Rättssäkerhet

Lucky Dev mot Sverige

Europadomstolen har fällt svenska staten för brott mot rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. I fallet hade en kvinna från Stockholm åtalats för skattebrott – anklagelser som hon sedan kom att frias ifrån. Samtidigt hade hon påförts skattetillägg i en parallell process som fortsatte även efter att hon friats i skattebrottsprocessen. Detta stod i strid med Europakonventionen och kvinnan tillerkänns nu 2 000 euro i skadestånd av Europadomstolen.


Tidigare har även Högsta domstolen, HD, slagit fast att den här typen av dubbla förfaranden står i strid med rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. Men HD:s hållning har varit att rätten till resning eller annan gottgörelse för dem som drabbats bara gäller för fel som begåtts av staten efter den 10 februari 2009.

I Lucky Dev mot Sverige gör Europadomstolen en annan bedömning och öppnar för att människor som drabbats även före februari 2010 ska kunna få rättelse. Målet kan komma att få stor betydelse för tusentals människor som har drabbats av dubbla förfaranden i skattemål och är en viktig påminnelse om att grundläggande rättssäkerhetskrav också gäller på skatteområdet.

Centrum för rättvisa var ombud tillsammans med advokat Börje Leidhammar, som tog ärendet till Europadomstolen.

  • November 2014

    • Europadomstolen

      Dom