Yrkes- och näringsfrihet

Andrei Myslivets mot Migrationsverket

Migrationsöverdomstolen har 15 maj 2018 bestämt att Centrum för rättvisas klient Andrei Myslivets ska beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Andrei får därmed rätt mot Migrationsverket som ansåg att han skulle utvisas på grund av påstådda semester- och lönebrister. Migrationsöverdomstolen slår fast att Andreis anställningsvillkor vid en helhetsbedömning har uppfyllt lagens krav. Domen är vägledande och kommer att få betydelse för ett stort antal arbetskraftsinvandrare som riskerar utvisning i liknande fall.


Foto: Linus Meyer.

– Migrationsöverdomstolen klargör att den viktiga princip som slogs fast i fallet med pizzabagaren Danyar Mohammed om att mindre misstag från seriösa arbetsgivare inte ska leda till att arbetskraftsinvandrare utvisas ska tillämpas i fler fall än vad som tidigare har framgått. Det här är en bra dom som ytterligare stärker arbetskraftsinvandrares rättssäkerhet i Sverige, säger Fredrik Bergman, ombud för Andrei Myslivets och chef för Centrum för rättvisa.

När Andrei Myslivets ansökte om fortsatt arbetstillstånd i Sverige efter att ha arbetat här som isoleringsmontör sedan 2012 beslutade Migrationsverket att han och hans hustru skulle utvisas ur Sverige.

Migrationsverket hänvisade dels till att Andreis lön under tre månader hade understigit det s.k. försörjningskravet på 13 000 kr, dels till att det av hans lönespecifikationer inte gick att utläsa att han hade haft semester år 2012, och dels till att hans månadslön – även om den var kollektivavtalsenlig – under vissa månader hade understigit den lön som arbetsgivaren hade angett i de anställningserbjudanden som låg till grund för arbetstillstånden.

Migrationsöverdomstolen hänvisar i sin dom till vad den uttalade i målet med pizzabagaren Danyar Mohammed (MIG 2017:25) om att frågan om arbetskraftsinvandrare har haft kollektivavtalsenliga villkor inte kan bedömas månad för månad utan ska avgöras genom en helhetsbedömning.

Domstolen slår sedan fast att ett liknande synsätt ska gälla även vid bedömningen av om lönen har motsvarat försörjningskravet och vid bedömningen av semesterförmåner.

Migrationsöverdomstolen framhåller att det – även om särskild försiktighet ska gälla med att godta avvikelser från försörjningskravet – inte är rimligt om möjlighet till undantag från utvisning helt saknas bara för att en persons månadslön någon eller några gånger har understigit 13 000 kronor.

Eftersom det i Andreis fall rörde sig om endast tre månader under fyra år, och eftersom han kunnat lämna förklaringar till att lönen varit låg under dessa månader, anser Migrationsöverdomstolen att försörjningskravet vid en helhetsbedömning har varit uppfyllt.

När det sedan gäller semesterförmånerna så konstaterar Migrationsöverdomstolen att det faktum att Andreis lönespecifikationer inte utvisar något semesteruttag under 2012 – trots att han uppgett att haft semester – har berott på rent administrativt misstag från arbetsgivarens sida och därför inte kan läggas till grund för utvisning.

Vad slutligen gäller skillnaden mellan lönen i anställningserbjudandet och den lön som Andrei fick utbetald så konstaterar Migrationsöverdomstolen att varje skillnad i det avseendet inte kan läggas till grund för avslag och utvisning. Om det finns godtagbara förklaringar till skillnaden och lönen fortfarande är kollektivavtalsenlig ska tillstånd ändå beviljas.

Skälet till att Andrei inte hade haft exakt den månadslön som arbetsgivaren uppgett i anställningserbjudandet var att Andrei, i likhet med många andra i hans bransch, hade rörligt lön som varierade beroende på hur mycket han arbetade varje månad. Månadslönen i anställningserbjudandet hade därför byggt på en uppskattning.

Migrationsöverdomstolen bedömde att Andrei hade lämnat en godtagbar förklaring även i det här avseendet, och ansåg att Migrationsverket också på denna punkt hade saknat skäl att utvisa Andrei Myslivets och hans hustru.

Migrationsöverdomstolens slutsats blev alltså att Andrei Myslivets och hans hustru får stanna i Sverige. Eftersom Andrei har förvärvat en stark anknytning till arbetsmarknaden beviljas båda permanenta uppehållstillstånd.

– Migrationsöverdomstolen ger ny vägledning i tre olika frågor: det gäller betydelsen av mindre avvikelser från försörjningskravet, semestervillkor och anställningserbjudande. Enligt domstolen ska samtliga villkor bli föremål för en nyanserad helhetsbedömning. Detta innebär att fler arbetskraftsinvandrare än tidigare kommer slippa utvisning på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren, avslutar Fredrik Bergman.