Äganderätt

Jerry och Frida Thillberg mot Burlövs kommun

Fastighetsbolaget Brinova ville bygga en lastbilsterminal åt DHL i Burlöv. Därför betalade Brinova för en kommunal detaljplan som innebar att Jerry och Frida Thillbergs hem skulle tvångsinlösas. Men planen överklagades till regeringen, familjen fick rätt och planen revs upp. Beslutet är principiellt viktigt för alla som drabbas av samma sak.


Jerry och Frida Thillberg i Burlöv utanför Malmö bodde i ett hus som byggdes av Jerrys farfar 1946. De hade lagt ned mycket tid och pengar på att renovera huset och göra ordning tomten. Deras plan var att bo och bilda familj där.

Brinova betalade
Detaljplanen var upprättad och bekostad av det börsnoterade företaget Brinova och syftade till att skapa utrymme för en lastbilsterminal åt DHL. Tanken var att 1 000 lastbilar per dygn skulle trafikera terminalen. Enligt företagen skulle verksamheten underlättas om de förutom terminalen även fick en extra tillfart, som i planen placerades rakt över Jerry och Frida Thillbergs hem.

Enligt kommunens ursprungliga plan skulle makarna Thillberg kunnat bo kvar. Men när Brinova och DHL ville ha en extra tillfartsväg vek sig kommunen och lade den nya tillfarten med bullervall rakt över makarna Thillbergs hus.

Olaglig plan
Enligt grundlagen kan enskilda endast berövas sin egendom för ”angelägna allmänna intressen”. Men den aktuella planen gynnade framför allt två kommersiella aktörer, Brinova och DHL, på vanliga människors bekostnad. Kommunens ursprungliga plan, som senare ändrades på företagens begäran, visade dessutom att tvånginlösen inte var sista utvägen – det fanns alternativ som var mindre ingripande för den enskilde.

Fick rätt i regeringen
Jerry och Frida Thillberg överklagade Burlövs kommuns beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gick på kommunens och de inblande företagens linje och godkände planen i februari 2007. Jerry och Frida Thillberg överklagade detta beslut till regeringen.

Som ombud för familjen Thillberg skickade Centrum för rättvisa ett yttrande till regeringen. Vi kontaktade även Burlövs kommun, Brinova och DHL för att uppmärksamma dem på makarna Thillbergs situation. DHL svarade med att brevledes förneka sin inblandning i affären. Detta trots att planhandlingarna särskilt nämnde deras önskemål som grund för beslut. Boverket yttrade sig i fallet i mars 2008 och godtog planerna.

Men regeringen ville annorlunda, och upphävde planen i oktober 2008. Burlövs kommun hade, enligt regeringen, inte lyckats visa att intresset av att förverkliga den beslutade planen vägde tyngre än makarna Thillbergs intresse av att bo kvar i sitt hus.

Regeringens beslut har stort principiellt intresse, och utgången i makarna Thillbergs fall ger nytt hopp åt människor i samma situation runt om hela landet.