Äganderätt

Makarna Fredriksson mot Sunne kommun

Carl-Olov Fredriksson bor sedan födseln i en fastighet i Bäckebron i Sunne som hans föräldrar byggde redan 1935. En föreslagen detaljplan kan tvinga honom och hans fru Monica bort från huset. Det näraliggande sågverket har bekostat och initierat detaljplaneförslaget.


I sju år har paret Fredriksson levt med hotet om att deras hem ska tas ifrån dem. 2004 presenterade sågverkets representanter för första gången idén om att lösa in deras fastighet. Paret stod dock på sig och svarade varje gång att deras fastighet, där Carl-Olov bott sedan han föddes för 57 år sedan, inte var till salu.
Under tiden utkämpades en miljöstrid där sågverket vägrade rättade sig efter kraven på att åtgärda buller och andra miljöstörningar. En inlösen av kringliggande fastigheter skulle lösa det problemet för företaget.

Fullständig chock

I slutet av september 2011 kom ett brev från Sunne kommun där det framgår att kommunstyrelsen gett i uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Bäckebron och att syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för Bäckebrons sågverk AB att utöka sin verksamhet genom inlösen av omkringliggande fastigheter.
– Detta kom som en fullständig chock för oss. Vi hade inte en aning om vad som var i görningen, berättar paret Fredriksson.
Centrum för rättvisa är ombud för paret Fredriksson. Det stod snabbt klart att Sunne kommuns föreslagna detaljplan strider mot såväl Europakonventionen som regeringsformen och plan- och bygglagen. Det finns inget som tyder på att någon intresseavvägning mellan motstridiga intressen gjorts. Inte heller har kommunen presenterat alternativa lösningar som visar att man gjort sitt yttersta för att minska skadan för de enskilda. Att Bäckebron sågverk AB äger egen expansionsmark i omedelbar anslutning till sågverket har inte ens nämnts i samrådsremissen.

Företags privata intressen

Detaljplanen tillgodoser inte något angeläget allmänt intresse, utan ett företags privata intressen. Detaljplanen är mycket vagt formulerad och det är oklart om sågverket ens kommer att använda sig av möjligheten att bygga ut verksamheten. Om sågverket skulle utöka sin verksamhet finns klart mindre ingripande alternativ för utökning än att lösa in paret Fredrikssons fastighet. Till exempel finns förutom sågverkets egen mark och ett stort område åkermark också två fastigheter till försäljning vilka direkt gränsar till sågverkets mark. Om planen beslutas i nuvarande skick kommer den att överklagas av makarna Fredriksson med Centrum för rättvisa som ombud. Bedömningen är att det är högst osäkert om planen skulle klara en rättslig prövning. Erfarenheter från tidigare processer där Centrum för rättvisa företrätt enskilda vars hus och hem hotas på samma sätt som nu är fallet i Bäckebron, visar att det kan bli kostsamt för kommunen att behöva göra om planerna efter att de underkänts i högre instans.

Den 22 december 2012 överklagades översiktsplanen. I överklagandet hävdar paret Fredriksson med Centrum för rättvisa som ombud att planen inte är tillräckligt tydlig, tillvaratar inte enskildas intressen tillräckligt och kommunfullmäktiges ordförande var jävig då han var ordförande i sågverksbolaget under den tid då planen togs fram. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och makarna Fredriksson gick vidare till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Detta beslut överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som dock beslutade sig för att inte meddela prövningstillstånd. 

Pressklipp