Remiss

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78).


Utredningen om översyn av strandskyddet lade fram sitt betänkande den 14 december 2020. Utredningen hade i uppdrag att föreslå lagändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden. Syftet med översynen av regelverket har varit att säkerställa att strandskyddsbestämmelserna tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder, befolkningstäthet och bebyggelsetryck varierar i landet.

Utredningen föreslår bland annat att det generella strandskyddet som gäller 100 meter från strandlinjen tas bort för mindre sjöar och vattendrag; att möjligheterna till dispens från strandskyddet i landsbygdsområden utökas; att ”särskild restriktivitet” ska gälla vid prövning av frågor om dispens från och upphävande av strandskyddet i tätbebyggda områden med högt bebyggelsetryck; samt att Naturvårdsverket ska få ökade resurser för tillsynsvägledning och utbildningsinsatser.

Centrum för rättvisa har identifierat ett antal brister i betänkandet som påverkar skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Centrum för rättvisa framför sammanfattningsvis följande synpunkter:

  • Betänkandet saknar helt analys av om förslagen är förenliga med egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen. Denna allvarliga brist måste åtgärdas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
  • För att säkerställa att förslagen är förenliga med egendomsskyddet bör det i lagmotiven klargöras att proportionalitets­principen ska ges genomslag i det enskilda fallet. Utredningens förslag om att reglerna om strandskyddsdispens ska tillämpas ”särskilt restriktivt” i vissa fall får inte medföra att det bildas en slags presumtion för att strandskyddsintressena alltid överväger den enskildes intressen.
  • Den nuvarande ordningen som innebär att länsstyrelsen får överpröva kommunens beslut i strandskyddsärenden bör ses över. Vissa länsstyrelser saknar idag förutsättningar för att avgöra dessa ärenden inom skälig tid, vilket får till följd att enskilda fastighetsägare kan behöva vänta i flera år på länsstyrelsens beslut. Centrum för rättvisa anser därför att det bör övervägas om en bättre ordning är att länsstyrelsen, istället för att överpröva kommunens beslut, bör ha möjlighet att överklaga dispensärenden till domstol.

Läs betänkandet här.

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande här.