämO. Centrum för rättvisa ställde upp med ett yttrande om juridiken i fallet. I juni 2008 beslutade JämO att SLU gjort sig skyldigt till olaglig könsdiskriminering – förfarandet stred mot både EG-rätten och lagen om likabehandling av studenter i högskolan (som från 1 januari 2009 har ersatts av diskrimineringslagen).

Vid den tidpunkten hade Centrum för rättvisa kommit fram till att 48 kvinnor befann sig i exakt samma situation som Hanna Svederborn. I juli samma år initierades en grupptalan mot SLU i tingsrätten, till vilken Hanna Svederborn anslöt sig.

Grupptalan
Tillsammans med 43 andra kvinnor (alla utom fyra valde att gå med i grupptalan) stämde Hanna Svederborn SLU i en grupptalan (se www.grupptalanmotslu.se). Den 30 mars 2009 fällde Uppsala tingsrätt SLU för olaglig diskriminering och tilldömde kvinnorna vardera 35 000 kronor i skadestånd. Justitiekanslern, JK, överklagade domen till Svea hovrätt. Den 21 december fastställde en enig hovrätt tingsrättens dom.

Pressklipp