Yrkes- och näringsfrihet

Mikael Andersson mot Skövde kommun

Under flera år betalade Mikael Andersson 10 000-tals kronor till kommunen för kontroll av sitt gatukök i Skövde. Efter att i ett par års tid inte ha fått några besök av kommunen över huvud taget tjatade Mikael Andersson till sig ett besök. Totalt fick han max fyra timmars granskning, men han fick betala för 24 timmars livsmedelskontroll.


Mikael Andersson fick tillstånd att bedriva gatukök i december 2007. I samband med godkännandet utfördes ett par timmars granskning av köket. Kommunen bestämde därutöver att gatuköket skulle granskas i åtta timmar per år. Något besök i gatuköket blev det emellertid inte vare sig under 2008 eller 2009. Ändå debiterades Mikael Andersson närmare 800 kronor i timmen varje år, totalt cirka 20 000 kronor.

Först efter att Mikael Andersson 2010 själv ringde och krävde av kommunen att de skulle komma och utföra sin kontroll kom inspektörerna ut och arbetade i max två timmar. Därmed kom kommunen upp i fyra timmars granskning av de totalt 24 debiterade timmarna.

Krav på återbetalning
Mikael Andersson vände sig till kommunen med krav på återbetalning av drygt 15 000 kronor i erlagda kontrollavgifter. I flera fall har kommuner runt om i landet försvarat sig med att kontroller kan spridas ut på flera år och att man därmed kan ”ta igen” de år som inga kontroller skett. Men i detta fall valde Mikael Andersson att avveckla sin gatuköksverksamhet. Därför fanns det inte några möjligheter för kommunen att göra fler inspektioner.

600 procents överdebitering
Varje kontroll tog, högt räknat, två timmar inkluderat för- och efterarbete. Totalt blev Mikael Andersson överdebiterad med 600 procent jämfört med vad han fått motprestation för från kommunen (24 debiterade timmar jämfört med de totalt 4 utförda kontrolltimmarna).

Miljö- och hälsoskyddskontoret har debiterat årsavgifterna med hänvisning till förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (”Avgiftsförordningen”) samt kommunfullmäktiges beslut om fastställande av timtaxa för livsmedelskontroll. Enligt 10 § Avgiftsförordningen får avgiften sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl. Mikael Andersson ansåg att det förelåg sådana skäl.

Både tingsrätten och hovrätten avslog Mikael Anderssons talan och gick istället på kommunens linje. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Pressklipp
 • Oktober 2012

  • Skaraborgs tingsrätt

   Dom

 • November 2013

  • Göta hovrätt

   Dom