Likabehandling

Olivia Rozum m.fl. mot SLU

Under åren 2006 och 2007 fick män upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor att få plats på veterinärutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I landets första grupptalan stämde Olivia Rozum och 44 andra kvinnor SLU för olaglig diskriminering. Hovrätten konstaterade att SLU:s antagningsförfarande var olagligt och tillerkände kvinnorna 35 000 kr vardera i skadestånd.


I juli 2008 stämde 44 kvinnor SLU i landets första grupptalan om diskriminering. Kvinnorna begärde skadestånd sedan män vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007 i ett så kallat ”viktat lotteri” har getts upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med lika bra meriter att få en plats. Samtliga 44 kvinnor sökte veterinärutbildningen med högsta betyg från folkhögskola. Men som ett resultat av det viktade lotteriet antogs enbart män i den urvalsgruppen.

Bakgrunden var att fler kvinnor än män läser till veterinär, och att det på senare år har slagit igenom i veterinäryrket. Veterinär är traditionellt ett mansdominerat yrke, men sedan några år tillbaka är kvinnorna i majoritet.

Underkändes av hovrätten
Hovrätten konstaterade att enligt huvudregeln är särbehandling på grund av kön förbjuden. Hovrätten menade också att utrymmet för undantag från huvudregeln är begränsat och att det är tveksamt om det över huvud taget går att göra undantag från huvudregeln med en sådan urvalsmetod som SLU använt.

Under alla förhållanden var den diskriminering som de 44 kvinnorna drabbats av inte proportionerlig i förhållande till den begränsade effekt den haft. Därför konstaterade hovrätten att SLU gjort sig skyldigt till olaglig könsdiskriminering. Justitiekanslern som är universitetets ombud valde att inte överklaga och hovrättens dom står därför fast.

Tusentals drabbas varje år
Processen har stort allmänt intresse – en granskning från Centrum för rättvisa visar att under åren 2006–2008 förekom cirka 8 000 liknande fall av diskriminering i högskolan. I 94 procent av fallen är det kvinnor som drabbats.

Pressklipp
 • Mars 2009

  • Uppsala tingsrätt

   Dom

 • December 2009

  • Svea hovrätt

   Dom