Category

Uncategorized

Partille kommun fälldes för brott mot äganderätten – sekretessbelägger uppgifter för att undvika ny stämning

By Aktuellt, Uncategorized

I april 2021 vann Centrum för rättvisas klient Bill Persson mot Partille kommun i hovrätten. Hovrätten slog fast att Partille kommun hade brutit mot grundlagen när den tvingat Bill Persson att betala 793 961 kronor i gatukostnadsavgifter för kommunens byggprojekt. Stiftelsens jurister har därefter begärt ut handlingar för att säkerställa att kommunen följer domen även i förhållande till andra kommuninvånare i Bill Perssons situation. Men kommunen har valt att lägga locket på och hänvisar till sekretess för att skydda sig mot ytterligare stämningar. Centrum för rättvisa har överklagat sekretessbeslutet till kammarrätten för att få del av handlingarna.

– Syftet med offentlighetsprincipen är att den offentliga maktutövningen ska kunna granskas. Det vore därför orimligt om staten eller kommuner kunde hemlighålla information med hänvisning till risken att de kan komma att hållas ansvariga i domstol för överträdelser av grundlagen och Europakonventionen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Erik Scherstén och Emanuel Klerfelt Johansson driver målet mot Partille kommun.

Bakgrunden är att Partille kommun för några år sedan beslutade att ett område i kommunen skulle göras om från ett skogs- och naturområde till ett bostadsområde med tät bebyggelse. Kommunen bestämde därefter att de befintliga fastighetsägarna i området skulle vara med och betala för nya vägar som behövdes för exploateringsprojektet. Pensionären Bill Persson var en av de fastighetsägare som drabbades. Fem dagar innan julafton år 2017 fick han en gatukostnadsfaktura från kommunen på 793 961 kronor som skulle betalas inom en dryg månad.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Bill Persson Partille kommun. Under våren 2021 gav Hovrätten för Västra Sverige Bill Persson rätt och konstaterade att kommunens gatukostnadsavgifter utgjort en överträdelse av hans grundlagsskyddade egendomsskydd. Hovrätten förpliktade därför kommunen att betala tillbaka den olagliga avgiften.

I ett pressmeddelande skrev kommunen att den ansåg att hovrättens dom ”lämnar en hel del frågetecken kring vilka konsekvenser den innebär framgent”. Trots det valde kommunen att inte överklaga domen till Högsta domstolen. Som ett led i arbetet med att kontrollera att kommunen följer hovrättens dom har Centrum för rättvisa begärt ut en promemoria i vilken Partille kommuns rättsliga ombud analyserar konsekvenserna av domen i förhållande till andra fastighetsägare som krävts på höga avgifter. Kommunen vägrar dock att lämna ut stora delar av handlingen med hänvisning till risken för kommande rättsprocesser. Centrum för rättvisa har nu överklagat sekretessbeslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Läs överklagandet här.

Läs Partille kommuns sekretessbeslut här.

Läs mer om Centrum för rättvisas klient Bill Persson och gatukostnadsavgifterna i Partille kommun här.

Foto till vänster: Partille kommun. Foto till höger: Centrum för rättvisa.  

Kontakt
Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa.
073 543 41 01 / alexander.ottosson@centrumforrattvisa.se

Fri- och rättighetsinternat 2021

By Uncategorized

Centrum för rättvisas Fri- och rättighetsinternat är höjdpunkten i vårt studentprogram. Varje sommar sedan 2004 får trettio juriststudenter chansen att under fyra dagar diskutera konstitutionell rätt och strategisk processföring med landets främsta jurister. Ansök till 2021 års internat senast den 30 april!

För artonde året i rad anordnar vi vårt populära sommarinternat där du som deltagare får träffa några av landets främsta jurister, delta i spännande diskussioner och case-övningar samt träffa några av Centrum för rättvisas klienter. Justitieråd, professorer, JK, Riksåklagaren och Advokatsamfundets generalsekreterare föreläser regelbundet på internatet – föregående års program hittar du här (PDF). För mer information om innehållet på internatet, se filmen nedan.

När är internatet?

Årets internat äger rum den 17–20 augusti 2021 Villa Lovik utanför Stockholm alternativt digitalt via Zoom. Information om internatet kommer ske fysiskt eller digitalt kommer under juni månad.

Vad kostar det?

Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Eget hotellrum och alla måltider ingår. Det är också möjligt att ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden. 

Vem kan delta?

Internatet riktar sig till dig som studerar på juristprogrammet, har läst minst sex terminer och är intresserad av strategisk processföring och individens fri- och rättigheter.

Hur du ansöker

Sista ansökningsdag för 2021 års internat är den 30 april 2021. Ansökan skickas till rekrytering@centrumforrattvisa.se och ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg från juristprogrammet. Märk din ansökan med ”Fri- och rättighetsinternat”.

Har du frågor? 

Hör av dig till Lisa Andersson.

Behandling av personuppgifter

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Policy för kommentarer på Centrum för rättvisas sociala medier

By Uncategorized

Centrum för rättvisas sociala medier syftar till att informera och skapa diskussion om individens fri- och rättigheter. Vi välkomnar debatt och olika åsikter, samtidigt som vi värnar ett sakligt och respektfullt diskussionsklimat. Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla är enligt lag skyldig att ha uppsikt över den samt i vissa fall ta bort meddelanden som kan bryta mot lagen. Med beaktande av detta har följande policy för Centrum för rättvisas sociala medier tagits fram.

En kommentar kan komma att döljas eller tas bort vi bedömer att den

  • inte anknyter till det ämne som det ursprungliga inlägget handlar om,
  • innehåller ett alltför aggressivt språk eller personangrepp,
  • är hotfull eller uppmanar till våld, hat och/eller andra handlingar som är olagliga,
  • innehåller rasistiska kommentarer eller andra grovt nedsättande kommentarer om personer eller grupper,
  • innehåller skildringar som avses i 16 kap. 10 a § brottsbalken (barnpornografibrott) eller 16 kap. 10 c § brottsbalken (olaga våldsskildring),
  • utgör reklam eller spam (t.ex. för att kommentaren postats flera gånger),
  • innehåller känsliga personuppgifter,
  • är skriven på ett annat språk än svenska eller engelska (eftersom vi då inte kan granska innehållet),
  • riskerar att utgöra intrång i tredje mans rättigheter, t.ex. upphovsrätt, eller
  • innehåller länkar till sidor/innehåll som Centrum för rättvisa inte ansvarar för, om det kan finnas risk för att innehållet i länkarna är oförenligt med lag eller denna policy.

Tänk på att dina kommentarer kan läsas av alla andra. Lämna därför inga känsliga uppgifter.

Användare som inte respekterar denna policy kan komma att blockeras från att göra nya inlägg.

Om ni ser kommentarer som bryter mot denna policy kan ni anmäla det via meddelande till Centrum för rättvisas konto på Facebook/Instagram/LinkedIn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!