Likabehandling

Eivind Torp mot Mittuniversitetet

När docenten Eivind Torp ansökte om meriteringsstöd för att få professorskompetens uppgav Mittuniversitetet att stödet var förbehållet kvinnliga docenter. Som man var han därför inte ens behörig att ansöka. Efter att ha anmält diskrimineringen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som för första gången tog sig an ett fall om positiv särbehandling, fastställde slutligen Arbetsdomstolen att Eivind Torp blivit diskriminerad i strid med diskrimineringslagen. Eivind Torp fick 25 000 kronor i skadestånd.


Inte behörig att söka
Eivind Torp är docent och anställd som universitetslektor i juridik vid Mittuniversitetet. Han har en bakgrund som socialantropolog och har ägnat sin akademiska karriär åt samers rättigheter. År 2012 sökte han det meriteringsstöd som delas ut av Mittuniversitetet. Stödet innebär en strategisk satsning på en docent som är aktuell för ett professorsämbete inom en snar framtid. Stödet uppgår till 700 000 kronor och innebär en unik möjlighet att under nästan ett års tid ägna sig åt forskning för att uppnå tillräckliga kvalifikationer för en professur.

Men Eivind Torps ansökan beaktades inte ens eftersom han enligt uppgift inte var behörig att ansöka som man. Eftersom kvinnor var underrepresenterade bland professorerna vid universitetet var meriteringsstödet förbehållet kvinnliga docenter. År 2013 fick Eivind Torp inte ens kännedom om att meriteringsstödet utlysts på nytt – informationen skickades enbart till kvinnliga docenter. Eftersom Eivind Torp är nära professorskompetens skulle han med hjälp av meriteringsstödet kunnat ägna sig åt forskning på heltid och bli befordrad till professor inom ett år, istället för fyra år. Meriteringsstödet var därför avgörande för Eivind Torps chanser att bli befordrad inom en snar framtid.

Utbredd missuppfattning
Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning kan vara tillåtet, men bara i ett sista led och bara om det sker vid lika meriter (s.k. positiv särbehandling). Kön får aldrig vara automatiskt eller ovillkorligt avgörande. Sådan kvotering är inte tillåten enligt svensk rätt.

Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde Eivind Torp fallet till DO, som bestämde sig för att ta fallet vidare till domstol. Fallet var det första fallet om positiv särbehandling som DO tog sig an. DO hade vid en rad tillfällen tidigare nekat hjälp till människor som drabbats av könsdiskriminering, bland annat de många kvinnor som under 2000-talet anmälde högskolor i Sverige för olaglig diskriminering vid antagningen. Läs mer om ett av de fallen här. 

Arbetsdomstolen tillerkänner diskrimineringsersättning
Under processens gång medgav Arbetsgivarverket, som förde processen på Mittuniversitetets vägnar, att Eivind Torp diskriminerats i strid med diskrimineringslagen. Parterna kunde däremot inte enas om ersättningsnivån. DO begärde 50 000 kronor medan Mittuniversitetet medgav 25 000 kronor. Arbetsdomstolen gick på Mittuniversitetets linje och tillerkände Eivind Torp 25 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Pressklipp
 • Maj 2015

  • Diskrimineringsombudsmannen

   Beslut

 • Juni 2015

  • Arbetsdomstolen

   Dom